Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Tlačivá - Stavebný úrad

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Ziadost_na_zriadenie_vjazdu.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Ziadost_o_dodatocne_SP.pdf (98 kB) (98 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_od3m_do_20m.pdf (68.4 kB) (68.4 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Ziadost_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (56.4 kB) (56.4 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost_o_SP.pdf (113 kB) (113 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 120 stavebného zákona
 Ziadost_o_suhlas_podla_par120_stavebneho_zakona.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia
 Ziadost_o_umiestnenie_dopravneho_znacenia.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Ziadost_o_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania.pdf (49.6 kB) (49.6 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (studňa)
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uskutocnenie_vodnej_stavby.pdf (68.8 kB) (68.8 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_vynatiu_pozemku_z_polnohospodarskeho_fondu.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
 Ziadost_o_vyjadrenie_podla_par28_vodneho_zakona.pdf (57.7 kB) (57.7 kB)

Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni
 Ziadost_o_zabezpecenie_vyrubu_dreviny_rastucej_vo_verejnej_zeleni.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf (69.6 kB) (69.6 kB)

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 Ziadost_o_zmenu_trvania_reklamnej_stavby.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 Navrh_na_predlzenie_platnosti_uzemneho_rozhodnutia.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
 Navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_na_vodn_stavbu.pdf (62.2 kB) (62.2 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Navrh_na_vydanie_UR.pdf (103.9 kB) (103.9 kB)

Ohlásenie drobných stavieb
 Ohlasenie_drobnych_stavieb.pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 Ohlasenie_odstranenia_nepovolenej_reklamnej_stavby.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 ohlasenie_reklamnej_stavby.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

Ohlásenie stavebných úprav / Udržiavacích prác
 Ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf (61.6 kB) (61.6 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z miestnej komunikácie
 vydanie_povolenia_na_zriadenie_vjazdu_na_pozemok.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 Vyhlasenie_stavebneho_dozoru_kvalifikovanej_osoby_o_stavbe.pdf (48.8 kB) (48.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh_na_KR.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby
 KR_na_reklamnu_stavbu.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

Tlačivá - Matrika

Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným matričným úradom.
 Ziadost-o-povol-na-uzavr-manz-pred-inym-matricnym-uradom.pdf (56.6 kB) (56.6 kB)

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky – narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva.
 Ziadost-o-zazpis-do-osobitnej-matriky.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

Žiadosť o vydanie sobášneho / rodného / úmrtného listu
 Ziadost-o-vydanie-Sobasneho_Rodneho_Umrtneho-listu.pdf (62.5 kB) (62.5 kB)

Žiadosť o spísanie zápisnice o určení otcovstva
 Ziadost-o-spisanie-zapisnice-o-urceni-otcovstva.pdf (68.1 kB) (68.1 kB)

Tlačivá - Evidencia obyvateľov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.rtf (33.5 kB) (33.5 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 odhlasovaci_listok_z_trvaleho_pobytu.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (9.6 kB) (9.6 kB)

Žiadosť o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla
 ziadost_o_zmenu_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (9.6 kB) (9.6 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla
 ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla_a_orientacneho_cisla.docx (9.5 kB) (9.5 kB)

Tlačivá - Dane a poplatky

Balíček ZIP obsahujúci tlačivo dani k nehnuteľnosti aj so všetkými prílohami
 priznanie-dan-z-nehnutelnosti.zip (1.1 MB) (1.1 MB)

Poučenie k vyplneniu priznania k dani z nehnuteľnosti
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (128 kB) (128 kB)

Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
 Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.pdf (199 kB) (199 kB)

Príloha - V.oddiel - Priznanie k dani za psa
 Priloha - Priznanie k dani za psa.pdf (389.3 kB) (389.3 kB)

Evidenčná karta psa
 Evidencna karta psa.PDF (382.6 kB) (382.6 kB)

Hlásenie k dani za ubytovanie vo formáte PDF
 Hlásenie k dani za ubytovanie.pdf (57.3 kB) (57.3 kB)

Hlásenie k dani za ubytovanie vo formáte RTF
 Hlásenie k dani za ubytovanie.rtf (9.8 kB) (9.8 kB)

Tlačivo na poskytnutie informácie o počte zamestnancov/lôžok/miest na sedenie - podnikateľské subjekty - pre výpočet poplatku za TKO (PDF)
 Poskytnutie informácií - TKO.pdf (54.2 kB) (54.2 kB)

Tlačivo na poskytnutie informácie o počte zamestnancov/lôžok/miest na sedenie - podnikateľské subjekty - pre výpočet poplatku za TKO (RTF)
 Poskytnutie informácií - TKO.rtf (17 kB) (17 kB)

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO - formát PDF
 Žiadosť o zníženie poplatku za TKO.pdf (59 kB) (59 kB)

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO - formát RTF
 Žiadosť o zníženie poplatku za TKO.rtf (14.1 kB) (14.1 kB)

Tlačivá - Podnikateľská činnosť

Oznámenie o zrušení prevádzky
 Oznámenie o zrušení prevádzky.pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

Žiadosť o súhlas obce so začatím podnikateľskej činnosti
 Žiadosť o súhlas obce so začatím podnikateľskej činnosti.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevádzkovom čase a sortimente
 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevádzkovom čase a sortimente.pdf (60.8 kB) (60.8 kB)

Tlačivo na poskytnutie informácie o počte zamestnancov/lôžok/miest na sedenie - podnikateľské subjekty - pre výpočet poplatku za TKO (PDF)
 Poskytnutie informácií - TKO.pdf (54.2 kB) (54.2 kB)

Tlačivo na poskytnutie informácie o počte zamestnancov/lôžok/miest na sedenie - podnikateľské subjekty - pre výpočet poplatku za TKO (RTF)
 Poskytnutie informácií - TKO.rtf (17 kB) (17 kB)

Tlačivá - Cintorín

Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrabisku
 VZOR-zmluva_prenajom_hroboveho_miesta.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

Žiadosť o povolenie stavebných úprav na cintoríne vrátanie žiadosti o vjazd motorovým vozidlom do areálu cintorína, vrátane žiadosti o súhlas s umiestnením hrobového príslušenstva (lavička, chodník, dlažba...) a žiadosti o súhlas s výsadbou stromov alebo kríkov
 ziadost-povolenie-stavebnych-uprav-na-cintorine.pdf (52.2 kB) (52.2 kB)

Tlačivá - Kultúra

Prihláška predajcu na Vianočné trhy 2018
 prihlaska_na_vianocne_trhy2018.pdf (82 kB) (82 kB)

Prihláška predajcu na Tradičný Pravniansky jarmok 2018
 prihlaska_na_jarmok_2018.pdf (82 kB) (82 kB)

Prihláška predajcu na Tradičný Pravniansky jarmok 2017
 prihlaska_na_jarmok_2017.pdf (82 kB) (82 kB)

OZNÁMENIE O KONANÍ verejného kultúrnospoločenského, telovýchovného, športového podujatia na území obce Nitrianske Pravno
 oznamenie_o_konani_podujatia.pdf (54.2 kB) (54.2 kB)

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku obce Nitrianske Pravno
 ziadost_prenajom_np.pdf (40 kB) (40 kB)

Tlačivá - Verejné priestranstvá

Oznámenie o zámere užívania verejného priestranstva v obci Nitrianske Pravno
 oznamenie_o_zamere_uzivania_VP.pdf (27.3 kB) (27.3 kB)

Tlačivá - Prenájom bytu

Žiadosť o prenájom obecného bytu v Nitrianskom Pravne
 Žiadosť o prenájom bytu.pdf (118.7 kB) (118.7 kB)Predpoveď počasia

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka