Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - SSD a.s. Žilina

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - SSD a.s. ŽilinaVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno


Podacie číslo obce: 6115/2018                                    V Nitrianskom Pravne dňa 24.10.2018
Podacie číslo SOcÚ: 132/2018/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A

 

Vyvesené dňa: .......................
Zložené dňa : ……………… 

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
(ďalej len „navrhovateľ“)

Ostatní účastníci konania:

 1. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby účastníkom konania v súlade s ust. § 42 ods. 2, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a na webovom sídle obce Nitrianske Pravno.

Navrhovateľ SSD, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 17.09.2018 prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, na obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom „11264-Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Obec Nitrianske Pravno (ďalej len „stavebný úrad“) ako príslušný podľa ust. §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a na základe tohto posúdenia podľa §39 a 39a stavebného zákona a v súlade s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom

 

„11264-Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“,

(ďalej len stavba)

 

pozostávajúcej zo stavebných objektov:

SO-01 – NN káblové vedenie v dĺ. 180m

PS-01 – Rekonštrukcia TS

 

umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje spracovala oprávnená osoba: Spoločnosť PETROSTAV SK, s. r. o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín – Ing. Vladimírom Kročanom, autorizovaným stavebným inžinierom pre inžinierske stavby č. osv. 1810*Z*2-3.

Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia rieši čiastočnú rekonštrukciu existujúcej trafostanice a vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm2 a NN skrine PRIS 8.1 v danom území.

SO-01 – NN káblové vedenie; z existujúcej trafostanice sa vyvedie nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 mm2, sčasti trasované pod VN vzdušným vedením AlFe, ukončené v novej NN skrini 1-PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X.

PS-01 Rekonštrukcia TS – existujúca trafostanica 293/ts/nitr.pravno_zs bude zrekonštruovaná v rozsahu demontáže VN poistkových spodkov s VN poistkami, VN bleskoistky, skrine SVS, rozvádzača 4-vývody, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr a montáže VN poistkového spodku PS-E 25/100+3EK7, VN poistiek 32A, skrine SVS-V, rozvádzača 7-vývodového, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr. Nový prepoj trafo – NN rozvádzač sa zrealizuje káblami 3xNSGAFŐU 1x240mm2-čierny, 1xNSGAFŐU 1x240mm2-zeleno-žltý. Všetky nové zariadenia sa pripoja na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

 

2. Polohové a výškové umiestnenie:

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Nitrianske Pravno na vyššie uvedených pozemkoch vrátane ochranného pásma stavby 1 meter, vyplývajúceho zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Ochranné pásmo trafostanice zostáva nezmenené.

Polohové umiestnenie stavby:

 • podľa výkresu „Situácia stavby č. výkresu 2“, ktorý je súčasťou dokumentácie pre územné rozhodnutie a súčasne je súčasťou tohto rozhodnutia o umiestnení stavby.

Výškové umiestnenie stavby:

 • Ide o umiestnenie nového podzemného káblového vedenia, na povrchu bude osadená skriňa PRIS 8.1.

 

3. Napojenie stavby na pozemné komunikácie:

Stavba „11264 - Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“ využíva existujúcu dopravnú sieť predmetnej lokality, existujúcu štátnu komunikáciu III-1779.

 

4. Napojenie stavby na siete technického vybavenia územia:

Samotnou súčasťou stavby je rozšírenie NN zemných rozvodov, ktoré sa napájajú na existujúce rozvody el. energie v území podľa popisu uvedeného v bode č. 1 tohto rozhodnutia a podľa podmienok uvedených príslušným vlastníkom resp. prevádzkovateľom siete.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a súhlasov dotknutých orgánov, vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina pod č. 11264 zo dňa 22.05.2018:

 • S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
 • SO-01 — NN káblové vedenie - 180m
 • montáž NN podzemného vedenia (N)AYY-J 3x240+120 dl. trasy 180 m,
 • montáž istiacej skrine PR1S 8.1 VV 3/5 počet 1 ks,
  PS-01 Rekonštrukcia TS
 • montáž SVS-V, NN rozvádzača RST-7 vývodov počet 1 ks,
 • demontáž SVS, NN rozvádzača-4 vývody počet 1 ks,
 • výmena VN poistkových spodkov s VN poistkami, držiakov rúr, zvodu.
 • V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení (453/2000).
 • Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
 • žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 • V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
 • Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 • V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sieti vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2018/12183-2/45549 zo dňa 08.06.2018:

 • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
  Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2018/013977, zo dňa 04.06.2018:

 • Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
 • Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, pod č. OU-PD-OSZP-2018/014096 zo dňa 19.06.2018:

 • Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 • Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení resp. na stavbu Aglomerácia Nitrianske Pravno vydané Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 27.11.2015 pod číslom OU-PD-OSZP-2015/015994.
 • Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.
 • Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
 • Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2018/013976-002 zo dňa 06.06.2018:

 • V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec.
 • Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PD- OCDPK-2018/013959-002 zo dňa 18.06.2018:

 • Stavebník pred vydaním územného rozhodnutia požiada okresný úrad Prievidza – OD o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1797. Žiadosť o povolenie výnimky je možné stiahnuť na adrese: Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie. prílohou je súhlasné stanovisko dopravného inžiniera OR PZ SR Prievidza a správcu komunikácie

Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PD- OCDPK-2018/020978-002 zo dňa 21.09.2018:

 • Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1797:
 • Stavebník realizáciou stavby v ochrannom pásme komunikácie III/1797 nenaruší odtokové pomery komunikácie a nenaruší teleso cesty.
 • Stavebník bude rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcu komunikácie SC TSK č.SC/2018/1537 zo dňa 27.06.2018 a v súhlasnom stanovisku OR. Policajného zboru ODI Prievidza č.j, ORPR-PD-ODI-49-190/2018 zo dňa 06.08.2018
 • Stavebník uloží vedenie v ochrannom pásme komunikácie III/1797 tak, aby nedochádzalo k narušeniu konštrukcie telesa cesty a stability cestného telesa,
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie prác nesmie dôjsť k znečisteniu cesty. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods, 5 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov odstrániť okamžite na vlastné náklady. pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorniť na vzniknutú situáciu dopravným značením.
 • Stavebník zrealizuje práce v ochrannom pásme komunikácie III/1797 bez obmedzenia premávky.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená premávka na komunikácii 111/1797.
 • Stavebník na komunikácii III/1797 nebude skladovať stavebné materiály, ani zeminu z výkopov.
 • Výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1797 pre stavbu „112.64- Nitrianske Pravno-pri ZŠ — rozšírenie NNK pre IBV" platí výhradne počas realizácie prác.
 • Stavebník včas pred realizáciou požiada cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek na komunikácii III/1797.

Správa ciest Trenč. Samospr. kraja Trenčín pod číslom SC/2017/2433 zo dňa 21.9.2017:

 • Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného vedenia, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva a prejednať so zástupcom správcu cestnej komunikácie.
 • Trasa káblového vedenia NN bude vedená pozdĺž cesty 1II. triedy v zelenom páse bez zásahu do cestnej komunikácie
 • Začatie a ukončenie realizačných prác oznámiť zástupcovi správcu komunikácie /kontakt p. Ing. Vnučko : 0911102946/, rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SCTSK na porealizačnú obhliadku.
 • Prípadnú zmenu v projektovej dokumentácii dať na odsúhlasenie SCTSK.
 • V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení príslušný cestný správny orgán o:
 • povolenie prác v cestnom ochrannom pásme cesty III. Triedy,
 • určenie prenosného dopravného značenia /schváleného ORPZSR ODI/
 • Pri vykonávaní prác je úsek potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi.
 • Dopravné značenie si stavebník zabezpečí na vlastné náklady, dbá na jeho správne osadenia a zodpovedá za jeho údržbu.
 • Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
 • Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty,
 • Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodň. systému cestnej komunikácie (priekopy, priepusty, uličné vpuste...),
 • Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty odstrániť okamžite na vlastné náklady,
 • Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu exist. mostných objektov a priepustov,
 • Počas realizácie stavby zachovať na ceste III. triedy obojsmernú premávku. Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
 • Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
 • SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. tr. a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa.

Slovak telekom, a.s. Bratislava, pod č. 6611814930, zo dňa 25.05.2018:

 • Dôjde do styku so sieťami elektron. komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Platnosť vyjadrenia do 25.11.2018.
 • Exist. zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST, a s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na exist. podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektr. komun. v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
 • Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 • Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 • Upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektron. komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

 • V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom. a.s.
 • Vypracovanie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. Vedenia; odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

UPOZORNENIE.

 • V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia.

UPOZORNENIE:

 • V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s. Bratislava, pod č. TD/NS/0469/ 2018/Kr zo dňa 15.06.2018:

Všeobecné podmienky:

 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávka požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo aj doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynár. zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • prístup k akýmkoľvek technol. zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zriadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
 • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
 • Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynár. zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pod č. 3849/2018-102.2-004 zo dňa 12.06.2018:

 • v prípade výskytu, žiadame rešpektovať jestvujúce vodohospodárske zariadenia v majetku StVS, a.s., Ban­ská Bystrica, ktoré na základe „Zmluvy o prevádzkovaní" prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská pre­vádzková spoločnosť, a.s. (d'alej StVPS, a,s.), závod 03 Prievidza (V pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie nesmú byť umiestnené žiadne objekty, skládky a zariadenia, ktoré by bránili prístupu alebo by mohli ohroziť ich technický stav.) Všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovou a kanalizácie môžu byt' vykonávané len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných technických a právnych noriem,
 • prítomnosť existujúcej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v záujmovom území stavby potvrdzuje a ich priebeh vyznačí Prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (ďalej StVPS, a.s.)
 • žiadame požiadať o stanovisko k stavbe aj prevádzkovateľa StVPS, a.s, a ich oprávnené požiadavky žia­dame rešpektovať.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica pod č. 03/4216/2018 zo dňa 06.07.2018:

 • S umiestnením stavby súhlasíme. V trase navrhovaného káblového vedenia sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PD-PLO-2018/15970-50433 zo dňa 20.08.2018:

 • Čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy.
 • Skrývka HH PP na predmetnom pozemku musí byť vykonávaná pred zahájením výstavby, resp., pred začiatkom prvých zemných prác. Nesmie byť vykonávaná na premočenej a premrznutej pôde, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Zhrnutie samotnej skrývky sa vykoná po predchádzajúcom odstránení zelenej organickej hmoty (tj. vyčistení plochy určenej na výstavbu) odobratím aktívneho humus. horizontu do hĺbky 20 cm a jeho uložením na skládke v blízkosti stavby na nedotknutú, okrajovú časť v celk. objeme cca 15 m3.
 • Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných predpisov depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným materiálom, stavebným odpadom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Max. výška depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov max, 1:1,5.
 • Po ukončení stavebných prác skrývkovú zeminu nahrnúť späť v poradí najskôr podornica a potom ornica. Zeminu rozprestrieť v rovnomernej hrúbke tak, aby nedošlo k nadmer. zhutneniu pôdy (napr. rozprestretím mokrej skrývkovej zeminy).
 • Biologická rekultivácia obnova fyzikálnych, chemických a biologických vlastností poľ. pôdy bude nasledovať po ukončení technickej časti rekultivácie, následne dotknuté pozemky vrátiť vlastníkov.
 • - Ukončenie prác - použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely písomne oznámiť tunajšiemu úradu v termíne do 15 dní od ukončenia. Následne bude nehnuteľnosť slúžiť na zámer, na ktorý bola dočasne odňatá.
 • Práce na pozemkoch vykonávať tak, aby na poľnohospodárskej pôde a kultúrach došlo k čo najmenším škodám.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi pod č. ORPZ-PD-ODI-31-064/2018 zo dňa 28.06.2018:

 • Križovanie komunikácii bude realizované pretlačením bez zásahu do komunikácii a bez obmedzenia cestnej premávky,
 • Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikácii, chodníkov a parkovísk,
 • V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujem pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

 

Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania:

 • Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebno-technickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.
 • Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
 • Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a komunikačných priestorov.
 • Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
 • Ku stavebnému konaniu predložiť Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané oprávnenou právnickou osobou na posúdenie projektovej dokumentácie stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d) citovaného zákona.

 

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre umiestnenie resp. realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. j. OcÚ 6171/2018 zo dňa 22.10.2018 – súhlas na výrub drevín.

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Navrhovateľ SSD, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 17.09.2018 prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, na obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom „11264-Nitrianske Pravno-Pri ZŠ-Rozšírenie NNK pre IBV“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

 

Stavba pozostáva z objektov: SO-01 – NN káblové vedenie v dĺ. 180m a PS-01 – Rekonštrukcia TS.

Návrh rieši čiastočnú rekonštrukciu existujúcej trafostanice a vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm2 a NN z TS do skrine PRIS 8.1 v danom území.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Návrt na vydanie územného rozhodnutia v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, obsahuje doklady, ktorými sa preukazuje vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba, ak navrhovateľ nemá vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom, postačuje súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť. Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) citovanej vyhlášky, t.z. zoznam všetkých známych účastníkov územného konania a druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb, sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.

Navrhovateľ k pozemkom v zastavanom území obce, na ktorých sa navrhuje energetická stavba preukázal iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona resp. predložil dohody o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska v Nitrianskom Pravne oznámila dňa 19.09.2018 podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na deň 23.10.2018 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby bolo oznámené v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. V oznámenom konaní bol navrhovateľ zaviazaný k doplneniu podania o chýbajúce stanoviská dotknutých orgánov, čo na ústnom pojednávaní bolo splnené. Navrhovateľ doplnil podanie o preukázanie iného vlastníckeho práva k pozemku KN registra „E“ parc. č. 1117/8 v k.ú. Nitrianske Pravno, doplnil chýbajúce záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k udeleniu výnimky z ochranného pásma cesty III. triedy a rozhodnutie správneho orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny k výrubu kríkového porastu.

Na ústnom pojednávaní a ani v celom územnom konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Obec Nitrianske Pravno posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. 

Stavba posudzovaná v tomto konaní nie je v rozpore so schválenou záväznou časťou územného plánu obce Nitrianske Pravno.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili dotknuté orgány a vlastníci technických sietí: Krajský pamiatkový úrad Trenčín; RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, OR HaZZ Prievidza, OR PZ – ODI Priervidza; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠS OPK, ŠVS; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; O2 Telefonika Slovakia, s.r.o. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany, Stredosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Z03 Prievidza, Stredoslovenská distribučná, a.s Žilina, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa ciest TSK Trenčín; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Žilina, Energotel, a.s. Bratislava; MO SR, Agentúra správy majetku, DP Stred Banská Bystrica; Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník pozemkov a ako správny orgán na úseku ochrany prírody a krajiny. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100,00 € na účet úradu.

 

P o u č e n i e :

 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 


 


Ing. Jozef Balčirák

starosta obce Nitrianske Pravno

 

Príloha:

Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zákresom umiestnenia stavby.

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručí na vedomie:

 1. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
 2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce

 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby vrátane výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“ sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka