Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

VZN č. 1/2005 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nitr. Pravno

Schválené: 15.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Platné do: 31.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nitr. Pravno

č. 1. zo dňa 15. decembra 2005

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 a 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Článok I - Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel a predmet

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Nitrianske Pravno právnickým osobám, ktorých obec nie je zriaďovateľom a fyzickým osobám – podnikateľom, majúcim sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Nitr. Pravno a zároveň určuje ich maximálnu výšku.

 

Článok II

§ 2

Pôsobnosť

 

Nariadenie sa vzťahuje na :

a/ právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je obec, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,

b/ fyzické osoby – podnikateľov na území obce Nitr. Pravno na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

Článok III

§ 3

Základné pojmy

 

 1. Pod pojmom „dotácia“ sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce Nitr. Pravno.
   
 2. Pod pojmom „všeobecne prospešné služby“ sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie sociálnej pomoci, humanitná starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana a zveľaďovanie zdravia obyvateľstva a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
   
 3. Pod pojmom „ verejnoprospešné účely“ sa na účely tohto nariadenia rozumie rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana zdravia, rozvoj vzdelania, telovýchovy, plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí alebo pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Článok IV

§ 4

Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií

 

 1. Finančné prostriedky obce Nitr. Pravno na tento účel sa vytvárajú v procese jeho hospodárenia. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok obecné zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov a výdavkov, určených na poskytovanie dotácií.
   
 2. Suma vyčlenená v rozpočte obce na dotácie môže prevýšiť schválenú sumu, iba v prípade dotácie za účelom vykrytia strát pri prepravných výkonoch vo verejnom záujme /prímestská doprava/, dofinancovanie nadregionálnych projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu, podanými subjektami definovanými v článku 2 nariadenia, v ktorých obec Nitr. Pravno vystupuje ako partner, alebo v prípade objektívnych potrieb a riešenia mimoriadnych udalostí.
  Takéto dotácie podliehajú schvaľovaniu uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne vrátane úpravy rozpočtu.

 

Článok V

§ 5

Podmienky poskytovania dotácií

 

 1. 1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté subjektom, uvedených v Čl. 2 /ďalej len žiadatelia/, za týchto podmienok. 

  Dotácia môže byť poskytnutá na základe písomnej žiadosti predloženej na Obecný úrad v Nitr. Pravne za predpokladu že žiadateľ:

  a/ má sídlo, trvalý pobyt na území obce Nitr. Pravno, resp. pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce Nitr. Pravno

  b/ predchádzajúcu poskytnutú dotáciu riadne vyúčtoval a doložil orginálom účtovných dokladov

  c/ finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám

  d/ na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok,
   
 2. 2. Písomná žiadosť musí obsahovať:

  a/ presné označenie žiadateľa vrátane uvedenia sídla alebo trvalého pobytu.

  b/ vyznačenie identifikačných údajov žiadateľa,

  c/ v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby /fyzickej osoby – podnikateľa/,

  d/ doklad preukazujúci oprávnenosť osoby /štatutára/ konať v mene organizácia, ak nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. c/,

  e/ podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky, prípadne akcie, na ktoré budú finančné prostriedky použité, 

  f/ údaje o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru o požadovanú výšku finančných prostriedkov,

  g/ formu prezentácie obce pri poskytnutí finančných prostriedkov,

  h/ účasť ďalších subjektov na financovaní aktivity, prípadne podiel vlastných finančných prostriedkov.

  i/ predložiť výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok /súvaha, výkazy ziskov a strát, pokladničný denník, podľa povahy žiadateľa/ a výpis z účtu k 31. 12. predchádzajúceho roka.
   
 3. Ustanovenie § 5 odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií podľa čl. 4 ods. 2 tohto VZN.
   
 4. Žiadosti pre nasledujúci rok žiadatelia predkladajú do 30. 9. bežného roka.
  Obecný úrad predloží žiadosti do príslušných komisií OZ do 15. 10. bežného roka a následne budú žiadosti so stanoviskami jednotlivých komisií OZ predložené na rokovanie finančnej komisie, verejného obstarávania a predaja majetku do 15. 11. bežného roka
   
 5. Obec si vyhradzuje právo žiadosti zamietnuť, prípadne upraviť výšku pridelenej dotácie voči požadovanej čiastke.
   
 6. V prípade poskytnutia dotácie bude žiadateľ písomne upovedomený najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o poskytnutí dotácie.

  Obecný úrad zrealizuje úhradu finančných prostriedkov po dohode so žiadateľom.

  V prípade zamietnutia žiadosti bude žiadateľ o tejto skutočnosti písomne upovedomený.
   
 7. Maximálna výška dotácie pre právnické osoby, vykonávajúce prepravné výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave bude stanovená Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne pri návrhu rozpočtu na príslušný rok a k zmene môže dôjsť výlučne úpravou rozpočtu obce, a schválením obecným zastupiteľstvom.
   
 8. Poverení zamestnanci Obecného úradu v Nitr. Pravne preveria úplnosť predkladaných žiadostí v súlade s ČL. 5 ods. 2. V prípade nekompletnosti žiadosti bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov.
   
 9. Obecný úrad raz za polrok na zasadnutí zastupiteľstva informuje poslancov zastupiteľstva o čerpaní jednotlivých schválených dotáciách.

 

Článok VI

§ 6

Vyúčtovanie dotácií

 

 1. Subjekt, ktorému bola schválená dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od poskytnutia finančných prostriedkov formou predloženia orginálu účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom /napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod./.
   
 2. Nevyčerpané finančné prostriedky, alebo prostriedky, ktoré subjekt použije v rozpore so stanoveným účelom, alebo týmto nariadením musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli poskytnuté do 5 dní odo dňa vyúčtovania, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
   
 3. Pre vyúčtovanie dotácií na vykrytie strát vo verejnom záujme platia osobitné právne predpisy a ustanovenia vyhlášky MDPT SR č. 151/2003 Z. z. o preukazovaní predpokladanej straty z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Postupy sú uvedené v zmluve, uzatvorenej s príslušným držiteľom licencie na obdobie jedného roka.

 

Článok VII

§ 7

Sankcie

 

Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto všeobecne záväznom nariadení upravuje osobitný predpis /Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

 

Článok VIII

§ 8

Kontrola

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnené vykonať Obecné zastupiteľstvo v Nitr. Pravne a hlavný kontrolór obce. Zamestnanci obce vykonajú kontrolu na základe písomného poverenia starostu obce.
   
 2. Žiadateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie, poskytnutej z rozpočtu obce Nitr. Pravno.

 

Článok IX

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom, schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne.
 2. Žiadosti podané a schválené pred účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nitr. Pravno dňa 15. 12. 2005 3/5-ou väčšinou poslancov
 4. Tento návrh VZN č. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli OcÚ Nitr. Pravno a zverejnené na internetovej stránke obce dňa 1. 12. 2005 /15 dní pred rokovaním a schválením v OZ/.
 5. Tento návrh VZN č. 1 bol zvesený z úradnej tabule obce dňa ...................
 6. VZN č. 1 nadobudlo účinnosť dňa 1.1. 2006.

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obcePredpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka