Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č.8/2015 - o mieste na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Nitr. Pravno počas volebnej kampane

Schválené: 10.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno

č. 8/2015

ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Nitr. Pravno
počas volebnej kampane.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno v zmysle § 6 a 11 ods. 4 g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR, § 15 ods. 1 zákona 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 30 ods.1 a ods. 10 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 7 zákona 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Toto nariadenie vyhradzuje miesta a určuje podmienky umiestňovania volebných plagátov a iných nosičov informácií politických strán, koalícií a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň na verejných priestranstvách v obci Nitrianske Pravno.

 

§ 2

Miesto na vylepovanie volebných plagátov

 

  1. Na verejných priestranstvách a zariadeniach v majetku obce počas volebnej kampane je možné vylepovať volebné plagáty iba na obecných informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel, umiestnených na námestí SNP a v častiach obce Solka, Vyšehradné a Centre sociálnych služieb Bôrik.
  2. Každému oprávnenému subjektu bude vyhradená rovnako veľká plocha na informačnom stojane. Reálne rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty obec vykoná až po zverejnení vyžrebovaných čísel zaregistrovaných kandidátnych listín.
  3. Po zverejnení vyžrebovaných čísel bude vyhradená plocha rozdelená v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich subjektov označených číslom, ktoré sa zhoduje s číslom určeným na kandidátnej listine. Vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným politickým stranám až do skončenia volebnej kampane bez ohľadu na to či kandidujúci subjekt využije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu alebo ostane určené miesto prázdne. Toto miesto nie je možné použiť na umiestnenie volebných plagátov iných kandidujúcich subjektov.
  4. Vylepovanie volebných plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie je povolené.

 

§ 3

Podmienky poskytovania miest na vylepovanie volebných plagátov

 

  1. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch počas volebnej kampane na určenej ploche na informačnom stojane si zaisťuje oprávnený subjekt na vlastné náklady.
  2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov má oprávnený subjekt.
  3. Za likvidáciu vylepených plagátov na po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické strany a koalície.

 

§ 4

Kontrola dodržiavania ustanovení a sankcie

 

  1. Kontrolu dodržiavania ustanovení nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Obecného úradu v Nitr. Pravne, poslanci a hlavný kontrolór obce.
  2. Za porušenie tohoto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
  3. Starosta obce môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6.638,- € v zmysle § 13 ods. 9 písm. a/ zák č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§ 5

Záverečné ustanovenia

 

1. Týmto nariadením sa ruší VZN č. 1/1998 schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 7. 1998.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne č. 7/2015 zo dňa 10. 12. 2015 a nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa jeho zverejnenia.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

 

 

V Nitrianskom Pravne 10. 12. 2015

 

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno dňa a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 26. 11. 2015.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa …...........

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka