Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 7/2016 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno na kalendárny rok 2017

Schválené: 15.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Nitrianske Pravno

č. 7/2016

na kalendárny rok 2017

 

Obec  Nitrianske Pravno v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Nitrianske Pravno pre rok 2017,

ktoré vznikajú na území obce Nitrianske Pravno.

 

Čl. I.
Sadzba a určenie poplatku

 

V obci nie je zavedený množstvový zber.

1. Obecné zastupiteľstvo určuje sadzbu poplatku na zdaňovacie obdobie roku 2017 takto:

a/ 0,0491 € za osobu a kalendárny deň /ďalej len „Spopl“/ za KO,

b/ 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

2. Určenie poplatku za komunálne odpady /ďalej len „PzKO“/

a/ fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt

PzKO = Spopl. x počet dní /0,0493 €/osoba/deň x 365 =17,99 €/

 

b/ podnikatelia prevádzkujúci ubytovacie zariadenia na území obce, mimo hotel Vyšehrad /Penzióny, Školiace stredisko Vyš., Letný tábor Vyš., iné/.

PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie

 

Ukazovateľ dennej produkcie /UDP/ je :
súčet priemerného počtu osôb pripadajúci na jeden kalendárny deň, ktoré sú v ozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 77 ods. 2 písm. b/ alebo c/ v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo, ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba, do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, /ďalej len "priemerný počet zamestnancov"/ + priemerný počet miest určených na poskytovanie ubytovania pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období.

 

c/ právnické osoby, podnikatelia, organizácie, firmy a ostatní špecifikovaní

PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie

UDP: priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt x koeficient 1,00

 

d/ fyzická osoba, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

PzKO = Spopl. x počet dní

 

e/ podnikatelia, prevádzkujúci reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské zariadenia na území obce

PzKO = Spopl. x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie

UDP: priemerný počet zamestnancov + priemerný počet miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na jeden kalendárny deň v rozhodujúcom období

 

Čl. II.
Vyrubenie miestneho poplatku

 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí obec rozhodnutím.

2. Poplatok pre obec v ustanovenej výške vyberá od poplatníka a za vybratý poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

 

Čl. III.
Splatnosť poplatku

 

1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrúbi správca poplatku rozhodnutím každoročne. Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2. Poplatok je splatný v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Nitr. Pravne alebo platobnou kartou, prevodom na účet správcu poplatku uvedenom v rozhodnutí.

V prípade platenia prevodom na účet je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

3. Správca dane môže určiť daňovníkovi splátkový kalendár, pričom termíny splátok budú určené v rozhodnutí.

 

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

 

  1. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí podľa Kritérií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
  2. Obec môže poplatok zvýšiť až na 3-násobok ročnej sadzby poplatku v prípade, že poplatník nebude separovať hociktorú zložku odpadu, ktorá sa na území obce separuje - viď. príloha č. 1 k VZN č. 7/2016.
  3. Obecné zastupiteľstvo obce Nitr. Pravno sa na toto Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 schválilo uznesením č. 6/2016 dňa 15. 12. 2016, 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov.
  4. Podmienkou jeho platnosti je vyvesenie na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
  5. VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
  6. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 sa zrušuje VZN č. 5/2015 zo dňa 10. 12. 2015 na rok 2016.


 

V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2016

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce


 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Nitr. Pravne a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 30. 11. 2016.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa ...............

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 7/2016

 

 

K R I T É R I Á

na odpúšťanie alebo zníženie poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na rok 2017

 

 

1. ODPUSTENIE POPLATKU alebo zníženie poplatku bez písomnej žiadosti

pri predložení potvrdenia o zaplatení poplatku za celý kalendárny rok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 v mieste prechodného bydliska
(bez prejednania na zasadnutí komisie)

2. ZNIŽENIE POPLATKU s písomnou žiadosťou - o 50 %

V prípade, že si občan podá písomnú žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 1, musí ku žiadosti priložiť:

a/ - potvrdenie o tom, že sa nezdržiava v obci, kde má trvalý pobyt z dôvodu denného štúdia s dátumom k 31.10. bežného roka

- ako doklad bude slúžiť potvrdenie o návšteve školy

b/ - Potvrdenie o pobyte mimo trvalého bydliska

- ako doklad bude slúžiť potvrdenie o zamestnaní, pracovná zmluva, potvrdenie o prechodnom pobyte alebo čestné prehlásenie o pobyte mimo trvalého bydliska

Komisia bude tieto žiadosti následne prejednávať a odporúčať starostovi prípadné odpustenie poplatku.

 

Termín na predloženie žiadosti: od 1. 11. bežného roka do 30. 11. bežného roka.

 

Príloha č. 2 k VZN č. 7/2016

 

Vnútorná smernica

 

pre určenie všeobecných podmienok pre účely vyrúbenia daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre potreby Obecného úradu v Nitrianskom Pravne s platnosťou od 1. 1. 2017.

 

1. Platenie poplatku

a/ Ročný poplatok vyrúbený fyzickej osobe

- do 30,- € je splatný naraz
- nad 30,- € na 2 splátky

- I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- II. splátka - do 30. 6. bežného roka

b/ Ročný poplatok vyrúbený právnickej osobe

- do 200,- € je splatný naraz
- nad 200,- € na 2 splátky

- I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- II. splátka - do 30. 6. bežného roka

Ak vyrúbený poplatok presahuje sumy určené v bode 1, písm. a/ tejto Smernice, správca dane určuje daňovníkovi splátkový kalendár, pričom vyrúbený poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach.

 

c/ Poplatky sa vyrubujú rozhodnutím s vyznačením splatnosti.

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne uznesením č. 6/2016 dňa 15. 12. 2016.

 

V Nitrianskom Pravne 15. 12. 2016

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka