Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice

Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Pravno

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

v y d á v a

 

Zásady hospodárenia

s majetkom obce Nitrianske Pravno

 

Prvá hlava

 

Majetok obce

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce, a majetkové práva obce.
   
 2. S majetkom obce sú oprávnení nakladať:
 • Obecné zastupiteľstvo
 • starosta obce
 • obecné podniky a organizácie

 

Druhá hlava

 

§ 2

Zmluvné prevody vlastníctva obce,
majetkové práva obce a iné

 

 1. Zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku podliehajú vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
   
 2. O zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku obce, o nakladaní s majetkovými právami obce a vklady iného ako nehnuteľného majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností rozhoduje:
   
 • Obecné zastupiteľstvo – ak ide o hodnotu presahujúcu sumu 4.000 €
 • Obecná rada – ak ide o hodnotu do 4.000 €
 • Starosta obce – ak ide o hodnotu do 2.000 €

 

Tretia hlava

 

§ 3

Prenechávanie majetku obce do užívania

 

 1. Obec môže veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh /neupotrebiteľný a prebytočný majetok/ prenechať zmluvou na dočasné užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to zásadne odplatne.

  Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:

  - presnú špecifikáciu majetku obce
  - spôsob užívania
  - čas užívania
  - výšku odplaty za užívanie
  - podmienky užívania, včítane podmienok odstúpenia od zmluvy

  Obecné podniky a organizácie takto môžu postupovať len so súhlasom zriaďovateľa.
   
 2. Prenechať majetok obce na dočasné užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre obec ekonomicky výhodné.
   
 3. Uzatváranie týchto zmlúv patrí do rozhodovacej právomoci Obecnej rady v Nitr. Pravne.

 

Štvrtá hlava

§ 4

Správa majetku obce

 

 1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy obecným podnikom a organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila a to zmluvne.
  Odovzdanie majetku do správy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a tiež zápisu do katastra nehnuteľnosti.
   
 2. Subjekty, ktoré spravujú majetok obce sú oprávnené držať ho, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi. 
  Nesmú ho scudzovať.
   
 3. Subjekty, ktorým bol zverený majetok obce, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce, jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
   
 4. Obecné zastupiteľstvo môže subjektom, ktoré spravujú majetok, tento odňať, ak neplnia povinnosti uvedené v týchto zásadách, alebo ak je to v záujme lepšieho využitia majetku na prospech obce.
   
 5. Všetky spory, ktoré vzniknú pri správe majetku obce rieši obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

 

Piata hlava

 

§ 5

Pohľadávky

 

 1. Subjekty obce, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy:

  - poskytnutie úveru alebo pôžičky
  - prevzatie dlhu
  - vzájomné započítanie pohľadávok
  - dohodu o splátkach, ak je lehota splatnosti dlhšia ako 2 mesiace a suma vyššia ako 2.000 €, v ostatných prípadoch o splátkach rozhoduje Obecná rada v Nitr. Pravne.
   
 3. Zo závažných dôvodov je možné na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby celkom alebo čiastočne odpustiť pohľadávku najviac však do výšky 2.000 € o odpustení do 500 € rozhoduje Obecná rada v Nitr. Pravne v ostatných prípadoch rozhoduje obecné zastupiteľstvo
  Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

 

Šiesta hlava

 

§ 6

Nakladanie s finančnými prostriedkami
a finančnou hotovosťou

 

 1. Obec, obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie si zriaďujú účty v peňažných ústavoch.
   
 2. Subjekty uvedené v ods. 1 tohto ustanovenia si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc.
   
 3. Pokladničná hotovosť obecného úradu nesmie presiahnúť sumu 2.000 €

 

 

Siedma hlava

 

§ 7

Nakladanie s cennými papiermi a aukcie

 

 1. Pre nakladanie s cennými papiermi platia ustanovenia § 2 ods. 2 týchto zásad a osobitné právne predpisy.
   
 2. Cenné papiere kryté majetkom obce, môžu byť vydané len so súhlasom obecného zastupiteľstva.
   
 3. Pre predaj hnuteľných vecí formou aukcie platia ustanovenia § 2 ods. 2 týchto zásad a osobitné právne predpisy.

 

Ósma hlava

 

§ 8

Spoločné ustanovenia

 

 1. Majetok obce môže byť v spoluvlastníctve obcí alebo obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby.
   
 2. Všetky úkony samosprávy obce ako aj organizácií pri nakladaní a správe majetku obce musia byť písomné, inak sú neplatné.
   
 3. Tieto zásady sú záväzné pre všetky orgány samosprávy obce ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.

 

Deviata hlava

 

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sú jednotlivé ustanovenia týchto zásad neplatné z dôvodu rozporu s vyššou právnou normou, alebo sa v budúcnosti takýmito stali, tak tým nesmie byť narušená platnosť ostatných ustanovení. V tomto prípade platí vyššia právna norma.
   
 2. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne.
   
 3. Na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne dňa 11. 12. 2008 uznesením číslo 7/2008.
   
 4. Tieto zásady nadobúdajú platnosť od 1. 1. 2009.
   
 5. Schválením týchto zásad hospodárenia s majetkom obce sa rušia Zásady hospodárenia schválené Obecným zastupiteľstvom zo dňa 13. 12. 2007 číslo 9/2007

 

V Nitr. Pravne dňa 11. 12. 2008

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Ilustračný obrázok


 


Predpoveď počasia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka