Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 9/2011 - o úprave nájmov bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Nitrianske Pravno č. 9/2011 z 15. decembra 2011

o úprave nájmov bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie


Toto nariadenie upravuje nájmy bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno ( ďalej len „ obec“ ), ktoré boli obstarané novou výstavbou z prostriedkov štátu, poskytnutím dotácie v pôsobnosti príslušného ministerstva.

 

Čl. 2

Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy

 

Obec ako prenajímateľ ( ďalej len „ prenajímateľ“ ) prenajme byt nájomcovi v zmysle zákona č.443/2010 Zb.z.zo dňa 26.10.2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a za nasledovných podmienok:

 1. Do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu musí žiadateľ zaplatiť 6-mesačné nájomné za pridelený byt vopred – kaucia. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.
 2. Nájomná zmluva bude podpísaná až po zaplatení kaucie.
 3. Ak do 30 dní od doručenia rozhodnutia o pridelení bytu nebude zo strany uchádzača podpísaná nájomná zmluva, uchádzač bude vyradený a rozhodnutie o pridelení bytu stráca platnosť. Byt bude v tomto prípade poskytnutý ďalšiemu záujemcovi v poradí.
 4. Zmluva môže byť uzavretá len so žiadateľom, ktorý podal v stanovenom termíne žiadosť o pridelenie bytu.
 5. Žiadateľ na svoje náklady zabezpečí spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu povinnej osoby ( pre prípad neplatenia nájomného ).
 6. Príjem žiadostí pre prideľovanie bytov je priebežné. Pre prideľovanie bytov v novopostavených bytovkách bude v dostatočnom predstihu zverejnený termín príjmania žiadostí pre prideľovanie týchto novopostavených bytov. Žiadosti prijaté po tomto termíne ako aj žiadatelia, ktorým nebude vyhovené a splnili podmienky pre pridelenie bytu budú zaradení do zoznamu uchádzačov o byt (pre prípad výstavby ďalších bytov alebo uvoľnenia niektorého z bytov).
 7. Pokiaľ nebude žiadateľ súhlasiť s podmienkami nájomnej zmluvy (viď príloha), nebude s ním uzatvorená nájomná zmluva na byt.
 8. Žiadateľ musí doručiť v stanovenom termíne vyplnený dotazník vrátane príjmov všetkých osôb v zmysle zák. č. 443/2010 Zb.z. na Obecný úrad Nitr. Pravno. Tieto dotazníky budú žiadateľom zaslané v dostatočnom predstihu minimálne však 14 dní pred termínom ich spätného doručenia.
 9. O pridelení bytov bude rozhodovať komisia pre prideľovanie nájomných bytov zriadená pri OZ zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne a zástupcov organizácií v obci, na základe vyplnených dotazníkov. Dotazník bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Nitrianske Pravno – www.nitrianskepravno.sk.

 

Čl. 3

Nájomná zmluva

 

 1. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu. Práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy sú upravené Zákonom o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a Občianskym zákonníkom.
 2. Prenajímateľ nie je oprávnený požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré nesúvisia priamo s užívaním nájomného bytu.
 3. Vzor nájomnej zmluvy je uvedený v prílohe tohoto VZN.

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2012.

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 


 

príloha k VZN č.9/2011

 

NÁJOMNÁ ZMLUVA - vzor

(byt bežného štandardu)

 

uzavretá medzi

I. Zmluvnými stranami:

 

1.Prenajímateľ:

Obec Nitrianske Pravno

IČO: 318 337

zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Balčirákom (ďalej len prenajímateľ,v mene ktorého byty spravuje správca bytových domov - Obec Nitrianske Pravno,s.r.o.) na jednej strane

2.Nájomca:

.....................................

trvale bytom: ............................

(ďalej len nájomca) na druhej strane

 

za týchto podmienok:

II.

Predmet a rozsah zmluvy

 

 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi nájomný byt patriaci do jeho vlastníctva, ktorý bol postavený v súlade so zákonom č.443/2010 Zb.z. z 26. októbra 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
  Tento byt sa nachádza v bytovom dome číslo súpisné ....., na parcele číslo .......v katastrálnom území obce Nitrianske Pravno.
 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi štandardný byt č... na ..... poschodí, pozostávajúci z ..... izieb, kuchyne a príslušenstva v bytovom dome súpisné číslo ........ – ....... vchod v obci Nitrianske Pravno.
 3. Prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi na základe žiadosti nájomcu o nájomný byt zo dňa ........... a na základe rozhodnutia komisie pre prideľovanie nájomných bytov,zriadenej pri obecnom zastupiteľstve v Nitrianskom Pravne o pridelení predmetného bytu žiadateľovi.
 4. Príslušenstvo bytu uvedeného v ods.2 tohto ustanovenia tvorí: pivnica.
 5. Opis stavu bytu:
  byt bežného štandardu,nový
  celková výmera podlahovej plochy bytu v m2:.........
  vykurovanie bytu: plynový kotol v byte

  Celkový stav a vybavenie bytu je uvedené v zápisnici o prevzatí bytu, ktorá bude tvoriť prílohu tejto nájomnej zmluvy.

 

III.

Doba platnosti a zánik

 

1. Byt uvedený v článku II. ods.2 tejto zmluvy sa prenajíma na dobu určitú od ............ do ..........., t.j. na .... roky s možnosťou opakovaného predĺženia.

2. Ak bude mať nájomca nájomného bytu záujem o predĺženie platnosti tejto nájomnej zmluvy, je povinný 2 mesiace pred ukončením platnosti zmluvy doručiť na Obecný úrad Nitrianske Pravno žiadosť o predĺženie doby jej platnosti (doby trvania nájmu).

3. Žiadosť o predĺženie podanú nájomcom prerokuje obecné zastupiteľstvo a rozhodne o nej. Zmluvné strany v prípade schválenia predĺženia, uzavrú dodatok k nájomnej zmluve, ktorým predĺžia dobu platnosti zmluvy.

4. Ak mesačný príjem osôb bývajúcich v tomto byte, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne,podľa § 3 zákona č.601/2003 (o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov)v znení neskorších predpisov presiahne počas trvania nájomnej zmluvy výšku podľa § 22 zák. č. 443/2010 , môže prenajímateľ ukončiť s nájomcom nájomný vzťah.

5. Nájomný vzťah môže tiež zaniknúť:

- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu,

- písomnou výpoveďou nájomcu, pričom nájom bytu sa skončí v lehote podľa § 710 a § 711 OZ,

- písomnou výpoveďou prenajímateľa, po prerokovaní a rozhodnutí v obecnom zastupiteľstve obce a so súhlasom starostu obce, ak nájomca:

a) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace,

b) alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe, hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome,

c) využíva prenajatý byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,

d) neužíva byt bez vážnych dôvodov,

e) bez súhlasu prenajímateľa v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidenčnom liste k tomuto bytu (do toho sa nezapočítavajú návštevy kratšie ako 15 dní).

Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca nesledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.

6. V písomnej výpovedi, bez ohľadu na to, či ju podal prenajímateľ alebo nájomca, musí byť uvedená lehota, kedy sa má nájom skončiť.

7. V ostatných otázkach sa skončenie nájmu riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka.

8. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť byt v stave zodpovedajúcom stavebným úpravám, vykonaným so súhlasom prenajímateľa.

Na preplatenie nákladov spojených s vykonanými úpravami nemá nájomca nárok.

 

IV.

Výška a splatnosť nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

 

1. Výška nájomného za byt sa stanoví v zmysle platných právnych predpisov pre tento typ nájomných bytov.

2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy vo výške ......... € mesačne. Pre tento účel je nájomca povinný zadať si trvalý príkaz na úhradu nájomného(cez účet alebo SIPO).

3. Pred podpísaním tejto zmluvy nájomca uhradil obci zábezpeku vo výške šiestich mesačných splátok. Táto zábezpeka bude slúžiť na úhradu pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi pri ukončení nájmu. Zvyšná suma bude nájomcovi vyplatená do 15-tich dní od ukončenia nájmu.

4. Nájomca sa zaväzuje platiť odo dňa podpísania nájomnej zmluvy a zápisnice o odovzdaní a prevzatí bytu:

- mesačný poplatok za kábelovú televíziu,

- podľa počtu členov domácnosti ročný poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov v zmysle platného VZN o odpadoch,

- podľa výmery podlahovej plochy bytu úhradu za plnenie poskytované s užívaním príslušenstva bytu a spoločných priestorov, po uplynutí zúčtovacieho obdobia,

5. Súčasťou tejto nájomnej zmluvy je evidenčný list, ktorý obsahuje výpočet a úhrady za plnenia, poskytované s užívaním bytu. Evidenčný list vyhotovuje vlastník bytu Obec Nitrianske Pravno, a to v súlade s platnou právnou úpravou.

6. Nájomca je povinný platiť nájomné a zálohové úhrady na plnenia poskytované s užívaním bytu mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a to vlastníkovi bytu Obci Nitrianske Pravno. Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do 5 dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť správcovi bytu poplatok z omeškania vo výške 2,5‰ denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7. Úhradu za drobné opravy a opravy zariadení tvoriacich príslušenstvo bytu do výšky 35,- € bude znášať nájomca. Opravy nad uvedenú sumu, pokiaľ sa nepreukáže zavinenie zo strany nájomcu, bude uhrádzať prenajímateľ. V prípade, že sa preukáže zavinenie zo strany nájomcu, bude celú úhradu za opravy znášať nájomca.

8. Nájomca sa zaväzuje, že prenechaný byt bude v zimnom období riadne vykurovať a aktívne vetrať denne minimálne 2 x 30 minút.

9. Nájomca je povinný platiť stočné(poplatok na prevádzkovanie ČOV), ktoré bude vždy po ukončení zúčtovacieho obdobia vypočítané podľa spotreby pitnej vody .Sadzby stočného budú určené podľa aktuálnych sadzieb stočného Vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.,závod Prievidza. Rozúčtovávanie skutočne spotrebovanej vody (podľa spotreby na centrálnom vodomere) a poplatku za čistenie odpadových vôd bude vykonávané podľa vyhlášky URSO č. 630/2005 ktorou sa určujú pravidlá rozpočítavania spotreby vody.

10. Nájomca je povinný po dohode so správcom určiť výšku zálohových platieb ( vodné,stočné, el.energia za spoločné priestory)

V.

Práva a povinnosti nájomcu bytu

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v § 687 - 695 Občianskeho zákonníka.

2. Okrem týchto práv a povinností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných právach, resp. povinnostiach:

a) Nájomcovia sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať domový poriadok, ktorý je vyvesený vo vestibule každého vchodu.

b) Súhlas na uzavretie dodatku k zmluve o predĺžení doby nájmu dáva obecné zastupiteľstvo a dodatok podpisuje starosta obce.

c) Do týchto bytov sa môžu na trvalý pobyt prihlásiť iba nájomcovia a ich deti, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti + druh, družka a rodič.

d) Nájomcovia uvedení v predchádzajúcom bode (b)sú povinní prihlásiť sa na trvalý pobyt v bytovom dome.

e) u týchto bytov nemožno realizovať výmeny bytov medzi nájomcami bez súhlasu prenajímateľa.

f) U týchto bytov nemožno realizovať prevod vlastníckych práv k bytu na nájomcu.

g) Nájomca nájomného bytu je povinný do 30 dní nahlásiť na Obecný úrad Nitrianske Pravno každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v žiadosti a dotazníku, ktorý nájomca vyplnil. V prípade zistenia nepravdivých údajov môže prenajímateľ ukončiť nájomný vzťah s nájomcom.

h) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu.

i) Nájomca je povinný v prípade ukončenia nájmu byt uvoľniť a odovzdať ho vlastníkovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

j) Súčasťou tejto nájomnej zmluvy je notárska zápisnica, v ktorej nájomca vyjadrí súhlas s podmienkami tejto nájomnej zmluvy. Nájomca vyhlási v notárskej zápisnici, že súhlasí s exekúciou v prípade neplnenia si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy( neplatenie nájomného a ostatných poplatkov uvedených v čl.IV bod 4).

Termín doručenia notárskej zápisnice je najneskôr pri podpise zápisnice o prevzatí a odovzdaní bytu. Kľúče od bytu budú odovzdané po predložení notárskej zápisnice a vyhotovení zápisnice o prevzatí bytu.

k) V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu neodsťahuje, správca zabezpečí vypratanie nájomného bytu na náklady nájomcu .

l) Nájomca je povinný každoročne do 30.apríla bežného roka predložiť na obecný úrad v Nitr. Pravne potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu(viď.čl.III, bod 4)tejto zmluvy).

m) Každý zásah do interiéru bytu vrátane jeho zariadenia, alebo stavebné úpravy v byte vrátane maľovania podliehajú schváleniu obecným úradom v Nitrianskom Pravne. Všetky odsúhlasené zmeny môže nájomca uskutočniť len na vlastné náklady.

n) Nájomca je povinný sprístupniť byt na kontrolu správcom(odpisy vody,revízie zariadení, kontroly hydrantov, dodržiavania BOZP, kontroly spoločných priestorov)

o) Nájomca je povinný sprístupniť byt na kontrolu zamestnancom ministerstva,krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov (správcu bytov a pod.)s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu.

 

VI.

Osobitné ustanovenia

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach:

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že súčasťou tejto nájomnej zmluvy bude notárska zápisnica. Bez doručenej a podpísanej notárskej zápisnice je táto nájomná zmluva neplatná.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so súhlasom zmluvných strán.

2. Pokiaľ táto nájomná zmluva neobsahuje bližšie ustanovenia, vzťahujú sa na nájomný vzťah príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, len v prípade, že osobitné predpisy (Zák. č. 443/2010 Zb. z.) neobsahujú inú úpravu.

3. Nájomná zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom po jednom rovnopise obdrží prenajímateľ a nájomca.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa podpísania zápisnice o prevzatí bytu, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

 

 

V Nitr. Pravne dňa .........                            V Nitr. Pravne dňa ..........

 

Prenajímateľ:                                           Nájomca:



Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka