Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2014 - o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Schválené: 11.9.2014

Vyhlásené: 12.9.2014

Účinnosť: 27.9.2014

Všeobecne záväzné nariadenie

obce nitrianske Pravno

č. 1/2014

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno vo veciach územnej samosprávy

 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a c) zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení:

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

1/ Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmami:

a/ žumpa – podzemné vodotesné zariadenie /nádrž/ na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností

b/ zneškodňovnie obsahu žúmp – vyvezenie odpadových vôd fekálnym vozidlom do čistiarne odpadových vôd,

c/ vlastník žumpy – vlastník stavby, ku ktorej ako k hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu.

 

§ 3

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody


1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:

a/ v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,

b/ vyradenie vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,

c/ zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu,

d/ vyhlásenia mimoriadnej situácie

 

2. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

3. Odberatelia pitnej vody – fyzické alebo právnické osoby sú povinné dodržiavať pokyny starostu obce, ktoré vyhlási.

4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat. Časové obmedzenie vymedzí starosta obce. Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve.

5. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

§ 4

Náhradné zásobovanie vodou a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

 

1. Náhradné zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

a/ mimoriadnej udalosti,

b/ pri poruche na verejnom vodovode,

c/ pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

d/ pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd v lehotáých v zmysle § 32 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

3. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu jej dodávku náhradným zásobovaním na miestach distribúcie pitnej vody určených obcou.

4. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde obec na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody akým sa zabezpečuje dodávka vody len na úrovni minimálnej potreby. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri dni po sebe nasledujúce. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.

5. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

a) pred obecným úradom,

b) pred hasičskou zbrojnicou,

c) pred futbalovým ihriskom,

d) pred obchodom (COOP Jednota),

e) verejné priestranstvo - Budovateľská ul./pri bývalej ZUŠ – Polícia/, Hviezdoslavova ul. /pri bytovkách/, Dlhá ul. /pred domom p. Šverčíka č. 428/65/, Prievidzská ul. pri Zdravotnom stredisku, Štúrova ul. na križovatke pri dome p. Grešnera a Záhorského

f) časť Vyšehradné pred Kultúrnym domom

g) časť Solka pred kostolom

6. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 5 oznámi obec, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

7. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

§ 5

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovania obsahu žúmp

 

Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) starosta obce zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp. Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

 

§ 6

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

 

Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve, je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou, dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

 

§ 7

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody

 

Producent odpadovej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a) má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp na náhradné odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie,

b) je povinný oznámiť obecnému úradu obce potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia odpadových vôd.

 

§ 8

Stavba a prevádzka žumpy

 

1. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým normám.

2. Vlatník žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch priemeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

3. Vlastník je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Nitr. Pravno doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

 

§ 9

Zneškodňovanie obsahu žúmp

 

1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy :

a/ do povrchových vôd a do podzemných vôd

b/ do stokovej siete verejnej kanalizácie

c/ do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,

d/ do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

2. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – do čistiarne odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.

 

§ 10

Suché WC

 

Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenia staveniska počas realizácie stavby a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa v súlade s platnými predpismi.

 

§ 11

Sankcie

 

1. Obec uloží pokutu podľa § 39 ods. 3/ zákona č. 442/2002 Z. z. právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v prípade, že poruší ustanovenie článku 3 tohto VZN vo výške od 99,- € do 3.319,-€

2. Okresný úrad uloží pokutu podľa § 40 ods. 2 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z. z. od 16,- € do 331,-€ za priestupok tomu, kto porušil VZN vydané podľa § 36 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z.

 

§ 12

Záverečné ustanovenie

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Pravno o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno na svojom zasadnutí dňa 11. 9. 2014 uznesením č. 7/2014.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. Po nadobudnutí účinnosti bude VZN prístupné k nahladnutiu na Obecnom úrade v Nitr. Pravne a na internetovej stránke obce Nitr. Pravno.

3. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obecného úradu v Nitr. Pravne a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 27. 8. 2014.

 

 

 

 

V Nitr. Pravne dňa 11. 9. 2014

 

 

............................................

starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 12. 9. 2014

Zvesené z úradnej tabule dňa .................2014Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka