Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 9/2008 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitr.Pravno

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno

č. 9/2008

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území obce Nitrianske Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe zákona č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a s použitím § 11 ods. 3 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platom znení vydáva pre obec Nitrianske Pravno toto

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Nitrianske Pravno.

 

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto VZN je určenie podmienok spoplatnenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Nitr. Pravno.

Poplatok podľa tohto Všeobecne záväzného nariadenia platia právnické a fyzické osoby, oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len "prevádzkovateľ malého zdroja") - technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom do 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

 

Poplatková povinnosť

 

Poplatky platia právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na podnikateľskú činnosť.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný každoročne do 15. februára oznámiť obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.

Na základe predložených údajov obec vydá rozhodnutie o určení poplatku do 31.3. v kalendárnom roku za predchádzajúci rok.

 

Výška poplatku

 

 1. O výške poplatku ktorý sa vyrubí prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec Nitrianske Pravno.
   
 2. Ročný poplatok , ktorý sa vyrubí prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.
   
 3. Poplatok prevádzkovateľa malých zdrojov znečistenia ovzdušia sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 663,87 €, úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok, alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú. 
   
 4. Prevádzkovateľ malého zdroja s výkonom do 0,3 MW platí tieto poplatky:

  a) pevné palivo 
       spoplatňuje sa každá spotrebovaná tona paliva aj začatá        4 €/tona

  b) kvapalné palivo
       ľahký vykurovací olej                                        2 €/tona
       nafta                                                               0,4 €/tona

  c) plynné palivo
      zemný plyn                                                     0,2 €/1000 m3
   
 5. Na konanie vo veci poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa zákona číslo 401/98 Z.z. sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak citovaný zákon neustanovuje inak. 
   
 6. Právnické a fyzické osoby sú povinné zaplatiť poplatok do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.
   
 7. Ak celková vypočítaná výška poplatku za kalendárny rok v zmysle § 5 nedosiahne sumu 2 €, poplatok sa neurčuje.
   
 8. Poplatok sa určuje vo výške 1/12 z ročného poplatku, za každý i začatý mesiac podnikateľskej činnosti.
   
 9. Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania sú príjmom rozpočtu obce .

 

KRITÉRIA PRE VÝPOČET VÝŠKY POPLATKU ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA .

Kritéria pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia sú :

- množstvo a druh spotrebovaných látok, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

 

Vymedzenie zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť.

 1. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec.
 2. Malé zdroje znečisťovania ovzdušia zdravotníckych a školských zariadení.


 

Sankcie

 

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. 2. každoročne, uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania pokutu do výšky 663,87 €. Pokutu možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.


Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne
 2. Toto VZN nadobudlo platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Nitr.  Pravne 3/5 – vou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 3. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 11. 12. 2008.
 4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci dňa 1. 1. 2009.
 5. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia na území obce Nitr. Pravno č. 9/2008 sa zrušuje VZN č. 8/2007 zo dňa 13. 12. 2007.

 

 

 

                                                                                                Ing. Jozef Balčirák
                                                                                                     starosta obce

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno a zverejnené na www stránke obce dňa 27. 11. 2008.

 

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa …..................... a tým nadobudlo účinnosť.Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka