Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Modul VZN

VZN č. 10/2016 - Trhový poriadok

Schválené: 15.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno

 

Trhový poriadok

10/2016

 

pre Pravniansky jarmok a  vianočné trhy

 

Obecné zastupiteľstvo v  Nitrianskom Pravne v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Nitrianske Pravno toto všeobecne záväzné nariadenie.

 

Čl.1
Účel VZN

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2016 Trhový poriadok pre Pravniansky jarmok a  vianočné trhy (ďalej len „VZN“ a „jarmok/trh“) podrobnejšie upravuje podmienky predaja na jarmoku/trhu pre fyzické a právnické osoby, ktoré na jarmoku/trhu predávajú výrobky a poskytujú služby (ďalej aj „predávajúci na jarmoku“) na základe zákona č. 178/1998 Z.z.
 2. Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky účasti na jarmoku/trhu, pridelenia miesta, podmienky predaja, úhrady za miesto, ako aj kontroly dodržania jarmočného poriadku
 3. Trhový poriadok platí pre jarmok/trh, ktorý sa koná:
  - v mesiaci jún v kalendárnom roku
  - v  mesiaci december v  kalendárnom roku
  na Námestí SNP v  Nitrianskom Pravne
 4. Jarmok/trh slúži prednostne na predaj vlastnej výroby remeselníkov spojený s prezentáciou ľudového remesla.
 5.  Správcom jarmoku je obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno

 

Čl.2.
Predajná doba

 

 1. Jarmok sa oficiálne otvorí v jarmočný deň, t.j. V sobotu o 06.00 hod. a trvá do 00,00 hod., trh trvá do 18.00hod.
 2. Stanovuje sa nasledovná predajná doba: od 10.00 hod. do 22.00 hod. pre jarmok , resp. do 18,00hod pre trh.
 3. Uvedená predajná doba platí rovnako pre stánky s občerstvením, pre remeselné i ostatné stánky.
 4. Počas konania jarmoku/trhu, v čase od 06.00 hod. do 10.00 hod. je účastník povinný vykonať všetky nevyhnutné práce spojené so zásobením a prevádzkou stanoviska.

 

Čl.3
Podmienky predaja na jarmoku

 

 1. Predaj sa uskutoční v predajných stánkoch.
 2. Predajné stánky si účastníci zabezpečujú sami na vlastné náklady.
 3. Výstavba stánkov musí byť podľa zastavovacieho plánu správcu jarmoku/trhu.
 4. Likvidácia stánkov musí byť zabezpečená najneskôr v deň konania jarmoku/trhu do 23.00hod.
 5. Predajné stánky musia byť esteticky upravené a na viditeľnom mieste označené:

a) názvom organizácie, firmy (adresa)
b) sortimentom a náplňou,
c) menom a priezviskom zodpovedného vedúceho stánku (adresa),
d) stánky reštauračných zariadení i cenovou skupinou,
e) predávaný tovar musí byť označený cenovkou.

 

Čl.4
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

1. Počas konania jarmoku/trhu môžu predávať výrobky a poskytovať služby

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c) fyzické osoby predávajúce vlastné výrobky v primeranom množstve.

2. Predávajúci na jarmoku/trhu je povinný:

a) dodržiavať zák. č. 178/1998 Z.z. a tento Trhový poriadok,

b) predávať na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam,

c) dodržiavať pokyny správcu jarmoku/trhu,

d) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,

e) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

f) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

g) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

h) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,

i) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.

3. Predávajúci na jarmoku/trhu je povinný predložiť správcovi jarmoku/trhu a orgánu dozoru:

a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,

b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení úhrady za trhové miesto,

c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

4. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.

 

Čl.5
Dodržiavane čistoty a poriadku

 

1. Predávajúci je povinný a zodpovedá:

a) za čistotu, poriadok a bezpečnosť chodu svojej prevádzky, ale aj za ním zavinené škody na verejnom priestranstve a miestnych komunikáciách,

b) dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja,

c) predávať na predajnom mieste určenom správcom trhového miesta, pričom predaj na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam,

d) odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera pripraveného správcom trhového miesta,

e) počas prevádzky a po nej udržiavať prenajatý priestor v poriadku a čistote

 

2.Stráženie stánku a tovaru v nich si zabezpečuje predajca individuálne na svoje náklady.

3.Pokiaľ nebude predajné miesto obsadené do 10.00 hod. stráca predajca právo na predaj a nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku.

 

Čl.6
Rezervácia miesta a povolenie na predaj

 

1. Záujemca o predaj alebo poskytovanie služieb na jarmoku podáva žiadosť písomne, najneskoršie 15 kalendárnych dní pred konaním jarmoku (príloha č. 1 Vzor žiadosti)

a) poštou na adresu: Obecný úrad Nitrianske Pravno, nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno

b) elektronicky na adresu: kultura@nitrianskepravno.sk

2. V žiadosti okrem iného musí byť aj uvedené:

a) požiadavka parkovania za predajným stánkom

b) požiadavka na pripojenie na odber elektrickej energie a vody pre stánky s občerstvením

3. Na základe údajov uvedených záujemcom v žiadosti vydá správca jarmoku/trhu povolenie na predaj v  ktorom zároveň stanoví výšku poplatku a  termín úhrady. Za termín úhrady poplatku za účasť na jarmoku/trhu v prípade prevodu na účet je považovaný deň, v ktorom sú finančné prostriedky pripísané na účet správcu jarmoku/trhu. Predávajúci je povinný v deň konania povolenie a  doklad o  úhrade poplatku umiestniť na viditeľnom mieste na predajnom stánku. Záujemcom, ktorí nedodržia termín úhrady, nebude povolený vstup na trhové miesto.

4. Poplatok je možné zaplatiť

a) prevodom na účet

b) v hotovosti do pokladne Obecného úradu v  Nitrianskom Pravne

5. Správca jarmoku/trhu prednostne umiestňuje stánky s predajom vlastnej remeselnej výroby predávajúcich.

6. Osobné a nákladné autá, autá slúžiace ako náhradný sklad predávaného tovaru sú vylúčené z jarmočných priestorov, s výnimkou tých, ktorým bolo povolené parkovanie za predajným stánkom.

Ich umiestnenie na vyhradených parkoviskách si zabezpečí účastník jarmoku/trhu na vlastné náklady. Dopravné prostriedky prispôsobené na priamy predaj, ktoré slúžia ako náhrada za predajný stánok môžu zotrvať na zakúpených trhových miestach.

7. Zakúpené trhové miesto je viazané na predávajúceho, na ktorého bolo vystavené povolenie a doklad o úhrade poplatku. Pri kontrole o zaplatení trhového miesta sa účastníci preukážu povolením a dokladom o úhrade.

8. Predávajúci môže zabrať len uhradené trhové miesto. V prípade väčšieho záberu plochy oproti zaplatenej, môže byť vyrubená úhrada vo výške dvojnásobku stanovenej sadzby.

9. Na obsadenie trhového miesta účastník jarmoku/trhu potrebuje tieto doklady:

a) Povolenie k podnikateľskej činnosti podľa čl. 4 ods. 1
b) Doklad o úhrade

10. Obsadenie trhového miesta sa povoľuje v deň konania jarmoku/trhu od 06.00 hod., kedy sa uzavrie areál jarmoku pre verejnú dopravu. Vstup do tohto areálu bude povolený len zásobovacím vozidlám podnikateľov s potvrdením o zaplatení úhrady za trhové miesto počas jarmoku/trhu. Stánky musia byť kompletne pripravené a zásobené do 10.00 hod. Vtedy sa vytvorí pešia zóna so zákazom vjazdu všetkých motorových vozidiel, výnimkou vozidiel PZ, rýchlej zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany.

11. Všetky stánky musia byť riadne označené v súlade s čl. 3 ods. 5. To isté platí aj pre predávajúcich z auta, resp. prívesu.

12. V prípade, že v deň konania jarmoku/trhu nebudú obsadené všetky predajné miesta, správca jarmoku/trhu umožní, najneskoršie však do 10.00 hod., predaj aj predávajúcim, ktorí nemali vopred rezervované a zaplatené trhové miesta. Uvedená možnosť je limitovaná počtom voľných miest a nie je na ňu automaticky nárok.

13. Správca jarmoku/trhu vydá povolenie na predaj podľa predchádzajúceho odseku 12 predajcovi, ak spĺňa podmienky na predaj a zaplatí v hotovosti do pokladne OcÚ stanovenú úhradu.

14. Rozobratie a odstránenie stánkov z areálu jarmoku/trhu musí byť ukončené do 23.00 hod.

 

Čl.7
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1. Na jarmoku/trhu je povolené predávať:

a) občerstvenie - jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste je možné uskutočňovať iba v stánkoch alebo iných prevádzkach, ktoré sú na tento účel osobitne vybavené a schválené rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva,

b) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení,

c) originálne balené mliečne výrobky, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja,

d) originálne balené a označené pekárenské a cukrárenské výrobky od oprávnených výrobcov,

e) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí - kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny,

f) ovocie a zelenina, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,

g) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,

h) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,

i) včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných na veterinárnej správe v mieste pôvodu, pričom každý kus spotrebiteľského balenia musí byť označený etiketou s predpísanými údajmi,

j) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva, košikárske výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože,

k) okrasná keramika a umelé kvety,

l) všeobecne známe liečivé rastliny za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny, ale iba botanickým názvom rastliny a predávajúci nebude uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny môžu použiť,

m) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu,

n) knihy, denná a periodická tlač,

o) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky,

p) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektronické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky

2. Počas jarmoku/trhu možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,

d) oprava a čistenie obuvi,

e) kľúčové služby,

f) brašnárske služby,

g) čistenie peria,

h) ľudová technická zábava (ďalej len LTZ)

3. Na jarmoku/trhu sa zakazuje predávať:

a) zbrane a strelivo, napodobeniny a  kópie zbraní

b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,

d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

e) jedy, omamné a psychotropné látky,

f) lieky,

g) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,

h) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov, živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,

j) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,

k) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Čl.8
Úhrada za trhové miesto na jarmoku

 

Výška úhrady:

a) za predajný stánok .......................................... ..................2,- €/m2

b) za motorové vozidlo za stánkom ................... ..................10,- €

c) za atrakcie ľudovej technickej zábavy (kolotoče) ............ 600 € /5dní

d) za stánok s občerstvením s predajom alkoholu ................ 8,- €/m2

e) za stánok s občerstvením bez predaja alkoholu .............. 4,-€/m2

2. Úhrada sa platí:

a) prevodom na účet

b) v hotovosti do pokladne

3. Od platenia je oslobodený

a) predaj ľudovoumeleckých predmetov spojených s predvádzaním výroby priamo na mieste členov remeselného cechu a členov ÚĽUV-u (po preukázaní členstva)

b) školy a školské zariadenia

c) záujmové organizácie

Čl.9
Kontrola dodržiavania trhového poriadku

 

1. Kontrolu dodržanie tohto VZN za obec vykonajú:

a) poverení poslanci OZ

b) príslušní zamestnanci OcÚ

c) hlavný kontrolór obce

2. Orgán dozoru môže postihnúť konanie v rozpore s týmto VZN podľa zák. č. 178/1998 Z.z.

3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.

4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.

5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

Čl.10
Stornovacie podmienky

 

1. Účastník má právo písomne zrušiť svoju žiadosť o  prenájom trhového miesta za účelom predaja na jarmoku/trhu. Ak svoju žiadosť zruší najneskôr v čase 5 pracovných dní pred stanoveným termínom konania jarmoku - 50% uhradenej sumy prepadá v prospech obce, 50% sa vráti účastníkovi. Pri zrušení žiadosti po tejto lehote zaniká nárok na vrátenie úhrady v plnej výške.

2. Pri neúčasti podnikateľa na jarmoku/trhu, ktorý písomne nezrušil svoju záväznú objednávku podľa ods. 1 uhradený poplatok prepadá v plnej výške v prospech obce.

Čl.11
Účinnosť

 

1. Tento Návrh VZN č. 10/2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 15. 12. 2016 uznesením číslo 6/2016 3/5-vou väčšinou prítomných poslancov.

2. VZN č. 10/2016 je v  zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov účinné  od 1. 1. 2017.

3. VZN č. 10/2016 je prístupné na Obecnom úrade v  Nitrianskom Pravne a na web stránke.

4. V  zmysle § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno  a  na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno  www.nitrianskepravno.sk  od 30. 11. 2016.

 

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 15. 12. 2016

 

 

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka