Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 8/2011 - o zákaze alkoholických nápojov na verejných priestranstvách

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno

č. 8/2011

o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách
v obci Nitr. Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne na základe samosprávnej pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :
 

§ 1

Predmet úpravy

 

1. Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie zákazu predaja a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach obce v časovom a územnom rozsahu určenom týmto VZN.

2. V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších zmien a doplnkov obec môže vo svojom územnom obvode alebo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach.

 

§ 2

Základné pojmy

 

Pre účely tohto VZN sa rozumie:

a/ alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu,

b/ verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy na území obce, ktoré slúžia verejnému užívaniu. Sú to najmä komunikácie, cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, verejné plochy zelene, parky, lesy, záhrady, územia, ktoré slúžia verejnému užívaniu a pod.,

c/ užívaním verejného priestranstva je využívanie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom,

d/ miestom verejnosti prístupným je miesto vo vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnickej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné užívanie tretím osobám,

e/ zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú a slúžia k navodeniu zdravého spôsobu života obyvateľov obce a k trvalému udržaniu pokojného stavu medzi obyvateľmi obce. stavu medzi obyvateľmi obce.

§ 3

Zákaz požívania alkoholických nápojov

 

 1. Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných v nasledovnom územnom určení:

  V časti obce Nitrianske Pravno:

  a/ námestie SNP
  b/ areál školy
  c/ areál ihriska mimo oficiálnych podujatí
  d/ cintorín, okolie Domu smútku
  e/ autobusové zastávky
   
 2. Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto § sa nevzťahuje:

  a/ na obcou povolený záber verejného priestranstva formou prevádzok (letné terasy a obdobné zariadenia), ktoré poskytujú občerstvenie, reštauračné lebo pohostinské služby,

  b/ na trhové akcie a jarmoky organizované obcou,

  c/ na akcie a podujatia s vopred udeleným súhlasom obce,

 

§ 4

Spoločné ustanovenia

 

 1. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, s ktorých prevádzkovou činnosťou súvisí predaj a požívanie alkoholických nápojov okrem vyhradených priestorov prenajatých za účelom zriadenia letných terás, a ktoré sú umiestnené na území vymedzenom podľa § 3 a 4 tohto VZN, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia podľa tohto VZN.
   
 2. Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnimku na jednorazové povolenie predaja alebo požívania alkoholických nápojov na miestach určených v § 3 a 4, najmä ak: 

a/ ide o organizované predajné, propagačné alebo obdobné spoločenské podujatia v obci, 

b/ ide o organizované kultúrne podujatia obcou alebo s vedomím obce,

 

§ 5

Kontrolná činnosť

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

a/ starosta obce

b/ poslanci obecného zastupiteľstva,

c/ hlavný kontrolór obce,

d/ obecný úrad – poverení zamestnanci,

 

§ 6

Sankcie

 

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,-eur.
 3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,-eur.

 

§ 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne svojim uznesením č. 11/2011 zo dňa 15. 12. 2011.
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách v obci Nitr. Pravno na rok 2012 15. 12. 2011 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2011


 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce


 

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno  na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 1. 12. 2011.Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka