Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 2/2007 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť DOPLNKU č. 3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno

Schválené: 24.10.2007

Účinnosť: 21.11.2007

Obec Nitrianske Pravno

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

 

DOPLNKU č. 3 ÚPN SÚ NITRIANSKE PRAVNO

 

Obec Nitrianske Pravno v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákona) a v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno č. 2/2007, ktorým vyhlasuje záväznú časť Doplnku č. 3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno.

 

Prvá časť

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Doplnok č. 3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno navrhuje hlavné smery územného rozvoja časti administratívneho územia obce Nitrianske Pravno pri lokalite: medzi hospodárskym dvorom JRD a severným ukončením obce pri ceste I/64.
   
 2. Týmto VZN sa vyhlasuje záväzná časť Doplnku č. 3 ÚPN SÚ Nitrianske Pravno, spracovaného autorizovaným architektom Ing. arch. Petrom Valkovičom, registrovaným Slovenskou komorou architektov pod č. 0344 AA, s obchodným názvom podnikateľského subjektu TRIA projekčný ateliér, so sídlom Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica.

 

Článok 2

Hlavné ciele

 

Cieľom je zabezpečiť v určenej lokalite rozvojové predpoklady obce pre novú výstavbu riešenú formou skladových plôch, plôch doplnených zeleňou, napojenie existujúcej IBV na novú funkciu, dopravné riešenie lokality, technickú infraštruktúru:

 • vytvorenie urbanistickej koncepcie a konktrétne usporiadanie riešeného územia s väzbami na širšie územie,
 • stanovenie spôsobu navrhovanej urbanizácie,
 • vytvorenie dopravnej koncepcie, spôsob dopravného sprístupnenia riešeného územia, navrhovaných objektov a funkčných plôch,
 • stanovenie spôsobu a limitov hmotovo priestorového riešenia navrhovanej výstavby a spôsobu vybavenia technickou infraštruktúrou.

 

DRUHÁ ČASŤ
Návrh regulatívov územného rozvoja

 

Článok 3

Usporiadanie územia, zásady funkčného využitia územia a funkčnej a priestorovej regulácie

 

Navrhovaná funkcia skladového areálu a prekladiska – výrobný charakter. Riešené územie pretína trasa rozvodov vysokého napätia elektrickej energie, ktoré bude sústredené do jedného koridoru s komunikáciami na okraji riešeného územia, s ochranným pásmom 10 m, s využitím na parkovacie státia. Plochy s minimálnymi nárokmi na výstavbu technickej infraštruktúry - dopravné sprístupnenie, spevnené parkovacie plochy. Zásady pre usporiadanie územia:

 • rešpektovanie odstupu od cesty I/64,
 • pripustenie výšky zástavby do dvoch podlaží + podkrovia,
 • rešpektovanie hygienického ochranného pásma a jeho využitie na skladovú resp. výrobnú funkciu.

Urbanistický koncept vychádza zo zámeru vytvoriť prevádzkový priestor, ktorý by maximálne využil územie pre zastavanie, oddych, prekládku a servis kamiónovej prepravy, výhľadovo pre skvalitnenie týchto činností a služieb.

Z funkčného hľadiska sa jedná o prevádzky vhodné pre priestor zaťažený hlukom a prachom a charakter zástavby musí vytvoriť podmienky pre prechod od živočíšnej výroby do priestorov s obytnou funkciou, ťažisko je postavené na dostavbe existujúcej preluky, so zástavbou do dvoch nadzemných podlaží, v prípade víl do troch.

Dopravné riešenie vhodne pripája lokalitu na dopravné trasy. Navrhnuté sú aj plochy pre občiansku vybavenosť podporujúce kamionóvú dopravu aj inú mimosídelnú. Prírodné prostredie vytvára línia výsadby zelene.

 

Článok 4

Usporiadanie územia z hľadiska kultúrno – historického dedičstva

 

Jedná sa o lokalitu bez historicky cennej zástavby a lokality, ktorá ani nezasahuje do ochranných pásiem historicky cenných objektov.

 

Článok 5

Usporiadanie územia h z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

 

Ochrana poľnohospodárskeho a lesného fondu bude rešpektovaná, rovnako ako aj ochrana prírody a krajiny.

Pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora nezasahuje lokalitu, kde je navrhovaná IBV. Návrhom dopravných plôch sa zamedzí znehodnocovaniu dopravných plôch výjazdmi poľnohospodárskej techniky z poľa a vylúči sa možnosť znehodnocovania vodného toku priesakmi z hnojenia poľnohospodárskej pôdy.

Splaškové vody budú odvedené do biologickej ČOV a následne prečistené do rieky Nitra. Odpadové vody z kuchyne cez lapač ropných látok, zo striech cez lapače strešných splavenín, z parkovísk cez odlučovač ropných látok.

 

Článok 6

Usporiadanie územia h z hľadiska hospodárskeho rozvoja

 

Budú vytvorené podmienky pre plynulý prechod od živočíšnej výroby do priestorov s obytnou funkciou, ťažisko je postavené na dostavbe existujúcej preluky, so zástavbou do dvoch nadzemných podlaží, v prípade víl do troch. Jedná sa o prevádzkovú budovu a dielne, skladové hospodárstvo a malovýroba, vybavenosť a motel, dostavbu IBV zeleň. Jedná sa o prekládku a servis kamiónovej prepravy spolu so službami a IBV.

 

Článok 7

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

 

Riešením predmetného územia dochádza k zásahom do ochranného pásma:

 • vzdušného vedenia VN 22 kV kábla, vonkajšej trafostanice VN/NN – 10 m na každú stranu od krajného vodiča, kábelového vedenia VN 22 kV a NN– 1 m na každú stranu od kábla, Ochranné pásmo kioskovej trafostanice VN/NN – vymedzené obostavanou hranicou stanice,
 • trás STL plynovodu a plynových zariadení – podľa príslušných STN a vyhlášok.
 • cesty I/64 – dané platnou legislatívou.

 

Článok 8

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

 

Lokalita sa nachádza pri vodnom toku, vo väzbe na komunikačný systém a zaberá prevažne poľnohospodársku pôdu. K zásadným zmenám a vplyvom na životné prostredie nedôjde. Vzájomné kontaktné plochy navrhovaných funkcií je potrebné eliminovať a vyzuálnym kontaktom, dodržaním minimálnych vzdialeností, zabránením negatívnych vplyvov (hluk, prašnosť...) prevažne riešením izolačnou zeleňou.

Vodný tok je chránený nasledovne: splaškové vody budú odvedené do biologickej ČOV a následne prečistené do rieky Nitra. Odpadové vody z kuchyne cez lapač ropných látok, zo striech cez lapače strešných splavenín, z parkovísk cez odlučovač ropných látok.

Pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora nezasahuje lokalitu, kde je navrhovaná IBV. Návrhom dopravných plôch sa zamedzí znehodnocovaniu dopravných plôch výjazdmi poľnohospodárskej techniky z poľa a vylúči sa možnosť znehodnocovania vodného toku priesakmi z hnojenia poľnohospodárskej pôdy.

 

TRETIA ČASŤ

Zásady a regulatívy verejného dopravného
a technického vybavenia územia

 

Článok 9

Cestná doprava

 

Z hľadiska širších vzťahov je riešené územie na nadradenú komunikačnú sieť napojené prostredníctvom cesty I. triedy č. 64 prostredníctvom úrovňovej križovatky. Dopravnú obsluhu zabezpečia obslužné komunikácie funkčnej triedy C3, napojenú kolmo na cestu I/64. pre peších sú navrhnuté chodníky. Pre statickú dopravu sú navrhnuté parkovacie plochy.

Regulatívy v oblasti cestnej dopravy:

 • dopravnú obsluhu zabezpečiť prostredníctvom obslužných účelových komunikácií,
 • polomery napojenia musia vyhovovať prejazdu nákladnej dopravy,
 • kapacity statickej dopravy riešiť v súlade STN 736110, odstavovanie nákladných vozidiel podľa STN 736057,
 • prevádzkové plochy v areáli musia vyhovovať podmienkam prejazdu veľkých nákladných vozidiel,
 • plochy statickej dopravy riešiť na vlastnom pozemku - vyhl. č. 532/2002 Z.z.,
 • pre pohyb peších riešiť chodníky pozdĺž komunikácií a rozptylové plochy.

 

Článok 10

Energetika

 

Rešpektovať existujúce ochranné pásma:

 • vzdušného vedenia VN 22 kV kábla, vonkajšej trafostanice VN/NN – 10 m na každú stranu od krajného vodiča, kábelového vedenia VN 22 kV a NN– 1 m na každú stranu od kábla, Ochranné pásmo kioskovej trafostanice VN/NN – vymedzené obostavanou hranicou stanice,
 • trás STL plynovodu a plynových zariadení – podľa príslušných STN a vyhlášok


Rešpektovať navrhované koridory pre inžinierske siete: plynovod, vysoké napätie, vodovod, kanalizácia.

Zásady zásobovania elektrickou energiou:

 • vybudovať zdroj elektrickej energie kioskovú trafostanicu VN/NN o výkone 630 kVA, aj pre poľnohospodársky dvor,
 • zrealizovať novú prípojku VN 22 kV z vedenia VN zemou pre novú trafostanicu,
 • zrušiť existujúcu prípojku zo vzdušného vedenia VN 22 kV č. 293 pre TS poľnohospodársky areál, ktorú tiež zrušiť,
 • zrealizovať sekundárne kábelové rozvody,
 • verejné osvetlenie riešiť oceľovými osvetľovacími stožiarmi s výbojkovými svietidlami,

 

Zásobovanie zemným plynom:

Z existujúceho STL plynovodu napojiť prípojky pre riešené územie, rozvodom uloženým v zemi, DN 50, oceľ, ukončeným na hranici pozemku v skrinke, a ďalej do kotolní.

 

Článok 11

Vodné hospodárstvo

 

Vodovod: napojenie lokality pitnou a požiarnou vodou je na existujúce vodovodné potrubie v Mlynskej ulici, pozostávajúce z troch vetiev, DN 100 mm, DN 80 mm, DN 80 mm, osadia sa 3 podzemné požiarne hydranty, na hranici areálu sa zriadi vodomerná šachta. Tri rodinné domy sa napoja samostatnými vodovodnými prípojkami v Mlynskej ulici.

Kanalizácia: delená kanalizácia, splaškové vody do ČOV a následne po prečistení do rieky Nitra, odpadové vody z kuchyne cez lapač ropných látok, zo striech cez lapače strešných splavenín, z parkovísk cez odlučovač ropných látok. Tri rodinné domy do žúmp. Po vybudovaní verejnej kanalizácie bude odkanalizovanie na túto kanalizáciu. Dažďová kanalizácia po prečistení cez LRP, LSS a ORL do ČOV.

 

Článok 12

Odpadové hospodárstvo

 

Zneškodňovanie odpadov je riešené v súlade o Programom odpadového hospodárstva okresu, na existujúcu skládku. Bude uprednostňovaná minimalizácia odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických a legislatívnych nástrojov. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov bude riešené zmluvne na vyhovujúcich zariadeniach.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

 

Článok 13

Civilná ochrana

 

Požiadavky a podmienky civilnej ochrany stanovuje zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov. Podrobné podmienky pre uplatnenie cit. zákona ustanovuje príslušný orgán ochrany a obec.

 

Článok 14

Požiarna ochrana, ochrana pred povodňami

 

Podmienky požiarnej ochrany vyplývajú zo zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane a Vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podmienky ochrany pred povodňami sú stanovené zákonom č. 666/2004 Z.z.

 

Článok 15

Obrana štátu

 

Navrhovanou lokalitou nedochádza k žiadnym zmenám, obmedzeniam ani zásahom do platnej koncepcie obrany štátu.

 

Článok 16

Záväzná časť

 

Záväzná časť doplnku č.3 ÚPN SÚ obsahuje:
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Priestorové riešenie: Navrhované zelené pásy budú slúžiť pre umiestnenie rozvodov technickej infraštruktúry a možnosti zlepšenia rozhľadových pomerov pre vozidlá vychádzajúce na cestu I/64.

V zimnom období dôjde k využitiu zelených pásov pre uloženie odhrnutého snehu. Uličná čiara limituje osadenie stavebných objektov. Situovanie oplotenia pozemkov je navrhnuté v dotyku s chodníkom.

Navrhnutá regulačná čiara tvorí plynulý prechod od jestvujúcej zástavby na severnom ukončení obce po značne odstupujúcu zástavbu mimo intravilánu. Funkčné členenie:

- Severná časť riešeného územia je vymedzená na výrobnú funkciu doplnenú plochami skladov a podpornými zariadeniami pre údržbu techniky a ubytovací oddych zamestnancov.

V tejto časti riešeného územia je vylúčená HBV a IBV. Obytná funkcia je prípustná iba formou služobných bytov a prechodného ubytovania.

Doplňujúcou funkciou sú plochy zelene líniovej s funkciou ochrannej - izolačnej.

- Južná časť územia preberá funkciu bývania formou IBV s cieľom vytvorenia izolačného pásma medzi navrhovanou výrobou a jestvujúcou IBV

V tejto časti riešeného územia je vylúčená funkcia výroby a skladov.

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia Vstup do územia bude zabezpečený na južnom okraji pri súčasnom ukončení kompaktne zastavaného územia. V riešení technickej infraštruktúry sú smerodajné podmienky zlúčenia rozvodov s trasami severne od areálu.

Regulatívy umiestnenia stavieb na pozemkoch s určením zastavovacích podmienok Pre situovanie stavieb je smerodajná jestvujúca uličná čiara, ktorá v navrhovanom areáli firmy získa odstup od I/64, v súlade s grafickou časťou. Pri tvorbe uličného priestoru sú určené odstupy navrhovanej výstavby od komunikácie I/64 ohraničené plochou riešeného územia doplnku ÚPN SÚ.

V regulačnom priestore je navrhnutý chodník oddelený zeleným pásom od jestvujúcej cesty I/64.

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Navrhované objekty IBV budú napojené na verejné rozvody elektrickej energie, plynu vody s priamym dopravným napojením na verejné komunikácie,

V odkanalizovaní územia je vhodné pripojenie na ČOV firmy KELLYTRANS prípadne vlastná žumpa.

Navrhovaný areál bude napojený na verejné rozvody vody a plynu. V prípade napojenia na elektrickú energiu je predpoklad vybudovania vlastnej trafostanice, V odkanalizovaní územia bude vybudovaná vlastná ČOV.

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových zón a do krajiny

V rámci zachovania kontinuity navrhovanej a jestvujúcej zástavby je podmienkou príbuznosť hmotového riešenia u priamo naväzujúcich stavieb. Stavby výrobného areálu môžu mať vlastné, ale v areáli jednotné stvárnenie zastrešení.

Prípustné je uplatnenie obytných terás na doplňujúcich prístavbách.

Pre stvárnenie základnej hmoty IBV navrhujem prekrytia šikmými strechami v sklone strešných rovín od 15° do 45° a výškou zástavby do dvoch podlaží.

Pri návrhu zástavby v areáli firmy KELLY TRANS sú navrhnuté dve základné hladiny výšky zástavby. V dotyku z cestou I/64, je zástavba dvojpodlažná nakoľko tvorí voľné pokračovanie zástavby zo severného ukončenia obce. Pre zástavbu v ostatných častiach areálu v časti výrobných a skladových plôch je navrhnutá zástavba prízemná.

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
V rámci výstavby skladových plôch a výstavby parkovacích plôch v oplotenom areáli navrhujeme situovanie riešiť podľa potrieb investora pri rešpektovaní nárokov spojených s úpravou toku.

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Požiadavky nie sú nevyhnutné v predmetom území.

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Navrhované riešenie neuvažuje s asanáciami a v prípade verejnoprospešných stavieb sa jedná a výstavbu chodníka pre peších vedeného súbežne s cestou I/64 až do priestorov poľnohospodárskeho dvora.

Zoznam verejnoprospešných stavieb
Navrhovaná je stavba chodníka pre peších vedená pri západnej hranici riešeného územia.

Rozsah a obsah spracovaného doplnku ÚPN SÚ:

Navrhovaný doplnok je spracovaný v grafickej časti, ktorá je v súlade výkresovou dokumentáciou ÚPN SÚ a pozostávať z hlavných výkresov v merítku 1:2000 s preukázaním nového riešenia a náložkovo s preukázaním pôvodných zámerov ÚPN SÚ. Širšie vzťahy v merítku 1 : 25 000 

Výstavba je riešená v mierke 1.2000 s uplatnením pripravovaných zámerov firmy KELLY TRANS.

- Grafická časť doplnku č.3 ÚPN SÚ N.Pravno rieši problematiku v riešenom území:

Širšie vzťahy
Komplexný urbanistický návrh
Výkres dopravy
Vodné hospodárstvo
Energetika a spoje
Výkres regulatívov
Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy

- Textová časť doplnku č.3 ÚPN SÚ Ntrianske Pravno, rieši problematiku:

regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch
určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby
určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
požiadavky na sceľovanie pozemkov
pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom
zastavanom území obce
zoznam verejnoprospešných stavieb

 

Článok 17

Záverečné ustanovenia

 

Schválená územnoplánovacia dokumentácia bude jediným prostriedkom na realizáciu zámerov a z tohto hľadiska bude zabezpečované:

 • dodržiavanie koncepcie riešenia,
 • odstraňovanie hygienických závad, zamedzovanie nepriaznivým vplyvom prevádzok na obytné územie,
 • rešpektovanie zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • zvýšenie kvality životného prostredia,
 • kvalitné objemové štúdie novo navrhovaných stavieb tak, aby svojou štruktúrou a merítkom prispeli k obohateniu jestvujúcej zástavby, skvalitneniu architektúry a bohatosti výtvarných detailov.

 

 

Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne dňa 24. októbra 2007 uznesením č. 8/2007, a v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť po 30 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

Vyvesené dňa: 8. októbra 2007

 

Zvesené dňa :Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka