Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2013 - ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce Nitrianske Pravno

Schválené: 23.5.2013

Účinnosť: 22.6.2013

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne, podľa § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, uznesením Obecného zastupiteľstva č. 5 /2013 vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. VZN - 1/2013,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrh Zmien a doplnkov č. 2

k ÚPN obce Nitrianske Pravno (ZaD č.2 ÚPN O) :

 

Časť I.

ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA


 

Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť ZaD č. 2 ÚPN O. Upravuje, dopĺňa a mení VZN 1/2012 schválené Obecným zastupiteľstvom Nitrianske Pravno dňa 10.02.2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Pravno.

Všeobecne záväzné nariadenie a jeho nedeliteľná súčasť - Záväzná časť ZaD č. 2 ÚPN O Nitrianske Pravno stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy a limity využívania územia, v územnom rozsahu lokality 15B a 4Ba v k. ú. Nitrianske Pravno o stanovuje základné podmienky pre umiestňovanie stavieb v danej lokalite vid výkres č.2B.

 

Časť II.

ROZSAH PLATNOSTI Zmien a doplnkov Č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno

 

Riešeným územím Územného plánu obce je celé katastrálne územie obce. Tento rozsah sa ZaD č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno nemení.
 

Časť III.

ULOŽENIE A ÚČINNOSŤ DOKUMENTÁCIE


 

 1. Dokumentácia schváleného ZaD č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno je uložená v kompletnom rozsahu a je k nahliadnutiu na Obecnom úrade, na Stavebnom úrade, na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.
   
 2. ZaD č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom dňa 23. 5. 2013 .
   
 3. Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti ZaD č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 9. 5. 2013 a na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk.
   
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o vyhlásení záväznej časti ZaD č.2 ÚPN O Nitrianske Pravno bolo zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk. dňa 24. 5. 2013.
   
 5. Toto VZN nadobúda účinnosť 30. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 22. 6. 2013.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 23. 5. 2013

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka