Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice

Štatút obce

 

Erb obce

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 11 ch) zák. SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Nitrianske Pravno tento

 

ŠTATÚT  OBCE

NITRIANSKE PRAVNO

 

PRVÁ HLAVA

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Štatút obce Nitrianske Pravno upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
   
 2. Štatút obce Nitrianske Pravno je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2
Postavenie obce

 

 1. Obec Nitrianske Pravno je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

  Územie obce Nitrianske Pravno tvorí súbor katastrálnych území:
     Nitrianske Pravno
     Solka
     Vyšehradné

  Zmeny územia obce Nitrianske Pravno možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
   
 2. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
   
 3. Obec má právo na svoje obecné symboly.
   
 4. Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

 1. Obyvateľom obce Nitrianske Pravno je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
   
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.
  Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. č. 369190 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
   
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   
 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
  Tieto osoby však nemajú právo voliť' orgány samosprávy obce a byt' do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať' o dôležitých otázkach života a rozvoja obce ( miestne referendum ).
   
 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§4
Samospráva obce Nitrianske Pravno

 

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe ( § 4 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. ).
   
 2. Samosprávu obce Nitrianske Pravno vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
       orgánov obce
       hlasovaním obyvateľov obce
       verejným zhromaždením obyvateľov obce
   
 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickým osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
   
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len "nariadenia").
       Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.
      Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.
     Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne.
   
 5. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

DRUHÁ HLAVA

 

MAJETOK OBCE

§ 5

 

 1. Majetok obce Nitrianske Pravno tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
  Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektov, ktoré založila alebo zriadila.
   
 2. Majetok obce Nitrianske Pravno sa používa najmä:
    - pre verejné účely,
    - na podnikateľskú činnosť',
    - na výkon samosprávy obce.
  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
   
 3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely ( najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá ) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať', ak jeho používanie obec neobmedzila.
   
 4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
   
 5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
   
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
   
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť' z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§6

 

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
   
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
  Sú povinné najmä:
     - udržiavať a užívať majetok,
     - chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
     - používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
     - viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
   
 3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať' obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
   
 4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach ) obce Nitrianske Pravno koná v jej mene starosta.

 

§ 7

 

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
   
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.
   
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou úpravou.

 

§ 9

 

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú "Zásady hospodárenia s majetkom obce Nitrianske Pravno", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
   
 2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
 • majetok obce Nitrianske Pravno
 • nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
 • postup prenechávania majetku do užívania fyzickým a právnickým osobám
 • správu majetku obce
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
 • nakladanie s cennými papiermi
 • aukčný predaj vecí
 • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

 

TRETIA HLAVA

 

FlNANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

 

§ 10
Financovanie

 

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
   
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
   
 3. Obci môžu byt' poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 11

 

 1. Základom hospodárenia obce Nitrianske Pravno je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
   
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( § 9 odds.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov ). To isté sa týka záverečného účtu obce.
   
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

  Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä : príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácii iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

  Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä : výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
   
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení, o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
          O zavedení verejnej dávky rozhodnú obyvatelia obce hlasovaním.
     O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
   
 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
   
 6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.
   
 7. Obec môže využívať' ekonomické nástroje ( dane, poplatky, pokuty a iné ) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.
   
 8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
   
 9. Ročnú účtovnú závierku obce Nitrianske Pravno overuje auditor. ( § 9 ods. 6 zák. SNR 36911990 Zb. v znení zmien a doplnkov ).

 

§ 12
Rozpočtové provizórium

 

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený do 31. 1, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. 2. rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
   
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

ŠTVRÁ HLAVA

 

ORGÁNY OBCE NITRlANSKE PRAVNO

 

§ 13
Základné ustanovenia

 

 1. Orgánmi obce sú:

  a) obecné zastupiteľstvo
  b) starosta
   
 2. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

  a) obecná rada
  b) komisie
  c) obecný úrad
  d) obecný požiarny zbor

  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
   
 3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné orgány a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

§ 14
Obecné zastupiteľstvo

 

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nitrianske Pravno zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nitrianske Pravno.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne má 12 poslancov.
   
 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

 

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Nitrianske Pravno a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
   
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu, iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaných do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

  b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať' jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

  c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1 písmena b) zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 a) ods. 1 písm. c) cit. zák.,

  e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

  f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať' verejné zhromaždenia občanov,

  g) uznášať sa na nariadeniach obce,

  h) určovať organizáciu obecnému úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

  i) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,

  j) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

  k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

  l) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

  m) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

  n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

  o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 50.000,- Sk,

  p) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami

  q) schvaľovať aukčný predaj vecí,

  r) schvaľovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

  s) schvaľovať štatút obce.
   
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
   
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne.

 

§ 16
Starosta obce

 

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
  Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
   
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
   
 3. Starosta najmä:

  a) zvoláva a vedie zasadania obecného zastupiteľstva a obecnej rady

  b) vykonáva obecnú správu,

  c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

  d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

  e) uschováva obecnú pečať' a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

  f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
   
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

 

§ 17
Zástupca starostu

 

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
   
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať'.
   
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
   
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

  a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

  b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),

  c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu

 

§ 18
Hlavný kontrolór obce

 

 1. Hlavný kontrolór obce je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
   
 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.
   
 3. Hlavný kontrolór najmä:

  a) vykonáva kontrolu:
  - nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
  - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
  - hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
  - čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
  - správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácii

  b) preveruje:
  - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
  - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
  - opodstatnenosť' zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
  - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

  c) vypracúva odborné stanoviská:
  - k návrh u rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
   
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
   
 5. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
   
 6. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
   
 7. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať' do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácii, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

  Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
   
 8. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
   
 9. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 19
Obecná rada

 

 1. Obecná rada je zložená zo 4 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.
   
 2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
   
 3. Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce 1 x za 14 dní a podľa potreby jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.
   
 4. Obecná rada najmä:

  a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov.

  b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

  c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

  d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

  e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

  f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností

  g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

  h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

  i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.
   
 5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

  Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
 6. Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Nitrianskom Pravne.

 

§ 20
Komisie obecného zastupiteľstva

 

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
   
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
   
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

  Predseda komisie:
  - riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
  - zostavuje plán činnosti,
  - organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
  - zastupuje komisiu navonok.

  Tajomník komisie:
  - spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
  - zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
  - vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
  - zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
  - plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
   
 4. Obec Nitrianske Pravno má vytvorené tieto stále komisie:
  - komisia pre výber verejných súťaží
  - komisia finančná
  - komisia výstavby a životného prostredia
  - komisia pre sociálne veci
  - komisia pre kultúru a šport
   
 5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
   
 6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

  a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými organmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec investičných zámerov.

  b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať' a o výsledku komisiu informovať,

  c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť' v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
   
 7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
   
 8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 21
Obecný úrad

 

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu zložený z pracovníkov obce.
  Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
  pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
  pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
  vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  koordinuje činnosť' organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
  organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
   
 3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu a starosta obce.
   
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Nitrianskom Pravne, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 22
Prednosta obecného úradu

 

 1. Prednosta obecného úradu je pracovníkom obce, ktorého vymenúva a odvoláva (na návrh starostu) obecné zastupiteľstvo.
   
 2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť' starostovi.
   
 3. Funkciu prednostu Obecného úradu v Nitrianskom Pravne môže vykonávať' iba občan, ktorý má stredoškolské vzdelanie.
   
 4. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:

  - organizuje prácu obecného úradu,
  - zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  - zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
  - podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
  - zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
  - zúčastňuje sa na zasadnutí obecnej rady s hlasom poradným.
   
 5. Prednosta obecného úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta.

 

§ 23
Obecný požiarny zbor

 

 1. V Nitrianskom Pravne pôsobí Obecný požiarny zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne.

  Obecné zastupiteľstvo tiež určuje jeho organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu obecného požiarneho zboru s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a veľkosť hasebných obvodov.
   
 3. Na čele obecného požiarneho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo.
  Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo.
  Funkcia veliteľa obecného požiarneho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.
   
 4. Veliteľ' obecného požiarneho zboru zodpovedá za Svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.
   
 5. Obecný požiarny zbor:
  - vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
  - vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
  - poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
  - podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných požiarnych zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
  - podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
  - podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
  - podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
  - plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.
   
 6. Postavenie, organizáciu; početné stavy, riadenie a samotnú činnosť' obecného požiarneho zboru upraví obecné zastupiteľstvo v Organizačnom poriadku Obecného požiarneho zboru v Nitrianskom Pravne.

 

PIATA HLAVA

 

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

 

§ 24

 

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Nitrianskom Pravno o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť' hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh: (§ 11 a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)

  a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

  b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

  c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.
   
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť' hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
   
 4. Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť' podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

ŠIESTA HLAVA

 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATELOV OBCE

 

§ 25

 

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
   
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

  - ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
  - ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.
   
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
   
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromažďovania ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
   
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).
   
 6. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byt' prezenčná listina prítomných obyvateľov obce resp. časti obce.

 

SIEDMA HLAVA

 

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITELSTVA

 

§ 26
Uvodné ustanovenie

 

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

  Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
   
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 27
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu a končí dňom zloženia sľubu nových poslancov.

  Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď' sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď' počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať' sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

§ 28
Práva a povinnosti poslancov

 

 1. Poslanec je oprávnený najmä:

  a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

  b) interpelovať' starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúci sa ich práce,

  c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

  d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť' vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

  e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

  f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
   
 2. Poslanec je povinný najmä:

  a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, príp. na ďalšom zasadnutí (z vážnych dôvodov),

  b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

  c) dodržiavať Štatút obce Nitrianske Pravno a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nitrianskom Pravne,

  d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
   
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
   
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 29
Náhrady poslancov

 

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
  Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
   
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
   
 3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

 

ÔSMA HLAVA

 

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM

 

§ 30

 

 1. Veci spoločného záujmu obce Nitrianske Pravno a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými obcami.
   
 2. Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byt' členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

 

DEVIATA HLAVA

 

VZŤAHY S ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

 

§ 31

 

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným a obvodnými úradmi, územné špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
   
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

DESIATA HLAVA

 

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

PRVÁ ČASŤ

Symboly obce

 

§ 32
Uvodné ustanovenie

 

Obecné symboly sú:
  a) erb obce Nitrianske Pravno
  b) zástava obce Nitrianske Pravno
  c) pečať obce Nitrianske Pravno

 

§ 33
Erb obce Nitrianske Pravno

 

 1. Erb obce Nitrianske Pravno tvorí červený štít, v ktorom je na striebornom tanieri hlava sv. Jána Krstiteľa, vlasy a brada sú zlaté.
   
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Nitrianske Pravno tvorí prílohu tohto štatútu.
   
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

  Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

  Žiadosť' musí obsahovať':

  - úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
  - obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
  - potvrdenie o zaplatení poplatku.
   
 4. Erb obce sa používa:

  a) na pečatidle obce
  b) na insígniách starostu
  c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Nitrianske Pravno, ceny obce Nitrianske Pravno a uznaniach obce Nitrianske Pravno,
  d) na budove, kde má sídlo Obecný úrad v Nitrianske Pravne,
  e) na označeniach katastrálneho územia obce,
  f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  g) na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,
  h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
  i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru

  Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
   
 5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

  V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
   
 6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa alebo použila. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
   
 7. Obec Nitr. Pravno určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Nitr. Pravno, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

 

§ 34
Zástava obce Nitrianske Pravno

 

 1. Zástava obce Nitrianske Pravno tvorí 7 pozdĺžnych pruhov vo farbách:

  - červená
  - biela
  - žltá
  - biela
  - žltá
  - biela
  - červená
  - zakončená tromi cípmi.
   
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Nitrianske Pravno tvorí prílohu tohto štatútu.
   
 3. Zástavu obce Nitrianske Pravno používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použite zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
   
 4. Zástava obce sa môže používať' aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestnosti a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
   
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
   
 6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na objekte Obecného úradu v Nitrianskom Pravne.
  Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotykať' zeme.
   
 7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byt' dodržiavané nasledovné pravidlá:

  a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

  b) na zástave nesmie byt' žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod .
   
 8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 35
Pečať' obce Nitrianske Pravno

 

 1. Pečať obce Nitrianske Pravno tvorí erb obce Nitrianske Pravno s hrubopisom: " OBEC NITRIANSKE PRAVNO ".
   
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
   
 3. Pečať uschováva starosta obce.

 

DRUHÁ ČASŤ

 

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

§ 36
Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Nitrianske Pravno
b) Cena obce Nitrianske Pravno
c) Cena starostu obce Nitrianske Pravno
d) Odmeny

 

§37
Čestné občianstvo obce Nitrianske Pravno

 

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Nitrianske Pravno.
   
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
   
 3. O  udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta

  Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
   
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Nitrianske Pravno.
   
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 38
Cena obce Nitrianske Pravno

 

 1. Cena obce Nitrianske Pravno sa udeľuje za:

  - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

  - činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

  - činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
   
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať' poslanci, starosta. príp. aj občania obce.
   
 3. Cenu obce Nitrianske Pravno tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia pečiatka obce a podpis starostu.
   
 4. Cenu obce Nitrianske Pravno slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
   
 5. Cena obce Nitrianske Pravno sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
   
 6. Cena obce Nitrianske Pravno sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám najskôr však po uplynutí 2 rokov.
   
 7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 39
Cena starostu obce Nitrianske Pravno

 

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
   
 2. Cenu starostu obce Nitrianske Pravno tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
   
 3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 5-krát.
   
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Nitrianske Pravno, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 40
Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

TRETIA ČASŤ

 

Kronika obce Nitrianske Pravno

 

§41

 

 1. Kronika obce Nitrianske Pravno sa vedie v úradnom jazyku.
   
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
   
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
   
 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v príslušnej komisii.

 

JEDENÁSTA HLAVA

 

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

 

§ 42
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
   
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
   
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
   
 4. Obec je povinná pomáhať' pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 43
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
   
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

§ 44

 

 1. Štatút obce Nitrianske Pravno je základnou právnou normou obce Nitrianske Pravno.
  Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byt' v súlade s týmto štatútom.
   
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
   
 3. Štatút obce Nitrianske Pravno bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskom Pravne dňa 19.1.1995
   
 4. Štatút obce Nitrianske Pravno nadobúda účinnosť dňom 3. 2. 1995

 

V Nitrianskom Pravne dňa 19.1.1995

 

Starosta obce

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka