Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2016

Schválené: 10.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno
o dani z nehnuteľnosti
č. 1/2015
na kalendárny rok 2016

 

Obec Nitrianske Pravno v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov ustanovuje

 

§ 1
Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 daň z nehnuteľnosti
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Nitrianske Pravno v zdaňovacom období roku 2016.

 

Daň z pozemkov
§ 2
Základ dane

 

Stanovenie hodnoty lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy.

 

Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov podľa jednotlivých katastrálnych území nasledovne:

a) katastrálne územie Nitr. Pravno - priemerná hodnota 0,1 €/m2

b) katastrálne územie Solka – priemerná hodnota 0,08 €/m2

c) katastrálne územie Vyšehradné – priemerná hodnota 0,07 €/m2

Pri ostatných pozemkoch sa postupuje podľa zákona

 

§ 3
Sadzba dane

 

 1. Správca dane určuje pre pozemky na území celej obce Nitr. Pravno, /vrátane častí Solka a Vyšehradné /, okrem pozemkov uvedených v bodoch 2. a 3. tohoto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov 0,3%.
 2. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno, /vrátane časti Solka a Vyšehradné / okrem časti obce uvedenej v bode 3. tohoto paragrafu u r č u je ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:
   

  a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty vo výške - 1 % zo základu dane

  b/ pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške - 0,8 % zo základu dane.

 3. Správca dane na území časti obce Chvojnica k.ú. Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov slúžiacich na rekreačné účely a bývanie za pozemky druhu:

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, TTP vo výške - 1,25 % zo základu dane

Daň zo stavieb
§ 4
Sadzba dane

 

 1. 1. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
   

  a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  - 0,05 €

  b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, - 0,1 €

  c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu - 0,30 €

  d/ samostatne stojace garáže - 0,30 €

  e/ stavby hromadných garáží - 0,30 €

  f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou - 0,30 €

  g/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 0,5 €

  h/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou - 0,5 €

  i/ ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až h/ - 0,5 €

 2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,02 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Daň z bytov
§ 5
Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území celej obce Nitr. Pravno určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške 0,05 €.

 

§ 6
Zníženie dane

 

 1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
   

  a/ Úľava – zníženie dane sa poskytuje na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu - vo výške 50 %.

 2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb takto:
   

  a/ Úľava – zníženie dane zo stavieb na bývanie, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako  70 rokov , ako aj prevažne alebo úplne nevládny občan, alebo občan ZŤP, ktoré slúžia na jeho trvalé bývanie – vo výške 50 %.

 3. Úľava – zníženie dane vo výške 50 % zo stavieb užívaných na účely sociálnej pomoci.
 4. Úľava – zníženie dane vo výške 70 % zo stavieb - stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie.

 

§ 7
Spôsob, forma a miesto platenia dane

 

 1. Daň z nehnuteľnosti vyrúbi správca dane rozhodnutím každoročne. Vyrúbený poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 2. Správca dane môže určiť daňovníkovi splátkový kalendár, pričom termíny splátok budú určené v rozhodnutí.

Daň možno zaplatiť:

a/ prevodom na účet obecného úradu uvedenom v rozhodnutí.
V prípade platenia prevodom je platiteľ povinný dodržať pridelený variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.

b/ v hotovosti alebo platobnou kartou na obecnom úrade, prípadne poštovou poukážkou

 

§ 8
Vyrubovanie dane

 

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3,- € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 9
Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak sa v zákone neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní podľa všeobecného predpisu zák. 563/2009 Z.z. zákon o správe daní (daňový poriadok)
 2. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno toto všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 schválilo uznesením č. 7/2015 dňa 10. decembra 2015 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.
 4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti na rok 2016 sa zrušuje VZN č. 2/2014 zo dňa 11. 12. 2014 na rok 2015.

 

V Nitrianskom Pravne 10. 12. 2015

 

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce


 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno dňa a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 26. 11. 2015.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa …...........

 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015

 

Vnútorná smernica

 

pre určenie všeobecných podmienok pre účely vyrubenia daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov –daň z nehnuteľnosti pre potreby Obecného úradu v Nitrianskom Pravne s platnosťou od 1. 1. 2016. 

1. Platenie dane

a/ Ročná daň vyrubená fyzickej osobe:

- do 30,- € je splatná naraz

- nad 30,- € na 2 splátky 
    - I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
    - II. splátka - do 30. 6. bežného roka

b/ Ročná daň vyrubená právnickej osobe:

- do 200,- € je splatná naraz

- 200,- až 1.000,- € na 2 splátky 
    - I. splátka – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
    - II. splátka - do 30. 6. bežného roka

- nad 1.000,- € v štyroch splátkach :

I. splátka - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

II. splátka - do 30. 6. bežného roka

III. splátka - do 30. 9. bežného roka

IV. splátka - do 30. 11. bežného roka

c/ Dane a poplatky sa vyrubujú rozhodnutím s vyznačením splatnosti.

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne uznesením č. 7/2015 dňa 10. 12. 2015.

V Nitrianskom Pravne 10. 12. 2015

Ing. Balčirák Jozef 
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka