Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitr. Pravno

Schválené: 21.5.2009

Účinnosť: 1.7.2009

Platné do: 31.12.2017

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2009

ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitr. Pravno

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením § 35, 41, 47, 54, 56, 72, 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych službácvh“/ v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009

ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb obce Nitrianske Pravno

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenie/ je :

 • určiť rozsah sociálnych služieb poskytovaných obcou Nitr. Pravno
 • určiť postup zabezpečenia sociálnych služieb u iných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
 • definovať účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb
 • definovať práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby
 • definovať podmienky a spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby obcou Nitrianske Pravno v súlade so zákonom číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • definovať podmienky financovania poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom obce Nitrianske Pravno u iných verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

 

Čl. 2
Vymedzenie sociálnej služby

 

 1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na :

  a/ prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity

  b/ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti

  c/ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb fyzickej osoby

  d/ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny

  e/ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny
   
 2. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

  a/ z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,

  b/ pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,

  c/ pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

  d/ z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok /ďalej len „dôchodkový vek“/,

  e/ pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

  f/ pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi
   
 3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
   
 4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

 

Čl. 3
Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb

 

 1. Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb obcou Nitr. Pravno sú:

  a/ prijímateľ sociálnej služby

  b/ poskytovateľ sociálnej služby
   
 2. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, ktorý má v obci Nitr. Pravno trvalý pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.
   
 3. Poskytovateľom sociálnej služby je za podmienok ustanovených zákonom obec Nitrianske Pravno, právnická osoba zriadená alebo založená obcou Nitr. Pravno, iný verejný poskytovateľ sociálnej služby a iná osoba „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“.
   

Čl. 4
Druhy a formy sociálnych služieb, ktorých poskytovateľom 
je obec Nitrianske Pravno


Sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:

Opatrovateľká služba – poskytovaná terénnou formou

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

  a/ je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení 

  b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch strostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení.
   
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.
   
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

  a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

  b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2007 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP ak zákon č. 448/2008 Z. z. neustanovuje inak,

  c/ ktorej sa pokytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2007 Z. z. o peňažných prípsevkoch na kompenzáciu ŤZP,

  d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
   
 4. Ustanovenie odsedku 3 písm. b/ sa nepoužije, ak fyzickej osobe 

  a/ vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

  b/ vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba, 

  c/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2007 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

Odľahčovacia služba – poskytovaná terénnou formou

 1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím /ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“/, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
   
 2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzickeého zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

 

Čl. 5
Postup pri zabezpečovaní poskytovania
sociálnych služieb obcou Nitrianske Pravno

 

 1. Obec Nitrianske Pravno v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. v platnom znení.
   
 2. Obec Nitrianske Pravno v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu :

  a/ poskytuje sociálnu službu

  b/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel

  c/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadila alebo založila na tento účel, a ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, súhlasí, alebo

  d/ zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce Nitr. Pravno s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a/ až c/.

 

Čl. 6
Určenie druhu, formy a rozsahu poskytovania sociálnej služby

 

Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej služby sa určia podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri sociálnej službe uvedenej v § 34 až 41 zák. č. 448/2008 Z. z. v platnom znení aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Odkázanosť na sociálnu službu sa zisťuje posudkovou činnosťou na základe „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.

Žiadosť predkladá fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby na Obecný úrad v Nitr. Pravne.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu„ ktorý obsahuje:

a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, /príloha č. 3/

b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c/ návrh druhu sociálnej služby

d/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti /ďalej len zmluvný lekár/.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociánu službu sa môže použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2007 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo vyšším územným celkom.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obci Nitrianske Pravno alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti alebo nimi zriadenej právnickej osobe alebo založenej právnickej osobe.

Žiadosť obsahuje:

a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu

b/ druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej oísobe uvedenej v písmene a/,

c/ formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať v zariadení,

d/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,

e/ doklady o majetkových pomeroch

f/ deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,

g/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

K žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, okrem fyzickej osoby uvedenej v § 35 ods. 1 písm. b/ zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:

a/ označenie zmluvných strán

b/ druh poskytovanej sociálnej služby

c/ vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení formou poskytovania sociálnej služby

d/ deň začatia poskytovania sociálnej služby

e/ čas poskytovania sociálnej služby

f/ miesto poskytovania sociálnej služby

g/ sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob je určenia a spôsob jej platenia

h/ podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu

i/ dôvody odstúpenia od zmluvy

j/ sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení

Suma úhrady za sociálnu službu podľa písm. g/ musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.

V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

Ak poskytovateľ sociálnej služby, ktorého požiadala obec Nitrianske Pravno o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, predloží návrh zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je v súlade do zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení a fyzická osoba odmietne uzatvoriť túto zmluvu, povinnosť obce Nitr. Pravno podľa § 8 ods. 3 a 4 zák. č. 448/2008 Z.z. v platnom znení sa považuje za splnenú.

 

Čl. 7
Financovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytovanie sociálnej služby

 

1. Sociálne služby poskytované obcou Nitrianske Pravno alebo právnickou osobou zriadenou alebo založenou obcou Nitrianske Pravno môžu byť financované :

a/ z rozpočtu obce Nitrianske Pravno

b/ z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

c/ z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy

d/ z prostriedkov združenia obcí

e/ z iných zdrojov

2. Darované finančné prostriedky možno použiť len na účel určený darcom v písomnej darovacej zmluve. Ak účel nie je darcom v písomnej darovacej zmluve určený, prostriedky získané touto darovacou zmluvou sa v súlade so zámermi poskytovanej sociálnej služby.

3. Ak obec Nitrianske Pravno zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v inej obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, obec Nitrianske Pravno uhrádza inej obci alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo alebo iný vyšší územný celok, ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené v § 72 ods. 5 zák. č. 448/2008 Z. z. v platnom znení, do ktorých sa započítavajú náklady uvedené v § 72 ods. 5 písm. a/ a b/ pri poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

4. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný na základe písomnej žiadosti obce Nitr. Pravno preukázať účelnosť využívania poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Úhrada za sociálnu službu

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon č. 448/2008 Z.z. v platnom znení neustanovuje inak.
   
 2. Obec Nitrianske Pravno určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou, v súlade do zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení týmto všeobecne záväzným nariadením najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
  Príloha č. 1 – Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytovanú službu.
   
 3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Príjem a majetok na účely určenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa zákona č. 447/2007 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
   
 4. Po zaplatení úhrady za poskytovanú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať z príjmu čiastka stanovená zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.
   
 5. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
   
 6. Ak podľa predchádzajúceho nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom /Zákon č. 601/2003 Z.z. v platnom znení neskorších predpisov/.
  Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
   
 7. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 6, obec Nitrianske Pravno rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
   
 8. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 6 medzi neverejným poskytovateľom sociálnej služby a rodičmi alebo deťmi, rozhodne o povinnosti týchto fyzických osôb platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť obec Nitrianske Pravno v rozsahu svojej pôsobnosti.
   
 9. Ak podľa predchádzajúceho nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

 

Čl. 8
Prechodné ustanovenia

 

 1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. 12. 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od januára 2009, najdlhšie do 31. 12 2010.
   
 2. Obec Nitrianske Pravno začne konať z vlastného podnetu vo veci prehodnotenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, postupne od nadobudnutia účinnosti tohto VZN do 31. 12. 2010.

 

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009 3/5-ou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
   
 2. VZN nadobúda účinnosť 15.dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli v obci Nitrianske Pravno dňom 5. 6. 2009. VZN je platné od 1. 7. 2009.
   
 3. Dňom účinnosti tohto VZN, ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Nitrianske Pravno č. 1/2009 sa ruší VZN č. 6/2006 zo dňa 7. 12. 2006.

 

V Nitr. Pravne dňa 21. 5. 2009

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 6. 5. 2009.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa …..................... a tým nadobudlo účinnosť.Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka