Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 6/2016 - o dani za ubytovanie na kal. rok 2017

Schválené: 15.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno

o dani za ubytovanie

č. 6/2016

na kalendárny rok 2017

 

Obec Nitrianske Pravno v súlade s ustanoveniami § 6 odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 37 - § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza

 

§ 1
Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Nitrianske Pravno podľa §11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1.januára 2017 daň za ubytovanie.

 

§2
Predmet dane

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

 

§3
Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení na území obce prechodne odplatne ubytuje.

 

§4
Základ dane

 

Základom dane je počet prenocovaní.

 

§5
Sadzba dane

 

Sadzba dane je 0,30 € na osobu a prenocovanie.

 

§6
Oznamovacia povinnosť

 

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30. dní od začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len platiteľ dane) a uviesť:

identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje)

údaje o ubytovacom zariadení (adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho zariadenia, ubytovacia kapacita)

V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.

 

§7
Vyberanie dane

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť štvrťročné hlásenie (príloha č. 1 k VZN č. 4/2015 k dani za ubytovanie) dane za ubytovania do 10 dní po skončení štvrťroka a priznanú daň v tomto termíne aj uhradiť.

Úhradu dane vykoná nasledovným spôsobom:

a) v hotovosti do pokladne OcÚ Nitr. Pravno alebo platobnou kartou
b) platbou priamo na účet obce Nitr. Pravno

Miestna daň za ubytovanie sa nevyrubuje rozhodnutím.

 

§8
Záverečné ustanovenia

 

1. Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného poukazovania, vykonáva správca dane a ním poverené osoby. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitr. Pravno uznesením č. 6/2016 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za ubytovanie na rok 2017 dňa 15.12. 2016 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1. 2017.

4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za ubytovanie na rok 2017 sa zrušuje VZN č. 4/2015 zo dňa 10.12. 2015.

 

V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2016

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 30.11. 2016.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa …...........

 

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2016

 

 

OBEC NITRIANSKE PRAVNO
Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/5447 510, e-mail:  dane@nitrianskepravno.sk

 

HLÁSENIE

K DANI ZA UBYTOVANIE V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ OBCE NITR. PRAVNO

 

Obdobie od: ..................................................... 
do: ......................................................................... 

Daňovník, resp. osoba s právom hospodárenia: ..................................................................... 

Názov ubytovacieho zariadenia alebo č. chaty ........................................................................ 

..................................................................................................................................................

Počet všetkých ubytovaných osôb

                                                  
Počet prenocovaní  

Daň za ubytovanie (sadzba = 0,30 € za osobu a noc)
Výpočet: počet prenocovaní x sadzba poplatku

 

 

Dátum: ...............................................

 

Podpis daňovníka, resp. správcu, pečiatka .............................................................................

Bankové spojenie:

 

Pozn.: V zmysle VZN č.6/2016 o dani za ubytovanie je daňovník povinný predložiť Hlásenie a odviesť daň za ubytovanie do 10 - teho dňa po skončení štvrťroku. 
Ak príde k zmenám v daňovej povinnosti alebo daň zanikne, je daňovník povinný oznámiť správcovi dane - obci Nitrianske Pravno tieto skutočnosti do 30 dní odo dňa ich vzniku alebo zániku.

 Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka