Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Nitrianske Pravno

Schválené: 9.2.2012

Účinnosť: 24.2.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 a § 28 zákona
č. 50/1976 Zb. stavebného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov, vydáva pre katastrálne územie
obce Nitrianske Pravno, Vyšehradné a Solka toto

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE NITRIANSKE PRAVNO

č. 1/2012

zo dňa 9. 2. 2012

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce /ÚPN-O/ Nitrianske Pravno

 

Časť I.

ÚČEL VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA

  1. Toto nariadenie vymedzuje záväznú časť ÚPN-O Nitrianske Pravno.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie a jeho nedeliteľná súčasť – Záväzná časť ÚPN-O Nitrianske Pravno:
  • stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie, záväzné regulatívy a limity využívania územia, v územnom rozsahu podľa grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie,
  • stanovuje základné podmienky pre umiestňovanie stavieb,
  • vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné pozemky, stavby a práva k ním vyvlastniť.

 

Časť II.

ROZSAH PLATNOSTI ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NITRIANSKE PRAVNO

 

Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu obec Nitrianske Pravno je záväzné pre celé katastrálne územie obce Nitrianske Pravno a jeho miestne časti Vyšehradné a Solka.

 

Časť III.

ULOŽENIE A ÚČINNOSŤ DOKUMENTÁCIE

 

  1. Dokumentácia schváleného ÚPN-O Nitrianske Pravno bude uložená v kompletnom rozsahu a bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Nitrianske Pravno, na Stavebnom úrade obce a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne.
  2. ÚPN-O Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve t.j. dňa 9. 2. 2012
  3. Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti ÚPN Nitrianske Pravno bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 26. 1. 2012 a na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk
  4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení, t.j. dňa 24. 2. 2012

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

Príloha: Záväzná časť ÚPN-O Nitrianske Pravno je k nahliadnutiu na OcÚ v Nitrianskom Pravne, odd. Výstavby a ÚP.

Vyvesené dňa : 10. 2. 2012 Zvesené dňa : ….................Predpoveď počasia

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka