Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č.1/2011 - o povodňovom pláne záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

Schválené: 26.5.2011

Účinnosť: 13.6.2011

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nitrianske Pravno

č. 1/2011

o povodňovom pláne záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno

 

Obec Nitrianske Pravno podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a/ bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno

č. 1/2011

 

o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce /ďalej len VZN/ je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác /ďalej len povodňové plány/ právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.
 2. Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov /ďalej len povinné osoby/ v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami /ďalej len zákon o ochrane pred povodňami/.

 

Článok II.

Vymedzenie územia

 

 1. Vymedzenie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. Zoznam povinných osôb je uvedený v prílohe č. 1 tohto VZN.
 2. V podmienkach obce Nitrianske Pravno ide o územie pri koryte rieky Tužinka, pri koryte rieky Nitra a objekty nachádzajúce sa medzi týmito riekami podľa prílohy č. 2 tohto VZN.

 

Článok III.

Uloženie povinnosti

 

 1. Obec Nitrianske Pravno týmto u k l a d á povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c/ zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť obci Nitrianske Pravno v jednom výtlačku do 31. 10. 2011.
 2. Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmať a podľa potreby aktualizovať a predkladať obci Nitr. Pravno do 31. 10. príslušného kalendárneho roka.
 3. Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať na Obecnom úrade v Nitr. Pravne.

 

Článok IV.

Sankcie – pokuty

 

 1. Kontrolu nad spracovaním Povodňových plánov záchranných prác subjektu, plánu právnických a fyzických osôb vykonáva Obvodný úrad životného prostredia, ktorý má právo v zmysle daného zákona udeliť sankciu za neplnenie povinnosti zo zákona.
 2. Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v odseku 1.

 

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne svojim uznesením č. 3/2011 zo dňa 26. 5. 2011
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli dňa 13. 6. 2011.
 3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o povodňovom pláne záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Nitr. Pravno sa zrušuje Povodňový plán záchranných prác obce Nitr. Pravno schváleného uzn. č. 6/2005 dňa 3. 11. 2005.

 

V Nitrianskom Pravne 26. 5. 2011

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno dňa 10. 5. 2011 a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 10. 5. 2011.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa ….................

 


Príloha č. 1:

Názvy ohrozených ulíc: Dlhá ul., Turčianska ul., Mlynská ul.

 

Zoznam povinných osôb:

 1. VEKATERM, spol s.r.o., Dlhá 418/45, Nitr. Pravno – výroba keramických kachlíc
 2. Umelecké kováčstvo, spol. s.r.o., Dlhá 415/43, Nitr. Pravno – umelecké kováčstvo
 3. STAVEBNINY KREMEL, Športová 465/23, Nitr. Pravno – predajňa stavebného materiálu
 4. BETTEX,, spol. s.r.o., Turčianska 511/5, Nitr. Pravno – výroba textilných výrobkov
 5. Brecko Jozef, Dlhá 581/56, Nitr. Pravno – pohostinstvo
 6. ZORNIČKA – Adriána Kováčová, Dlhá 567/84, Nitr. Pravno – pohostinstvo
 7. KEBAB na polceste, Štálnik Jozef, Dlhá 585/48, N. Pravno – kebab
 8. Chovateľské potreby - Češeková Marta, Dlhá 588, N. Pravno – chovateľské potreby
 9. PIZZERIA MIROLA, Dlhá 503/91, Nitr. Pravno – pizzéria
 10. UNIMARKET Čavojský Radovan, Dlhá 589/40, Nitr. Pravno – rozličný tovar, železiarstvo, vodoinštal.mat.
 11. VJARSPOL s.r.o. Nám SNP 153/35, Nitr. Pravno /objekt Mlynská ul. 471/39 -kancelárie, dielne/
 12. KELLY TRANS – Kučera Jozef, Mlynská 438/5, Nitr. Pravno
 13. DOMEKO, s.r.o., Mlynská ul. 472/54, Nitrianske Pravno


Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka