Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška na stavebné povolenie SOcÚ 140/2018

Verejná vyhláška na stavebné povolenie SOcÚ 140/2018Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno
_________________________________________________________________________ Podacie číslo obce: 6178/2018                               V Nitrianskom Pravne dňa 28.11.2018
Podacie číslo SOcÚ: 140/2018/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín

(ďalej len „stavebník“).

Ostatní účastníci konania:

 1. Stavebné povolenie na líniovú stavbu sa oznamuje účastníkom konania podľa § 69 stavebného zákona (na doručovanie rozhodnutí sa primerane vzťahujú § 61 ods. 4 stavebného zákona) - prostredníctvom verejnej vyhlášky

 

Stavebník, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom INGO, s.r.o., Radová 1080/28, Žilina (ďalej len „stavebník“), podal dňa 21.09.2018 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na líniovú energetickú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „11264-Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“, umiestnenú vrátane jej ochranného pásma 1 meter na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 6115/2018 (podacie číslo SOcÚ 132/2018/SP-2) dňa 24.10.2018 (právoplatné 27.11.2018). Projektové riešenie líniovej stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v stavebnom konaní rozhodol takto:

Stavba


„11264-Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“


(ďalej len „stavba“)

 

pozostávajúca z objektov: (stručný opis, kapacita):

SO-01 – NN káblové vedenie v dĺ. 180m

PS-01 – Rekonštrukcia TS,

 

pričom predmetom povoľovania je čiastočná rekonštrukcia existujúcej trafostanice a vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm2 a NN skrine PRIS 8.1 v danom území.

SO-01 – NN káblové vedenie; z existujúcej trafostanice sa vyvedie nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 mm2, sčasti trasované pod VN vzdušným vedením AlFe, ukončené v novej NN skrini 1-PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X.

PS-01 Rekonštrukcia TS – existujúca trafostanica 293/ts/nitr.pravno_zs bude zrekonštruovaná v rozsahu demontáže VN poistkových spodkov s VN poistkami, VN bleskoistky, skrine SVS, rozvádzača 4-vývody, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr a montáže VN poistkového spodku PS-E 25/100+3EK7, VN poistiek 32A, skrine SVS-V, rozvádzača 7-vývodového, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr. Nový prepoj trafo – NN rozvádzač sa zrealizuje káblami 3xNSGAFŐU 1x240mm2-čierny, 1xNSGAFŐU 1x240mm2-zeleno-žltý. Všetky nové zariadenia sa pripoja na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

v katastrálnom území  Nitrianske Pravno, umiestnenú vrátane ochranného pásma 1 meter na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, sa podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

p o v o ľ u j e .

 

Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavbu uskutočňovať podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným úradom Nitrianske Pravno, pracoviskom v Nitrianskom Pravne v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 6115/2018 (podacie číslo SOcÚ 132/2018/SP-2) dňa 24.10.2018 (právoplatné 27.11.2018) oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
  Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
 3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ust. § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa:
  Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť PETROSTAV SK, s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín.
  Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
 6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
  Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
 7. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 8. Stavba bude ukončená najneskôr do 9 mesiacov od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
  Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 9. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:
  a) Pred začatím stavby, požiadať vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia o  ich presné  vytýčenie a rešpektovať príslušné podmienky.
  b) Rešpektovať nasledujúce podmienky uplatnené dotknutými orgánmi, dotknutými organizáciami, vlastníkmi sietí technického vybavenia územia:

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina pod č. 11264 zo dňa 22.05.2018:

 • S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
 • SO-01 — NN káblové vedenie - 180m
 • montáž NN podzemného vedenia (N)AYY-J 3x240+120 dl. trasy 180 m,
 • montáž istiacej skrine PR1S 8.1 VV 3/5 počet 1 ks,
  PS-01 Rekonštrukcia TS
 • montáž SVS-V, NN rozvádzača RST-7 vývodov počet 1 ks,
 • demontáž SVS, NN rozvádzača-4 vývody počet1 ks,
 • výmena VN poistkových spodkov s VN poistkami, držiakov rúr, zvodu.
 • V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenerg. zariadení (453/2000).
 • Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
 • žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 • V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
 • Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 • V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sieti vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2018/12183-2/45549 zo dňa 08.06.2018:

 • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
  Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve pod č. OU-PD-OSZP-2018/013977, zo dňa 04.06.2018:

 • Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
 • Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, pod č. OU-PD-OSZP-2018/014096 zo dňa 19.06.2018:

 • Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
 • Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení resp. na stavbu Aglomerácia Nitrianske Pravno vydané Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 27.11.2015 pod číslom OU-PD-OSZP-2015/015994.
 • Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.
 • Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
 • Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2018/013976-002 zo dňa 06.06.2018:

 • V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec.
 • Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-PD- OCDPK-2018/020978-002 zo dňa 21.09.2018:

 • Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1797:
 • Stavebník realizáciou stavby v ochrannom pásme komunikácie III/1797 nenaruší odtokové pomery komunikácie a nenaruší teleso cesty.
 • Stavebník bude rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcu komunikácie SC TSK č.SC/2018/1537 zo dňa 27.06.2018 a v súhlasnom stanovisku OR. Policajného zboru ODI Prievidza č.j, ORPR-PD-ODI-49-190/2018 zo dňa 06.08.2018
 • Stavebník uloží vedenie v ochrannom pásme komunikácie III/1797 tak, aby nedochádzalo k narušeniu konštrukcie telesa cesty a stability cestného telesa,
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie prác nesmie dôjsť k znečisteniu cesty. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods, 5 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov odstrániť okamžite na vlastné náklady. pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorniť na vzniknutú situáciu dopravným značením.
 • Stavebník zrealizuje práce v ochr. pásme komun. III/1797 bez obmedzenia premávky.
 • Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená premávka na komunikácii 111/1797.
 • Stavebník na komunikácii III/1797 nebude skladovať stavebné materiály, ani zeminu z výkopov.
 • Výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1797 pre stavbu „112.64- Nitrianske Pravno-pri ZŠ-rozšírenie NNK pre IBV" platí len počas realizácie prác.
 • Stavebník včas pred realizáciou požiada cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek na komunikácii III/1797.

Správa ciest Trenč. samospr. kraja Trenčín pod číslom SC/2017/2433 zo dňa 21.9.2017:

 • Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného vedenia, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva a prejednať so zástupcom správcu cestnej komunikácie.
 • Trasa káblového vedenia NN bude vedená pozdĺž cesty 1II. triedy v zelenom páse bez zásahu do cestnej komunikácie
 • Začatie a ukončenie realizačných prác oznámiť zástupcovi správcu komunikácie /kontakt p. Ing. Vnučko : 0911102946/, rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SCTSK na porealizačnú obhliadku.
 • Prípadnú zmenu v projektovej dokumentácii dať na odsúhlasenie SCTSK.
 • V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení príslušný cestný správny orgán o:
 • povolenie prác v cestnom ochrannom pásme cesty III. Triedy,
 • určenie prenosného dopravného značenia /schváleného ORPZSR ODI/
 • Pri vykonávaní prác je úsek potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi.
 • Dopravné značenie si stavebník zabezpečí na vlastné náklady, dbá na jeho správne osadenia a zodpovedá za jeho údržbu.
 • Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste.
 • Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty,
 • Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodň. systému cestnej komunikácie (priekopy, priepusty, uličné vpuste...),
 • Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty odstrániť okamžite na vlastné náklady,
 • Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu exist. mostných objektov a priepustov,
 • Počas realizácie stavby zachovať na ceste III. triedy obojsmernú premávku. Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,
 • Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
 • SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. tr. a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa.

Slovak telekom, a.s. Bratislava, pod č. 6611814930, zo dňa 25.05.2018:

 • Dôjde do styku so sieťami elektron. komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Platnosť vyjadrenia do 25.11.2018.
 • Exist. zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST, a s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na exist. podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomun. vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektr. komun. v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
 • Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 • Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 • Upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektron. komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

 • V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom. a.s.
 • Vypracovanie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telek. vedenia; odsúhlasenie proj. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telek. vedenia,
 • V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907.

  UPOZORNENIE:
 • V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
 • Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia.

  UPOZORNENIE:
 • V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 • V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
 • Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s. Bratislava, pod č. TD/NS/0469/ 2018/Kr zo dňa 15.06.2018:

Všeobecné podmienky:

 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávka požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo aj doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 • stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
 • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 • stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 • ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynár. zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 • prístup k akýmkoľvek technol. zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 • odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 • stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 • každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 • upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- eur, poškodením plynárenského zriadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 a § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
 • Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo bezpečnostných pásiem,
 • Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01,
 • Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynár. zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pod č. 3849/2018-102.2-004 zo dňa 12.06.2018:

 • v prípade výskytu, žiadame rešpektovať jestvujúce vodohospodárske zariadenia v majetku StVS, a.s., Ban­ská Bystrica, ktoré na základe „Zmluvy o prevádzkovaní" prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská pre­vádzková spoločnosť, a. s. (ďalej StVPS, a. s.), závod 03 Prievidza (V pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie nesmú byť umiestnené žiadne objekty, skládky a zariadenia, ktoré by bránili prístupu alebo by mohli ohroziť ich technický stav.) Všetky činnosti v pásme ochrany verejného vodovou a kanalizácie môžu byt' vykonávané len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa za predpokladu dodržania platných techn. a právnych noriem,
 • prítomnosť existujúcej vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry v záujmovom území stavby potvrdzuje a ich priebeh vyznačí Prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (ďalej StVPS, a.s.)
 • žiadame požiadať o stanovisko k stavbe aj prevádzkovateľa StVPS, a. s, a ich oprávnené požiadavky žia­dame rešpektovať.

OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PD-PLO-2018/15970-50433 zo dňa 20.08.2018:

 • Čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy.
 • Skrývka HH PP na predmetnom pozemku musí byť vykonávaná pred zahájením výstavby, resp., pred začiatkom prvých zemných prác. Nesmie byť vykonávaná na premočenej a premrznutej pôde, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. Zhrnutie samotnej skrývky sa vykoná po predchádzajúcom odstránení zelenej organickej hmoty (tj. vyčistení plochy určenej na výstavbu) odobratím aktívneho humus. horizontu do hĺbky 20 cm a jeho uložením na skládke v blízkosti stavby na nedotknutú, okrajovú časť v celk. objeme cca 15 m3.
 • Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných predpisov depónia musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným materiálom, stavebným odpadom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkradnutím. Max. výška depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov max, 1:1,5.
 • Po ukončení stavebných prác skrývkovú zeminu nahrnúť späť v poradí najskôr podornica a potom ornica. Zeminu rozprestrieť v rovnomernej hrúbke tak, aby nedošlo k nadmer. zhutneniu pôdy (napr. rozprestretím mokrej skrývkovej zeminy).
 • Biologická rekultivácia obnova fyzikálnych, chemických a biologických vlastností poľ. pôdy bude nasledovať po ukončení technickej časti rekultivácie, následne dotknuté pozemky vrátiť vlastníkov.
 • - Ukončenie prác - použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely písomne oznámiť tunajšiemu úradu v termíne do 15 dní od ukončenia. Následne bude nehnuteľnosť slúžiť na zámer, na ktorý bola dočasne odňatá.
 • Práce na pozemkoch vykonávať tak, aby na poľnohospodárskej pôde a kultúrach došlo k čo najmenším škodám.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi pod č. ORPZ-PD-ODI-31-064/2018 zo dňa 28.06.2018:

 • Križovanie komunikácii bude realizované pretlačením bez zásahu do komunikácii a bez obmedzenia cestnej premávky,
 • Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikácii, chodníkov a parkovísk,
 • V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, požadujem pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Slovenský pozemkový fond Bratislava pod č. SPFZ/2018/073802 (SPFS/2018/18914) zo dňa 27.07.2018:

 • Súhlasíme s umiestnením a realizáciou energetickej stavby na pozemku SPF KN-E parc. č. 1225/1 za podmienky, že na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
 • po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
 • stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. pod č. 186000972/09/2018/PD zo dňa 10.09.2018:

 • Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou.
 • Posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhr. techn. zariadenia a vydanie odborného stanoviska Vám na základe objednávky zabezpečí TSÚ, š.p. pracovisko Žilina.
 • Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 • Úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia a vydanie odborného stanoviska Vám na základe objednávky zabezpečí TSÚ, š.p. pracovisko Žilina.


c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako aj priľahlej komunikačnej siete. Počas prác priľahlú komunikačnú sieť v území neznečisťovať a neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.

d) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

e) Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP /2009/01305.

f) V prípade využitia verejného priestranstva – štátnej komunikácie požiadať príslušný správny cestný orgán, ktorým je Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie štátnej komunikácie v dostatočnom predstihu. V prípade dočasného obmedzenia cestnej premávky požiadať o dočasné dopravné značenie, schválené OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Prievidza.

g) K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie energetickej stavby vrátane jej ochranných pásiem. V prípade zásahu líniovou stavbou resp. jej ochranným pásmom do pozemku KN registra „C“ parc. č. 1125 ku kolaudácii preukázať splnenie podmienky vlastníka pozemku, ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia.

h) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané pod podacím číslom obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 6115/2018 (podacie číslo SOcÚ 132/2018/SP-2) dňa 24.10.2018 (právoplatné 27.11.2018), v ktorom sú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

 

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

Stavebník, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom INGO, s.r.o., Radová 1080/28, Žilina (ďalej len „stavebník“), podal dňa 21.09.2018 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na líniovú energetickú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „11264-Nitrianske Pravno - Pri ZŠ - Rozšírenie NNK pre IBV“, umiestnenú vrátane ochranného pásma 1 meter na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 6115/2018 (podacie číslo SOcÚ 132/2018/SP-2) dňa 24.10.2018 (právoplatné 27.11.2018). Projektové riešenie stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Predmetom povoľovania je objekt SO-01 – NN káblové vedenie - z existujúcej trafostanice sa vyvedie nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 mm2, sčasti trasované pod VN vzdušným vedením AlFe, ukončené v novej NN skrini 1-PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X a objekt PS-01 Rekonštrukcia TS – existujúca trafostanicu 293/ts/nitr.pravno_zs bude zrekonštruovaná v rozsahu demontáže VN poistkových spodkov s VN poistkami, VN bleskoistky, skrine SVS, rozvádzača 4-vývody, prepoja trafo-NNrozvádzača a držiakov rúr a montáže VN poistkového spodku PS-E 25/100+3EK7, VN poistiek 32A, skrine SVS-V, rozvádzača 7-vývodového, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr. Nový prepoj trafo – NN rozvádzač sa zrealizuje káblami 3xNSGAFŐU 1x240mm2-čierny, 1xNSGAFŐU 1x240mm2-zeleno-žltý. Všetky nové zariadenia sa pripoja na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 stavebného zákona. Oznámenie pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom, na ktorých sa bude realizovať líniová stavba, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo doručované prostredníctvom verejnej vyhlášky.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia v súlade s ust. § 8 ods. 2 písm. a) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, žiadateľ prikladá doklad, ktorým preukazuje vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa zriaďuje stavba.

Stavebník má k pozemkom KN-C parc. č. 2073/6, 2073/4 a 2073/3 v k.ú. Nitrianske Pravno v mimozastavanom území, na ktorých sa zriaďuje energetická stavba iné vlastnícke právo, stanovené ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona t.z. právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. V zmysle ust. § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. (zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) držiteľ oprávnenia môže zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia. K pozemkom KN-E parc. č. 91224/5, 1224 a pozemkom KN-C parc. č. 1117/8 a 1129 v k.ú. Nitrianske Pravno stavebník preukázal iné vlastnícke právo, t.z. predložil zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. K pozemku KN-E parc. č. 1225/1, na ktorom sa má uskutočniť výrub kríkového porastu, predložil súhlas vlastníka pozemku SPF Bratislava.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad dňa 02.10.2018 oznámila začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania. Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upustil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. Stavebný úrad oznámil začatie konania aj prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. V oznámenom konaní bol stavebník vyzvaný k doplneniu podania o chýbajúce doklady, čo v lehote oznámeného konania bolo tunajšiemu úradu doplnené. Rozhodnutie o umiestnení stavby nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2018.

V lehote oznámeného stavebného konania neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky ani námietky a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Súčasne preskúmala súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou „Územný plán obce Nitrianske Pravno“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 1/2012 dňa 23.02.2012, „ÚPN-O Nitrianske Pravno zmeny a doplnky č. 1“ schváleným obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2/2013 dňa 14.02.2013, ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 2, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2013 a ÚPN Nitrianske Pravno „zmeny a doplnky č. 3, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.04.2016. Stavba posudzovaná v tomto konaní nie je v rozpore so schválenou záväznou časťou územného plánu obce Nitrianske Pravno.

Svoje stanoviská k povoleniu stavby oznámili tieto dotknuté orgány, vlastníci resp. správcovia sietí technického vybavenia a účastníci konania: Krajský pamiatkový úrad Trenčín; RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, OR HaZZ Prievidza, OR PZ – ODI Prievidza; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠS OPK, ŠVS; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; O2 Telefonika Slovakia, s.r.o. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany, Stredosl. vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Z03 Prievidza, Stredoslovenská distribučná, a.s Žilina, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa ciest TSK Trenčín; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Žilina, Energotel, a.s. Bratislava; MO SR, Agentúra správy majetku, DP Stred Banská Bystrica; Obec Nitrianske Pravno, ako vlastník pozemkov a ako správny orgán na úseku ochrany prírody a krajiny a Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

 

Projektant stavby:

PETROSTAV SK, s.r.o., - Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132,

027 44 Tvrdošín

 

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby podľa priloženého rozpočtu: 13.462,01 €.

 

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 100,00 € na účet úradu.

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

Ing. Jozef Balčirák

starosta obce Nitrianske Pravno

 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:

Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

Stavebné povolenie sa doručí účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Stavebné povolenie sa doručí na vedomie:

 1. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
 2. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15
 3. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 4. Mária Balčiráková, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 5. PETROSTAV SK, s.r.o., - Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132,
 6. 027 44 Tvrdošín
 7. Správa ciest TSK Trenčín, Brnianska 3
 8. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom
 9. Do spisu stavebného úradu

 

Stavebné povolenie sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnenej na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka