Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č.8/2008 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Nitrianske Pravno

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Obec Nitrianske Pravno

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č.8/2008

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

v obci Nitrianske Pravno

 

 

Obec Nitrianske Pravno, Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Prane na základe ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 3, 4, 5 a 6 č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa uznieslo na nasledovnom

záväzom nariadení

č. 8/2008

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci

Nitrianske Pravno.

ČI. I
Úvodné ustanovenia

 1. Zákonom č. 282/2002 Z.z. bola opätovne prevedená právomoc úpravy niektorých podmienok držania psov na obce. V rámci uvedenej právomoci, v rozsahu uvedenom v zákone upravuje obec niektoré podmienky držania psov v obci a plní úlohy uložené jej zákonom.
 2. Účelom tohto záväzného nariadenia je ochrana života a zdravia obyvateľov, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenia čistoty a verejného prostredia v obci vo vzťahu na chov psov a vymedzenie pohybu týchto zvierat.

 

ČI. II
Predmet a pôsobnosť úpravy

 1. Záväzné nariadenie upravuje niektoré podmienky držania psov, a to:
 • evidenciu psov v obci
 • vodenie psov mimo chovného priestoru alebo zariadenia
 • vymedzenie miesta, kde je zakázaný voľný pohyb psa, kde je vstup so psom zakázaný
 • podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev
 1. Záväzné nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitného predpisu

 

 

ČI. III.
Vymedzenie pojmov /§2 zákona o držaní psov/


a/ zvláštnym psom je pes

 • používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona
 • používaný horskou službou
 • používaný pri záchranných prácach, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
 • poľovný
 • ovčiarsky
 • vodiaci
 • počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného skúšobného poriadku

b/ nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

c/ voľným pohybom psa je pohyb psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vodítka mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

 

ČI. IV.
Evidencia psov

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na kat. území obce podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
 2. Evidenciu vedie obec.
 3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
  a) evidenčné číslo psa
  b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
  c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
  d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
  f) úhyn psa
  g) strata psa
 4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný
 5. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
 6. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky, je držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo stratu, odcudzenie alebo zničenie známky zistil, to oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.
 7. Obec určuje sumu úhrady za náhradnú známku, (nákupná cena)

 

ČI. V.
Vodenie psa

 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
 3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
 4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčastne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

 

Zakazuje sa

 • opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania /napr. pred obchodom a pod/
 • opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve /aj opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom/

 

ČI. VI. Vymedzenie miesta

Obec určuje, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný takto:

 • voľný pohyb psa je zakázaný na všetkých miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách okrem súkromného ohradeného pozemku
 • vstup so psom je zakázaný na všetky kultúrno-spoločenské, športové, cirkevné a iné podujatia, do areálov oddychu, školských zariadení, na detské ihriská a pieskoviská.

 

ČI. VII Znečisťovanie verejných priestranstiev

 1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je to, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
 2. Obec podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev upravuje takto:

  - každý majiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, po znečistení verejného priestranstva je povinný verejné priestranstvo vyčistiť a dať do pôvodného stavu. V prípade poškodenia zariadenia, stromčekov alebo kríkov, tieto v plnom rozsahu ošetriť alebo zaplatiť.

 

ČI. VIII. Priestupky

 1. Porušenie povinností uložených držiteľovi psa zákonom, uvedených v § 7 ods. 1 a osobe, ktorá psa vedie, uvedených v § 7 ods. 2, ako aj podmienok držania psov ustanovených týmto záväzným nariadením, je priestupkom, za ktorý obec môže uložiť pokutu vo výške určenej zákonom.
 2. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

  a) neprihlási psa do evidencie
  b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky
  c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez príčiny
  d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
   
 3. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

  a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol

  b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá

  c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi

  d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa

  e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa
   
 4. Za priestupok podľa
  - ods. 2 písm. d/ a e/ obec uloží pokutu do 16,59 €
  - ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ obec uloží pokutu do 165,96 €
 5. Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
 6. Ak sa držiteľ psa, alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v ods. 3

 

ČI. IX. Spoločné ustanovenia

 1. V podrobnostiach a v otázkach neupravených záväzným nariadením o uplatení ustanovení tohto záväzného nariadenia rozhoduje starosta obce.
 2. Pri rozhodovaní a aplikácii záväzného nariadenia sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ( zákon č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat, zákon č. 337/98 Z.z. v platnom znení o veterinárnej starostlivosti, zákon č. 23/2002 a vyhl. č, 231/98 o chove spoločenských zvierat).

 

ČI. X.
Záverečné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Nitr. Pravno uznieslo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov dňa 11. decembra 2008.
 2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
 3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 8/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Nitr. Pravno sa zrušuje VZN č. 4/2002 zo dňa 14. 11. 2002

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

Toto VZN č. 8/2008 bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Nitr. Pravne a zverejnené na www stránke obce dňa 27. 11. 2008.

Toto VZN č. 8/2008 bolo zvesené z úradnej tabule dňa ….........


 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka