Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2017 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

OBEC Nitrianske Pravno

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 1/2017

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

…………………………………………………………………………………………………………

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s ustanovením § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z., o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

 

č. 1/2017

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác /ďalej len povodňové plány/ právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.
   
 2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov /ďalej len povinné osoby/ v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami /ďalej len zákon o ochrane pred povodňami/.

 

§ 2

Vymedzenie územia

 

 1. Vymedzenie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
   
 2. V podmienkach obce Nitrianske Pravno ide o územie pri koryte rieky Tužinka a pri koryte rieky Nitra.

 

§ 3

Uloženie povinnosti

 

 1. Povinné osoby sú povinné vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmať, podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Nitrianske Pravno do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.
   
 2. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať so zamestnancami Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.

 

§ 4

Sankcie – pokuty

 

 1. Kontrolu nad spracovaním povodňových plánov záchranných prác subjektu, plánu právnických a fyzických osôb vykonáva Obvodný úrad životného prostredia, ktorý má právo v zmysle daného zákona udeliť sankciu za neplnenie povinnosti zo zákona.
   
 2. Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v odseku 1.

 

§ 5

Spoločné záverečné ustanovenia

 

 1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti vypracovať aktualizovať povodňový plán záchranných prác sa ruší VZN č. 1/2011 zo dňa 26. 5. 2011 o povodňovom pláne záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto Všeobecne záväzné nariadenie  schválilo uznesením č. ……. dňa 14. decembra 2017.
   
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 14.12.2017

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 

 


Príloha 1
VZN č. 1/2017 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

 

Názvy ohrozených ulíc: Dlhá ul., Turčianska ul.

Zoznam povinných osôb:

 1. VEKATERM, spol s.r.o., Dlhá 418/45, Nitr. Pravno – výroba keramických kachlíc
 2. BETTEX,, spol. s.r.o., Turčianska 511/5, Nitr. Pravno – výroba textilných výrobkov

 

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka