Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 9/2016 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2017

Schválené: 15.12.2016

Vyhlásené: 30.11.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno

č. 9/2016

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení

so sídlom na území obce Nitrianske Pravno na rok 2017

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno vo veciach územnej samosprávy v zmysle

§ 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d/ zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: Všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Predmet úpravy

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

§ 2
Príjemca dotácie

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú zariadenia, ktoré sú súčasťou Spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

1/ Základná umelecká škola v Nitrianskom Pravne

2/ Materská škola v Nitrianskom Pravne

3/ Školský klub detí v Nitrianskom Pravne

4/ ŠJ pri MŠ v Nitrianskom Pravne

5/ ŠJ pri ZŠ v Nitrianskom Pravne

 

§ 3
Výška a účel dotácie

 

1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení / ŠKD, ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ/ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia

2/ Prijímateľ dotácie podľa § 2 tohoto VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 tohoto VZN dotáciu mesačne /vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok/ do 25. dňa príslušného mesiaca.

 

§ 5
Záverečné ustanovenia

 

1/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Nitrianske Pravno, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

2/ Príloha č.1 sa bude aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na nasledujúci rok, kde sa zverejní výška rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Dotácia na žiaka sa prepočíta podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Aktualizácia prílohy sa nepovažuje za zmenu tohto VZN.

3. V zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 30. 11. 2016.

4. Tento Návrh VZN č. 9/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 15. 12. 2016 uznesením číslo 6/2016 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.

5. VZN č. 9/2016 je v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinné od 1. 1. 2017.

6. Dňom účinnosti tohto VZN č. 9/2016 sa zrušuje VZN č. 7/2015 schválený dňa 10. 12. 2015.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 15. 12. 2016

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 

Príloha 1

 

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v €na rok
Počet žiakov k 15.9.2016 koef. Výška ročnej dotácie
Základná umelecká škola skupinová, individuálna 65,26

Skupinová 120 x 7
Individuál. 98 x 11,4 1.957,20

127.727,- €

Materská škola bez rozdielu
veku a ŠJ pri MŠ

65,26 102 x 27,3 = 2.784,60 181.723,- €
Školský klub detí 65,26 x 1,6 782,40 51.060,- €
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ
 
65,26 489 x 1,8 880,20 57.442,- €
       
CVČ 65,26 306 x 1,1 = 336,60 73 21.967,-

 

Návrh výšky dotácie na originálne kompetencie : 425.000,- € -

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka