Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 2/1996 - Pravidlá spolunažívania

Schválené: 14.12.1995

Účinnosť: 29.12.1995

VZN Č. 2/1996

PRAVIDLÁ SPOLUNAŽÍVANIA


Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne na základe ustanovenia paragrafu 6 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v spojení s ustanovením paragrafu 4 písmena d/, g/ a m/ citovaného zákona sa uznieslo dňa 14. 12. 1995 na tomto nariadení:

Úvodné ustanovenie
§1
Účel  úpravy


Toto nariadenie sa vydáva za účelom stanoviť pravidlá, ktoré vychádzajú z hodnôt spolunažívania v obci a smerujú k ich realizácii.
 

§ 2

 

 1. Za rozhodujúce hodnoty spolunažívania sa na účely tohto nariadenia považujú:

  a) demokracia činnosti obecnej samosprávy 
  b) životné prostredie
  c) zdravé životné podmienky občanov 
  d) dobré vzťahy spoluobčanov
   
 2. Ak to nevylučuje povaha veci, práva a povinnosti občanov podľa tohoto nariadenia platia aj pre iné právnické a fyzické osoby pôsobiace na území obce.

   

Základné ustanovenie
§ 3


Výkon práv a povinností nesmie viesť k ohrozeniu, narušeniu alebo poškodeniu hodnôt spolunažívania.

§4
Základné zásady spolunažívania

 

 1. Všetci sú povinní rešpektovať pravidlá demokracie a podľa svojich možností napomáhať ich naplneniu.
 2. Každý je povinný dbať o dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej úcte, tolerancii a snahe o porozumenie.  
  Všetci sa musia zdržať prejavov znevažovania alebo agresivity.
 3. Realizácia práv je nerozlučne spojená s plnením povinností.
 4. Občania sú povinní popri svojich právach a oprávnených záujmoch a potrebách zohľadňovať oprávnené záujmy a potreby spoluobčanov a záujmy obce ako celku.
 5. Každý sa musí zdržať konania, ktorým by boli ohrozené, obmedzené, poškodené alebo inak nevhodne zasiahnuté práva a oprávnené záujmy občanov a obce.
   

§ 5
Ekologické  prevencie

 

 1. Rodičia a osoby, ktorých predmetom práce je výchova a vzdelávanie, sú povinní poskytovať deťom a mládeži cieľavedomý príklad starostlivého prístupu k ochrane životného prostredia.
 2. Inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je výchova a vzdelávanie, zahrnú do obsahu pravidelnej činnosti problematiku ochrany životného prostredia.
   

§ 6
Ochrana  životného  prostredia

 

 1. Všetky zásahy do pôvodného stavu prírody, ktoré nevyplývajú z osobitného oprávnenia, alebo z povolenia činnosti sú zakázané.
 2. Zásahy zamerané na obnovu alebo zlepšenie stavu prírodného prostredia je prípustné vykonávať len po ohlásení na Obvodnom úrade pre životné prostredie, ktoré v prípade potreby poskytne ohlasovateľovi do 15 dní poučenie o postupe, akým sa má zásah vykonať.
 3. Obmedzenie podľa ods. 2 neplatí pre vlastníkov, ktorí menia stav alebo využitie svojho pozemku pri zachovaní jeho kultúry.
 4. Ustanovenia odst. 1 až 3 platia primerane aj pre ochranu verejnej zelene.
   

§ 7
Parkovanie  a  prevádzka   motorových   vozidiel

 

 1. Opakované parkovanie a odstavovanie nákladných vozidiel, autobusov, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov, opravovaných vozidiel, nepojazdných vozidiel bez štátnej poznávacej značky alebo prevozovej značky na verejných priestranstvách je prípustné len na základe povolenia Obecného úradu a podlieha spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie verejného priestranstva. Obecný úrad určí v povolení miesta parkovania, prípadne osobitné podmienky na užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré musí povinný subjekt rešpektovať.
 2. Majitelia všetkých vozidiel sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo prevádzkou vozidla k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia, najmä aby nenastalo znečistenie ropnými látkami, výfukovými plynmi a obťažovanie hlukom nad mieru nevyhnutnú na riadnu prevádzku vozidla.
 3. Vozidlá bez štátnej poznávacej značky a zjavne nepojazdné vozidlá odstavené na verejných priestranstvách budú odtiahnuté na vyhradené miesto. Ak sa v lehote do 1 mesiaca neprihlási majiteľ alebo držiteľ vozidla o jeho vydanie, vozidlo bude zlikvidované. V dobe umiestnenia na vyhradenom mieste znáša riziko škôd, znehodnotenie a odcudzenie jeho majiteľ.
 4. Parkovanie všetkých vozidiel je prípustné:

  a) na parkoviskách označených príslušnou dopravnou značkou

  b) v priestoroch, pokiaľ tam nie je obmedzené státie dopravnou značkou, alebo všeobecne záväznými predpismi o pravidlách cestnej premávky, alebo iným nariadením na základe súhlasu obce a tiež na základe vydaného súhlasu podľa živnostenského listu

  c) na nevyužitých plochách verejného priestranstva, pričom sa nesmie narušiť účel ich využitia a to na základe súhlasu obce (najmä nie je povolené parkovať na chodníkoch, verejnej zelení a pod.)
 5. Povinnosti majiteľa podľa tohto ustanovenia má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo vykonávateľ opravy.
   

§ 8
Povinnosti  majiteľov  nehnuteľností

 

 1. Majiteľ musí udržiavať majetok v stave, ktorý nezhoršuje životné prostredie obce, z hľadiska hygieny prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej ochrany i vonkajšieho vzhľadu.
 2. Majiteľ musí zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych priestorov a pod.)
  V zimnom období je majiteľ povinný sa postarať o odhrnutie snehu a bezpečnú schopnosť povrchu chodníkov, priľahlého k jeho nehnuteľnosti.
 3. Ak sa neplní niektorá z podmienok, uvedených v predchádzajúcom odseku, majiteľ musí zabezpečiť bezodkladne nápravu.
 4. Umiestnenie reklamy podlieha dohode s Obecným úradom, v ktorej sa upravia jeho etické, estetické, obsahové a ekonomické podmienky. Ak reklama nevyhovuje uvedeným hľadiskám a nedôjde k náprave, Obecný úrad je oprávnený nariadiť jej odstránenie.
  To sa vzťahuje aj na reklamy umiestnené pred účinnosťou tohto nariadenia.
 5. Povinnosti sa vzťahujú na subjekty vykonávajúce reklamu pri umiestňovaní reklám s plochou presahujúcou 2 m2.


Osobitné ustanovenia na ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov.

§ 9
Ochrana   práva   na  odpočinok

 

 1. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa rozumie: 
     a) pracovné dni  - doba od 22.00 do 06.00 hod.
     b) sobota   - doba od 00.00 do 06.00 hod. 
     c) nedeľa   - doba od 00.00 do 24.00 hod.
     d) pri poriadaní tanečných zábav, diskoték, svadobných
         hostín - výnimka pre konanie do 04.00 hod. rannej.
 2. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.
 3. Výkon činnosti, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo iným obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem obce a podnikateľských subjektov v obci, ktoré požiadajú o výnimku z uvedeného paragrafu.
   

§ 10
Ochrana  nočného  kľudu

 

 1. Usporiadateľ verejného podujatia alebo prevádzkovateľ zariadenia (ďalej len zodpovedná osoba) je povinný v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá sa postará o zachovanie verejného poriadku a ochranu nočného kľudu.
 2. Zodpovedné osoba je povinná zabezpečiť poriadok a rešpektovanie nočného kľudu aj v okolí zariadenia alebo miesta podujatia, buď vlastnými silami alebo bezodkladne spoluprácou s orgánmi polície.
   

§ 11
Chov zvierat - regulácia  chovu  zvierat

 

 1. Chov zvierat sa reguluje podľa stupňa, akým môže zasahovať do práv a oprávnených záujmov spoluobčanov. Z tohto hľadiska sa zvieratá na účely tohto nariadenia rozdeľujú na druhy, ktorých chov do práv a oprávnených záujmov spoluobčanov:
            a) spravidla nezasahuje (akvarijné rybky a pod.)
            b) môže zasahovať (psy, mačky, zajace, hydina a pod.)
            c) spravidla zasahujú (ošípané, dobytok a pod.)
 2. Chov zvierat, ktorý zrejme prekračuje obvyklé potreby domácnosti chovateľa, je možný len na základe povolenia vydaného rozhodnutím obce.
 3. Ustanovením tohto nariadenia nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitných predpisov (napr. zákon o živnostenskom podnikaní, stavebný zákon, o životnom prostrední, predpisy o veterinárnej starostlivosti  a pod.)
   

§ 12
Podmienky  chovu

 

 1. Chovať zvieratá môže len občan, ktorý je spôsobilý poskytnúť zvieraťu potrebnú starostlivosť.
 2. Pred začatím chovu musia byť preň vytvorené vhodné podmienky, t.j. najmä hygienická prevádzka chovu, zabezpečenie dozoru zvierat, ktorých vlastnosti to z hľadiska záujmov iných osôb vyžadujú.
 3. Chovatelia zvierat sú povinní zabezpečiť, aby chov alebo správanie chovaných zvierat nemohli rušiť práva a oprávnené záujmy spoluobčanov, najmä znečisťovaním verejného priestranstva a cudzích pozemkov, poškodzovaním cudzieho majetku, ohrozovaním spoluobčanov, šírením nákazlivých ochorení, narušovaním nočného kľudu, voľným pohybom zvierat na verejných priestranstvách a pod. Ak narušenie záujmov spoluobčanov bezprostredne ohrozí, alebo ak už nastalo, majiteľ je povinný vykonať aj bez vyzvania všetky potrebné opatrenia, aby bolo narušenie odstránené bez zbytočného odkladu.
 4. Je zakázané:
    a) týranie zvierat, t. j. spôsobovanie bolesti, utrpenia 
    b) nechať zranené zvieratá bez pomoci a ošetrenia 
    c) nechať zviera hladovať
    d) likvidovať zviera ubitím, obesením, škrtením, upálením
        alebo podobným  bezohľadným spôsobom
    e) ukončiť chov zvieraťa jeho vypustením v obci alebo do voľnej prírody
 5. Povinnosti chovateľa má podľa okolností aj osoba, ktorej bolo zviera zverené do opatery alebo pod dozor.
   

§ 13
Povinnosti  majiteľa  psov

 

 1. Majiteľ musí zabezpečiť registrovanie psa prihlásením na O0becnom úrade. Podrobnosti registrácie určí Obecný úrad, ako aj vydanie známky pre psa.
 2. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Pri pohybe psa na verejnom priestranstve musí majiteľ zabezpečiť kontrolu správania svojho psa tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb, iných zvierat alebo poškodeniu majetku. Majiteľ musí zabezpečiť svojho psa dostatočne pevným vodidlom a obojkom, pri hryzavých a útočných psoch aj dostatočne veľkým náhubkom. Majiteľ psa ho nesmie zveriť do starostlivosti osoby, ktorá nie je spôsobilá ovládnuť spoľahlivo správanie psa.
 3. Ak pes spôsobí nečistoty na verejnom priestranstve, majiteľ je povinný túto okamžite odstrániť.
   

§ 14
Odchyt  psov

 

 1. Voľne sa pohybujúci pes (t.j. bez kontroly spôsobilej osoby) bez označenia známkou bude odchytený.
 2. Majiteľ je povinný bezodkladne stratu psa ohlásiť na OcÚ Nitrianske Pravno.
 3. V prípade oprávneného podozrenia z nákazy a v prípade hroziaceho nebezpečenstva môže byť túlajúci pes usmrtený na základe doporučenia Okresnej veterinárnej stanice v Prievidzi.
 4. Povinnosti majiteľa psa má pri ňom aj iná osoba, ktorej bol pes zverený do starostlivosti.
   

§ 15
Ustanovenia na usmerňovanie ekonomickej  činnosti

 

 1. Pri všetkej činnosti sa musí dbať na ochranu osobitne chránených záujmov.
 2. K zámerom činnosti, ktoré sa týkajú záujmov obce a obyvateľov je právnická osoba a tiež fyzická osoba povinná vyžiadať si stanovisko obce (§ 4, odst. 3 písmena d/ zák. č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení noviel.)
 3. Podnikateľskú činnosť, investičnú činnosť a využívanie miestnych zdrojov na území obce je prípustné vykonávať len na základe a v medziach súhlasného stanoviska obce v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
 4. Ak činnosť môže ohroziť alebo poškodiť záujmy obce alebo jej občanov, najmä ak je v rozpore s územným plánom, ekologickej stability a koncepciami obce, obec vydanie súhlasu odoprie alebo už vydaný súhlas odníme.


Osobitné ustanovenia na zabezpečenie verejného poriadku

§ 16


Všeobecnú ochranu verejného poriadku upravuje ust. § 47 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel.
 

§ 17
Osobitné  užívanie  verejného priestranstva


Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len na základe vydaného rozhodnutia obce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 

§ 18
Správanie  na  verejnosti

 

 1. Pod správaním sa na verejnosti rozumie správanie na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných budovách a zariadeniach organizácií a inštitúcií poskytujúcich služby občanom - obchody, kultúrne, zdravotnícke, školské, telovýchovné zariadenia, úrady a pod.
 2. Každý je povinný na verejnosti správať sa tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných priestranstiev a zariadení, budov, ku vzniku škôd, k obťažovaniu spoluobčanov nadmerným hlukom, svojvoľným zásahom do slobodného pohybu, alebo iným obdobným spôsobom.
 3. Majitelia verejne prístupných priestorov musia zabezpečiť poriadkovú službu, ktorá zabezpečí včasné zaistenie a bezodkladné odstránenie nežiadúceho stavu. Ostatní občania spolupôsobia podľa svojich možností v predchádzaní a na náprave nežiadúceho javu, napr. upozornením na jeho vznik, rešpektovaním výzvy verejného činiteľa k obnoveniu verejného poriadku a podobne.

 

§ 19
Sankcie


Porušenie tohto nariadenia je podľa okolnosti priestupkom podľa ust. § 45, 47 alebo 48 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13 a/ zák. č. 369190 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona alebo trestný čin.
 

Spoločné záverečné ustanovenia


V sporných prípadoch a v podrobnostiach rozhoduje o uplatnení tohto nariadenia starosta obce.


 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29. decembra 1995.


 

starosta obce
Ing. Mendel Jozef v.r.Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka