Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 4/2016 - o miestnej dani za psa na kalendárny rok 2017

Schválené: 15.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno

o miestnej dani za psa

č. 4/2016

na kalendárny rok 2017

 

Obec Nitrianske Pravno v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 22 - § 29, zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u j e

§ 1
Základné ustanovenie

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017  miestnu daň  za psa.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane za psa na území obce Nitrianske Pravno v zdaňovacom období roku 2017.

 

§ 2
Predmet dane

 

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Dokladom o veku psa je : prehlásenie, veterinárny preukaz, očkovací preukaz

2. Predmetom dane za psa nie je :

a/ pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b/ pes umiestnený v útulku zvierat,

c/ pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

§ 3
Daňovník

 

1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a/ vlastníkom psa alebo 

b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

2. Dokladom na preukázanie vlastníctva psa je:

a/ doklad o kúpe

b/ prehlásenie

c/ veterinárny preukaz

d/ očkovací preukaz

 

§ 4
Základ dane

 

Základom dane je počet psov.

 

§ 5
Sadzba dane

 

1. Sadzba dane sa určuje v euro za jedného psa a kalendárny rok.

2. Daň v Nitrianskom Pravne a časti Solka a Vyšehradné za 1 psa je 7,- €.

    Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

§ 6
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 1 tohto VZN a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

§ 7
Spôsob, forma a miesto platenia dane

 

Daň možno zaplatiť:

a/ prevodom na účet obecného úradu uvedenom v rozhodnutí. V prípade platenia prevodom je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

b/ v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade, poštovou poukážkou

 

§ 8
Oslobodenie od platenia

 

1. Právoplatne predpísanú daň môže na žiadosť celkom alebo čiastočne odpustiť na základe odporučenia komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nitr. Pravne starosta obce, ak by jej vybratím bola vážne ohrozená výživa dlžníka alebo osôb, ktoré sú na neho odkázané.

 

§ 9
Spoločné záverečné ustanovenia

 

1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok)

2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za psa na rok 2017 schválilo uznesením č. 6/2016 dňa 15. decembra 2016 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017.

4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa na rok 2017 sa zrušuje VZN č. 2/2015 zo dňa 15.12. 2015 na rok 2016.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 15. 12. 2016

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 30. 11. 2016.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa …............Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka