Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 9/2014 - ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

Schválené: 11.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno

č. 9/2014

ktorým sa určujú miesto a čas zápisu do základnej školy a výška mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a podmienky úhrady príspevkov v školských jedálňach.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na základe ust. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Čl. 1
Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
a zápis do základnej školy

 

§ 1
Plnenie povinnej školskej dochádzky

 

 1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ďalšie podrobnosti o plnení povinnej školskej dochádzky upravuje § 19 školského zákona.
 2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej základnej škole so súhlasom jej riaditeľa.
 3. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojím všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/ 2003).
 4. Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

 

§ 2
Určenie miesta a času zápisu do základnej školy

 

 1. Obec Nitrianske Pravno je zriaďovateľom Spojenej školy, Školská 370/19, Nitr. Pravno s organizačnými zložkami Základná škola s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten , Školská 370/19, Nitr. Pravno a Základná umelecká škola, Školská 1, Nitrianske Pravno a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do základnej školy.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v zmysle § 20 ods. 2 školského zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to formou zápisu do školy. Ak zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,93 EUR.
 3. Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona všeobecne záväzným nariadením, a to tak, aby sa vykonal od 15. januára do 15. februára.
 4. Obec Nitrianske Pravno určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto a čas zápisu nasledovne:

  Zápis prvákov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa koná v Základnej  škole v Nitrianskom Pravne v budove pavilónu „D„ na prízemí nasledovne:

  - štvrtok dňa 28. 1. 2015 v čase od 13.00 do 17.00 hod.
  - piatok dňa 29. 1. 2015 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

  Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu v súlade s ods. 3.
 5. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné osobné údaje:
  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

 

Čl. 2
Určenie výšky príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení a príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

§ 1
Všeobecné ustanovenia

 

Obec ako zriaďovateľ určuje podľa § 6 zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/ 2003 a v zmysle príslušných ustanovení školského zákona všeobecne záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 28 ods. 5 až 8 školského zákona), výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (§ 49 ods. 4 a 5 školského zákona), výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (§ 114 ods. 6 a 7 školského zákona)a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhradyv školskej jedálni (§ 140 ods. 9 a 11 školského zákona).

 

§ 2
Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitr. Pravno s platnosťou od 1.1.2015 od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých.

 

§ 3
Vymedzenie pojmov

 

Príspevok je poplatok zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo stravníka:

I. ČASŤ : Príspevok v Materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí

II. ČASŤ : Príspevok v Základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ) od zákonných zástupcov detí / žiakov a od dospelých osôb

III. ČASŤ : Príspevky v Školských kluboch detí pri ZŠ (ďalej len ŠKD) od zákonných zástupcov žiakov

IV. ČASŤ : Príspevky v Školských jedálňach (ďalej len ŠJ) od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých stravníkov


I. ČASŤ

 

§ 4
Výška príspevku v materskej škole

 

V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa 12,- €

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školy. Rodič je povinný pri bankovom prevode uviesť meno dieťaťa /v poznámke/.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d/ ktoré má rozhodnutím riaditeľa školy prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných  dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

e/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

II. ČASŤ

 

§ 5
Výška príspevku v základnej umeleckej škole

 

V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie v ZUŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ) zriadenej obcou je mesačný príspevok na jedného žiaka 5,- € 

Štúdium pre dospelých 9,- €

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školy. Rodič, poplatník je povinný pri bankovom prevode uviesť meno žiaka /v poznámke/.

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení a § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu uhrádza mesačný príspevok nasledovne:

a) neplnoletý žiak  2,50 €

b) plnoletý žiak (dospelý)  4,- €

 

III. ČASŤ

 

§ 6
Výška príspevku v školskom klube detí

 

V súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzdelávanie v školských kluboch detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je mesačný príspevok na jedného žiaka rozlíšený podľa dĺžky pobytu v ŠKD.:

a) celodenný pobyt  6,- €

b) ranná záujmová činnosť 2,- €

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime, v platnom znení.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školypoštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školy. Rodič, poplatník je povinný pri bankovom prevode uviesť meno žiaka /v poznámke/.

Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu uhrádza jednotný mesačný príspevok:  2,50 €

 

IV. ČASŤ

 

§ 7
Výška príspevku v školskej jedálni

 

V súlade s § 140 ods. 9, ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov.

Na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školských jedálňach pri ZŠ s MŠ (ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jedno jedlonasledovne:

1/ Materská škola - Desiata 0,28 €
                                - Desiata + obed 0,96 € /0,28+0,68/
                                - Desiata + obed + olovrant 1,19 € /0,28+0,8+0,23/

Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstravovaných dní 1,- €

2/ Základná škola

a/ žiaci 1 - 4: obed  1,01 €
b/ žiaci 5 - 9 : obed 1,09 €

Réžia – paušálny poplatok na mesiac bez ohľadu na počet odstravovaných dní 1,- €

c/ Dospelí stravníci: – obed – potraviny 1,19 €

                                          - réžia 1,26 €

                                           spolu: 2,45 €

d/ Úhrada stravného pre zamestnancov  0,93 € zamestnanec

                                                               0,17 € soc. fond

                                                               1,35 € zamestnávateľ

e/ Bývalí zamestnanci – dôchodci - 2,45 €

Finančné prostriedky sa uhrádzajú do 30. dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac na účet školskej jedálne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne. Stravník je povinný pri bankovom prevode uviesť meno stravníka /v poznámke/.

Podmienky poskytovania stravy a spôsob jej vydávania určí vedúca školskej jedálne interným predpisom, ktorý bude riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a na internetovej stránke školy.

Preplatky stravného budú vrátené do 2 mesiacov po obdržaní čísla účtu stravníka, prípadne budú odrátané zo stravného. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Počas nemoci môže rodič vyzdvihnúť stravu do obedára pre dieťa v prvý deň nemoci. 

Stravník sa prihlasuje a odhlasuje zo stravy do 12.00 hod. deň vopred /výnimkou je pondelok – do 8.00 hod./ 

 

§ 8
Záverečné ustanovenia

 

1. V zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 9/214 zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 26. 11. 2014.

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 11.12. 2014 uznesením číslo 8/2014 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je účinné od 1. 1. 2015.

4. Dňom účinnosti tohto VZN č. 9/2014 sa zrušuje VZN č. 2/2008 schválené 6. 11. 2008 a všetky jeho doplnky.

 

V Nitrianskom Pravne dňa 11. 12. 2014

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka