Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov obce Nitrianske Pravno

 

Sadzobník správnych poplatkov

OBCE Nitrianske Pravno

podľa zákona č. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch V platnom znení oD 1. 2. 2017

 

Čl. 1.

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").

 1. Zákonom č. 342/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákonSNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra z trestov v znení neskorších predpisov.
   
 2. Zákonom č. 386/2016 Z.z. Ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 

Čl. 2.

Poplatník

 

 1. Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
   
 2. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

 

Čl. 3

Oslobodenie od poplatkov

 1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

  a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

  b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

  c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
   
 2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 Občianskeho súdneho poriadku ), exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
   
 3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

  a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

  b) o priestupkoch,

  c) o slobodnom prístupe k informáciám.
   
 4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
   
 5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Čl. 4

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov

 1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
   
 2. Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

 

Čl. 5

Časť

 

I. Všeobecná vnútorná správa 1, 2, 3, 6, 8, 9, 15
II. Vnútorná správa 16, 18
III. Pôdohospodárstvo 38
V. Stavebná správa 59 až 62a
VI. Doprava 79 a 80 a, 82 až 85
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 140,142 až 144
X. Životné prostredie 160, 161

 

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba........................................................................................... 16,50 EURA

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie.................. 165,50 EURA

Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ….......................................................... 1,50 EURA

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí …...............................................................................................................................5 EUR

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ................................................ 1,50 EUR
v cudzom jazyku …............................................................................................... 3 EURÁ

d/ Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zaslané cudzím zastupiteľstvám …............................................................. 9,50 EURO

 

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ................................................................................................................. 1,50 EURA

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis
........................................................................................................................ 5 EUR

c/ podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín /apostilla/ ….................................................................................................................. 10,- EURO

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov .......................................................................................................... 1,50 EURA

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 6

a/ Vydanie preukazu ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka
    .......................................................................................................................…4,50 EURO

b/ Vydanie preukazu ako náhrady za zničený, strateným odcudzený, poškodený ...16,50 €

c/ Predlženie platnosti preukazu ak nejde o úkon u spoplatnený...................... 6,50 EURO

d/ Vydanie preukazu /osvedčenia/ ako náhrady za stratený zničený, odcudzený
opakovane …..................................................................................................... 33,- EURO

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ................................................. 5 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, vo vzťahu kk príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ........................................................................................ 16,50 EURA

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. (563/2009 Z. z.)

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba ........................................................................................ 9,50 EURA

2. právnická osoba ................................................................................... 165,50 EURA

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

II. Časť – Vnútorná správa

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.................................................. 1,50 EURA

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky ......................................................... 16,50 EURA

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ....................................................................... 16,50 EURA

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ...................................... 16,50 EURA

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) .............. 66 EUR

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami     ............................................................. 33 EUR

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ...................................................................................................... 66 EUR

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami .............................................. 165,50 EURA

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 16) ....................................................................................... 199 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

------------------------------------------------------------------

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z.z..

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný........................................................................................................... 1,50 EUR

b) mesačný........................................................................................................... 3 EURÁ

c) ročný ............................................................................................................... 7 EUR

d) trojročný........................................................................................................ 17 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

 

V. Časť – Stavebná správa

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu     ............................................................................................ 40 EUR

2. pre právnickú osobu     ...................................................................................... 100 EUR

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby     .................... 20 EUR


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

------------------------------------------------------------------

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu.....................................................................................50 EUR
2. na stavbu bytového domu................................................................................... 200 EUR
 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .................................................... ...........25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................................................................... 50 EUR
 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu......................................... 35 EUR
2. bytových domov................................................................................................. 100 EUR


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................. 30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
odpadových vôd, jazierka ....................................................................................30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady...................................................................................... 30 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 50 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................ 50 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka.................................................................................... 50 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 50 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady...........................50 EUR


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
dokončením podľa písmen d) a e).........................................................................20 EUR

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 EUR vrátane........................................................................................100 EUR
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane..........................................................200 EUR
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane........................................................400 EUR
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane.....................................................600 EUR
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane................................................800 EUR
nad 10 000 000 EUR.........................................................................................1 000 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby.................................................................................50 EUR

i/ na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť 
   od 3 do 20 m2 …...................................................................................................60,- EUR

j/ na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...150,- €

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre     

1. právnickú osobu................................................................................................... 100 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 30 EUR

b) Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby,na torej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20 m2 ….................................................................................. 60,- EUR

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2..150,- EURO

 

c/ Ohlásenie jednoduchej stavby pre     

1. právnickú osobu..................................................................................................... 50 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 20 EUR

 

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná

plocha je menšia ako 3 m2.............................................................. …...................30,- EUR

e/ Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre     

1. právnickú osobu..................................................................................................... 30 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 10 EUR

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby

a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia     ..................................... 80 EUR

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

dokumentácia stavby     ......................................................................................... 10 EUR

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe     ..................... 30 EUR

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby      ............................................. 10 EUR


 

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutímalebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d/ tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie

zmeny stavby.........................................................trojnásobok sadzby určrnej v položke 60


Položka 62
 

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním
podľa položky 60  ...............................................................................................  30 EUR

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     
právnickú osobu......................................................................................................50 EUR
fyzickú osobu..........................................................................................................20 EUR

3.terénnych úprav pre právnickú osobu....................................................................100 EUR
fyzickú osobu...........................................................................................................20 EUR

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  ...............................................................   100 EUR

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  .............................................   20 EUR

 

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2.Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom.......................................................................................................35 EUR
2. bytový dom......................................................................................................120 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy

alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................................................................50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu..........................................25 EUR
2. bytových domov....................................................................................................50 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo

stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................... 20 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................. 20 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka......................................................................................    20 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská..........................................................................20 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
kuchyne, bazény, sklady.........................................................................................20 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.................................................. 30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
odpadových vôd, jazierka...................................................................................... 30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská....................................................................... 30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady........................... 30 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e).......................................... 20 EUR

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb
pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 EUR vrátane.........................................................................................60 EUR
nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane.........................................................120 EUR
nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane.......................................................250 EUR
nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane....................................................400 EUR
nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane...............................................530 EUR
nad 10 000 000 EUR...........................................................................................660 EUR

h/ na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2.... 50,-€

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

VI. Časť – DOPRAVA

 

Položka 79

a/ vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

1. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu
autobusovú linku v obci ….............................................................................. 25,- EUR

2. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac
autobusových liniek v obci ….........................................................................180,- EUR

b/ Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písm. a/ …..................... 50 % prísl. sadzby

c/ Schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu ….................................. 15,- EUR

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

c) miestnych komunikácií …............................................................................ 80 EUR

-------------------------------------------------

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

e/ Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií …70,-€

f/ Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy
a miestnych komunikácií …...................................................................................... 40,- EUR

 

Položka 84

a/ Povolenie na pripojenie MK alebo účelovej komunikácie na cestu I., II., a III. triedy ..75,-€

b/ Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu …............... 40,-€

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Položka 85

a/ Povolenie výnimky zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .. 115,-€

b/ Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na

umiestnenie:

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia info-plocha je menšia ako 3 m2 ….....................30,-€

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia info-plocha má veľkosť od 3 do 20 m2 …....... 60,- €

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia info-plocha je väčšia ako 20 m2...................... 150,- €

c/ Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti …...................................................................................................... 30,- EUR

d/ Povolenie výnimky na zriadenie priecestia železnice s

1. cestu ….............................................................................................................115,- EUR

2. s miestnou komunikáciou …............................................................................... 75,- Eur

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písm a/, c/, alebo d/, tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b/ tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

 

VIII. Časť – Finančná správa a obchodná činnosť

 

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. číselné lotérie …................................................................................................ 350,- EUR

2. okamžité lotérie ….............................................................................................. 350,- EUR

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ............................................... 1 500,- EUR

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ….................... 350,- EUR

5. žrebové paňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie …..................... 350,- EUR

6. kurzové stávky …............................................................................................ 4.000,- EUR

7. hazardné hry v kasíne …................................................................................ 7.000,- EUR

8. bingo vrátane špeciálneho binga …................................................................ 4.000,- EUR

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi
hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry ….................................................... 1.700,- EUR

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode …................. 1.700,- EUR

b) oznámenie právnickej osoby prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať
žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína, alebo
o zámere pokračovať v prevádzkovaní ….......................................................... 100,.- EUR

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania

prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom

až piatom bode …................................................................................................. 200,- EUR

2. hazardných hrách uvedených v písmene a/ šiestom až desiatom bode ….......... 800,- EUR

d/ oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry kasína o

zmenách údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do

evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ….. 30,- EUR

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo

zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie.... ...... 100,- EUR

 

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie .. 6,50€

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka..................................................................................... 1,50 EURA

 

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na danie v daňovom konaní na základe žiadosti
daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a) .......................................... 9,50 EURA

b) Vydanie potvrdenia orgánom finančnej správny
podľa osobitných predpisov 32a) ............................................................................ 3,- EURÁ

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ...................................................................................................... 1,50 EURA

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

 

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

------------------------------------------------------------------

32a) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 144

b/ Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra ...... 9.50 EUR

c/ Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného

predpisu 32a/ …................................................................................................. 16,50 EUR

d/ vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie …................................................................................ 6,50 EUR

e/ Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva ......... 9,50 EUR

f/ Žiadosť o prerušenie daňového konania 32a/ …................................................. 9,50 EUR

 

32a/ Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/

 

 

X. Časť – Životné prostredie

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p) - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

1. fyzická osoba .................................................................................... .......... 10 EUR

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .......................................................................... 100 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

------------------------------------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom 36p)

1. fyzická osoba ................................................................................................... 10 EUR

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ......................................................................... ...... 100 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37) 

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

 

I. Východiská

 

Zákon č. 342/2016 Z.z. V čl. I. s účinnosťou od 1. februára 2017 mení zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 386/2016 Z.z. V čl. IV. s účinnosťou od 1. februára 2017 mení zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

II. Teória a výklad

 

Zákonom č. 342/2016 Z.z. Sa spresňuje právna úprava základu poplatku pri sadzbe stanovenej percentom tak, že dopĺňa § 5 ods. 1 a ten po oplnení znie : Pri sadzbe poplatku ustanovenej percentom je základom poplatku cena predmetu spoplatneného úkonu uvedená v príslučšnej položke sadzobníka.

 

 

V Nitrianskom Pravne 1. 2. 2017

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce


 

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie/tlačPredpoveď počasia

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka