Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecné informácie

Samospráva obce Nitrianske Pravno

Obec Nitrianske Pravno je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Nitrianske Pravno je územný celok, ktorý tvoria 3 katastrálne územia a to: Nitrianske Pravno, Vyšehradné a Solka.

Katastrálna mapa

Zmeny územia obce Nitrianske Pravno možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..

Obec Nitrianske Pravno je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Nitrianske Pravno hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Nitrianske Pravno sú: Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno a starosta obce Nitrianske Pravno. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva, obecný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

Obecné zastupiteľstvo Nitrianske Pravno

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nitrianske Pravno zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nitrianske Pravno na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno má 11 poslancov.

Viac informácií v sekcii Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Nitrianske Pravno

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Viac informácií v sekcii Starosta obce Nitrianske Pravno.

Zástupca starostu obce 

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Zástupcom starostu vo volebnom období 20018 - 2022 je Mgr. Martin Unterfranc

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Viac informácií v sekcii Hlavný kontrolór obce.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianske Pravno zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Pravno dňa 21.12.2018 tieto stále komisie:

  • Komisia finančná a verejných súťaží
  • Komisia výstavby, bytových a nebytových priestorov a kataster obce
  • Komisia verejného poriadku, prešetrovania a vybavovania sťažností
  • Komisia životného prostredia a lesného hospodárstva
  • Komisia školstva, telesnej výchovy a športu
  • Komisia sociálna
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu
  • Komisia pre kultúru, pamiatky a pamätihodnosti obce


Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

Viac informácií v sekcii Komisie obecného zastupiteľstva.

Obecný úrad Nitrianske Pravno

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Viac informácií v sekcii Obecný úrad.

Informácie o tom ako postupovať pri vybavovaní úradných vecí v sekcii Ako vybaviť.

Hasičský zbor obce Nitrianske Pravno

Logo hasičského zboruObecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne zriadilo Hasičský zbor obce. Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie, a činnosť obecného (mestského) hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného hasičského zboru v Nitrianskom Pravne, s ohľadom na ust. § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

Viac informácií v sekcii Hasičský zbor obce

Právomoci a kompetencie

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Pravno“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne (ust. § 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

Financovanie

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Nitrianskom Pravne.

Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

Dokumenty

Spôsob zriadenia samosprávy Nitrianske Pravno, jej právomoci, kompetencie, zákony podľa, ktorých sa riadi a popis organizačnej štruktúry je detailne popísaný v nasledovných dokumentoch:

Štatút obce Nitrianske Pravno
Organizačný poriadok Obecného úradu obce Nitrianske Pravno
Rokovací poriadok Obecnej rady obce Nitrianske Pravno
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Nitrianske Pravno
Zbierka zákonov

Viac informácií a ďalšie dokumenty v sekcii Dokumenty a smernice.


 


Predpoveď počasia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka