Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív VZN

NÁVRH :: VZN č. 2 / 2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

Dátum zverejnenia návrhu: 21.5.2019

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 2 / 2019

 

o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

…………………………………………………………………………………………………………

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 11a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

a) Toto nariadenie upravuje spôsob prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno (ďalej len „obec“), ktoré boli obstarané výstavbou z úverových prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania, v pôsobnosti príslušného ministerstva.

b) Obec disponuje celkovo 128-mi nájomnými bytmi v ôsmich bytových domoch na Hviezdoslavovej ulici. Správu bytových domov vykonáva na základe Koncesnej zmluvy č. 1/2018 účinnej od 1.3.2018 spoločnosť Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.

 

Čl. 2

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

a) Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť o pridelenie nájomného bytu v kancelárii Obec Nitrianske Pravno, s.r.o., Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno. (Vzor žiadosti – Príloha č. 1).

b) Každá žiadosť je zaevidovaná v „Knihe žiadostí o pridelenie bytu“ a rovnako v evidencii došlej pošty. Po doručení písomnej žiadosti bude vystavené potvrdenie o jej zaregistrovaní s poradovým číslom žiadosti.

c) Ku predloženej žiadosti predkladá žiadateľ vyplnený Dotazník pre prideľovanie nájomných bytov, z ktorého údaje budú slúžiť ku posúdeniu sociálnej situácie žiadateľa. (Dotazník – Príloha č. 2).

d) Všetky prijaté žiadosti budú evidované na obdobie 2 rokov. V prípade, že žiadosti nebude vyhovené počas tejto doby, žiadateľ musí podať novú žiadosť. V opačnom prípade bude žiadosť o pridelenie bytu zo zoznamu žiadostí po dvoch rokoch vyradená a zoskartovaná.

 

Čl. 3

Prideľovanie nájomných bytov

 

a) Proces pridelenia nájomného bytu začína výpoveďou Nájomnej zmluvy pôvodným Nájomníkom, alebo z dôvodu ukončenia Nájomnej zmluvy bytu z iného dôvodu.

b) Pri prideľovaní nájomného bytu sú uprednostňovaní žiadatelia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 

Oprávnenou fyzickou osobou je:

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak :

1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,

d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa zákona č.403/1990 Zb.o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd.

Výška príjmu domácnosti sa posudzuje na základe predložených dokladov žiadateľa a všetkých osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti, ktorý poberajú nejaký príjem, dôchodok alebo sociálnu dávku. Relevantné doklady sú : daňové priznanie, ročné zúčtovanie dane, potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, rozhodnutie (potvrdenie) o poberaní dôchodku alebo sociálnej dávky. Výška príjmu sa posudzuje za predchádzajúci kalendárny rok.

c) Správca bytov vedie pre potreby prideľovania nájomných bytov poradovník. V ňom sú zoradené žiadosti podľa dátumu prijatia. Zoznam je vytvorený samostatne pre byty :

- garsónka a jednoizbový byt,
- dvojizbový byt,
- trojizbový byt.

d) O pridelení bytu rozhoduje sociálna komisia, ktorá odporučí správcovi bytov žiadateľa z poradovníka žiadosti. Následne bude vydané rozhodnutie o pridelení bytu. V ojedinelých prípadoch môže sociálna komisia odporučiť pridelenie bytu žiadateľovi bez ohľadu na poradovník žiadostí.

e) Pred podpisom Nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný predložiť potvrdenie z miesta posledného trvalého pobytu, že nemá voči obci/mestu nedoplatky na daniach a poplatkoch a obec nevedie voči nemu exekučné konanie a priestupkové konanie.

f) Pred podpisom Nájomnej zmluvy na základe Rozhodnutia o pridelení bytu, je žiadateľ, ktorému bol byt pridelený, povinný vložiť kauciu vo výške 6 mesačného nájomného na účet vlastníka nehnuteľnosti, teda Obce Nitrianske Pravno.

g) Nájomná zmluva pre nového nájomníka bude uzatvorená na obdobie jedného roka. Pokiaľ si bude nájomník plniť svoje povinnosti voči vlastníkovi nájomných bytov a správcovi bytových domov pri predĺžení nájomnej zmluvy, formou dodatku, sa môže nájomná zmluva predĺžiť až na tri roky.

Ukončenie nájomnej zmluvy je vždy k poslednému dňu v mesiaci, bez ohľadu na to, kedy sa nájomca vysťahuje.

h) Do 30 dní od účinnosti Nájomnej zmluvy je nájomník povinný prihlásiť si trvalý pobyt na adrese prideleného bytu.

ch) Do 30 dní od podpisu Nájomnej zmluvy, je nájomník povinný dať vyhotoviť notársku zápisnicu, v ktorej vyhlási, že súhlasí s exekúciou podľa ustanovenia §45 ods. 2 písm. c.) Exekučného poriadku.

i) Do 30 dní od ukončenia Nájomnej zmluvy je nájomník povinný odhlásiť si trvalý pobyt z nájomného bytu. Správca nájomných bytov je povinný predložiť Obecnému úradu – pracovníkovi evidencie obyvateľstva Dohodu o ukončení nájmu.

j) Počas trvania nájmu nájomného bytu je nájomcovi povolený chov domácich zvierat len na základe jeho nahlásenia a následného písomného súhlasu sociálnej komisie. Pri zistení, že domáce zviera nebolo nahlásené vlastníkovi nájomných bytov nebude nájomníkovi predĺžená nájomná zmluva.

 

Prílohy VZN:

- príloha č. 1 VZOR Žiadosti o pridelenie bytu

- príloha č. 2 DOTAZNÍK pre prideľovanie nájomných bytov

- príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

- príloha č. 4 Zmluva o nájme bytu

- príloha č. 5 Domový poriadok

- príloha č. 6 Interná smernica – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv

nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

 

 


Obec Nitrianske Pravno

Návrh VZN č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

O Z N Á M E N I E

 

Návrh VZN č. 2/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Obce Nitrianske Pravno

 

Dátum zverejnenia návrhu: 21. 05. 2019

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, v úradných hodinách.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 31. 05. 2019

 

V Nitrianskom Pravne dňa 21. 05. 2019

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce

 Predpoveď počasia

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka