Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2008 - o miestnych pamätihodnostiach

Schválené: 7.2.2008

Účinnosť: 22.8.2008

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nitrianske Pravno

č. 1/2008

o miestnych pamätihodnostiach


Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o  miestnych pamätihodnostiach.

 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§1

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vytvára a upravuje spôsob utvorenia a odborného vedenia evidencie pamätihodností obce Nitr. Pravno (ďalej len „obec“) a stanovuje spôsob ich ochrany a využívania.

 

§2

Pôsobnosť Obce Nitrianske Pravno pri vedení evidencie pamätihodností obce

 

Obec v súlade s §14 ods. 4 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu týmto utvára a vedie evidenciu pamätihodností obce.

 

§3

Rozsah evidencie pamätihodností obce

 

 1. Do evidencie pamätihodností obce sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce..
   
 2. Členenie evidencie pamätihodností podľa typovej skladby:

A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností

a) objekty – domy, vily, sakrálne objekty, mosty, priemyselné objekty, administratívne objekty, kríže, sochy, cintoríny, hroby, výtvarné diela, pamätníky, pamätné tabule a pod.,

b) kombinované diela prírody a človeka - prírodné areály, vodné plochy, parky, stromy, športové areály a iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom, viažuce sa na historickú (pamätnú) udalosť a osobnosť a pod..

B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností

a) socha patrónka mesta ak je v interiéry, erb mesta, pečatidlo, mestská kronika a iné dokumenty ( aj kópie), ktoré sa viažu k významným udalostiam a osobitostiam mesta, športové a iné trofeje z rôznych spolkov ako aj najcennejšie predmety v pamätných izbách a pod..

C/ Evidencia nehmotných pamätihodností

Sú udalosti, názvy a pamätné dni, ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu, ako napr.:

a) pamätný deň založenia obce a iné pamätné dni, prípadne udalosti viažuce sa k významným rodákom, pokiaľ nemajú v obci zachovaný rodný dom, pomník, hrob a príp. inú nehnuteľnosť,

b) historické udalosti ako významné návštevy obce, stretnutia, postavenia významných budov a pod.,

c) historické názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam obce a pod..

Predmetom evidencie nie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (pre národné kultúrne pamiatky platí osobitný režim upravený zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu).

 

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI ZÁPISE DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ
OBCE NITRIANSKE PRAVNO

 

§4

Predkladanie návrhov

 

 1. Návrhy doplnkov a zmien evidencie pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia zákona, pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný úrad v Nitr. Pravne. (ďalej len OcÚ Nitr. Pravno).
 2. Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj starosta obce, Obecné zastupiteľstvo Nitr. Pravno (ďalej len „OZ“), komisie OZ, poslanci OZ, miestne spoločenské organizácie, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie. Iné právnické a fyzické osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností obce na základe písomného návrhu prostredníctvom OZ v Nitr. Pravne.

 

§5

Prerokovanie a schválenie

 

 1. Spracovateľ v spolupráci s komisiou zriadenou pre pamätihodnosti obce návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely a vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne. Ak ide o nehnuteľné veci, predloží spracovateľ návrh na vyjadrenie aj stavebnému úradu.
   
 2. Spracovateľ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na prerokovanie a posúdenie príslušnej komisii OZ v Nitr. Pravne. 
   
 3. Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol následne prerokovaný a schválený na obecnom zastupiteľstve ako zmena prílohy tohto VZN.
 4. Prípadné doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané na schválenie podľa potreby obecného zastupiteľstva v príslušnom kalendárnom roku.

 

§6

Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností

 

 1. Ak nastanú nové skutočnosti, môže obecné zastupiteľstvo na návrh spracovateľa podľa §4 ods. (2) zrušiť zápis pamätihodnosti v evidencii pamätihodností Obce Nitrianske Pravno.
 2. Spracovateľ – Obecný úrad v Nitr. Pravne v spolupráci s komisiou zriadenou pre pamätihodnosti obce návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely na vyjadrenie krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží návrh na vyjadrenie aj stavebnému úradu.

 

TRETIA ČASŤ

ZÁSADY OCHRANY A  VYUŽÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ

 

§7

Požiadavky kladené na obec

 

 1. Obec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodností.
   
 2. Obec sleduje stav a využitie pamätihodností hmotného charakteru a vykonáva štátny stavebný dohľad nad zabezpečením ochrany pamätihodností v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov .
   
 3. Obec usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.
   
 4. Pamätihodnosti, ktoré sú zapísané v evidencii, prezentuje obec ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačno - propagačných materiálov obce, internetovej stránky obce, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.
   
 5. Obec spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami.
   
 6. Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii nehnuteľných pamätihodností obec oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému pamiatkovému úradu a stavebnému úradu.

 

§8

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti

 

 1. Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade a jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia (v zmysle Stavebného zákona).
   
 2. Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať obec o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti.
   
 3. Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie pamätihodností.

 

§9

Všeobecné podmienky

 

 1. Pri stavebno - technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, obec požiada o odborné stanovisko krajský pamiatkový úrad.
   
 2. Na pamätihodnosť, alebo v jej blízkosti (10 m) je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenie, oznam alebo akékoľvek technické zariadenie, len na základe kladného stanoviska krajského pamiatkového úradu.
   
 3. Evidencia pamätihodností je podklad pre premietnutie kultúrno - historických hodnôt do územno - plánovacej dokumentácie.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZSAH A  FORMA EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ

 

§10

Zoznam evidovaných pamätihodností

 

 1. Prílohu tohto VZN tvorí Evidencia pamätihodností na území obce Nitr. Pravno :

  A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností (príloha č. 1 - HNP)
  B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností (príloha č. 2 - HHP)
  C/ Evidencia nehmotných pamätihodností (príloha č. 3 - NP)
   
 2. Evidencia pamätihodností pozostáva zo zoznamu a zo zbierky príloh.

 

§11

Zbierka príloh evidovaných pamätihodností

 

 1. Zbierka príloh musí obsahovať aj doklad (uznesenie), na základe ktorého boli veci zapísané, alebo zrušené z evidencie.
   
 2. Zbierka príloh môže pozostávať aj z fotografií, fotodokumentácie, historických máp, kresieb a inej grafickej dokumentácie, ako aj fotokópií dokumentov a textového popisu objektu, predmetu, udalostí, osobnosti atď....

 

§12

Registratúra a zverejňovanie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne uznesením schválilo tento zoznam pamätihodností obce Nitr. Pravno, ktorý sa môže dopĺňať o ďalšie pamätihodnosti obce podľa zákona č. 49/2002 Z. z. a §14 uvedeného zákona. Zároveň podľa §14 ods. 4 zákona 49/2002 Z. z. zasiela zoznam evidovaných pamätihodností obce na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne.
   
 2. Evidencia pamätihodností sa registruje v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Zoznam pamätihodností sa zverejňuje spôsobom v obci obvyklým, ale najmä samostatne na webovej stránke obce..

 

PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§13

Účinnosť

 

 1. V zmysle §6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Nitr. Pravno a na internetovej stránke Obce Nitr. Pravno www.nitrianskepravno.sk od 23. 1. 2008.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o miestnych pamätihodnostiach schválilo dňa 7. februára 2008 uznesením číslo 1/2008.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia t.j. od 22. 2. 2008 v zmysle §6 ods. 8 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

V Nitrianskom Pravne dňa 7. 2. 2008

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka