Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o umiestnení stavby súp. č. 251 - „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“,

Rozhodnutie o umiestnení stavby súp. č. 251 - „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“,Vytlačiť
 

 

O b e c Nitrianske Pravno


Podacie číslo obce: 1073/2018                                V Nitrianskom Pravne dňa 15.05.2018
Podacie číslo SOcÚ: 34/2018/SP-2                         Vybavuje : Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

Začiatok zverejnenia, dňa:
Zverejnená do dňa:

                                                                                            Meno, podpis, pečiatka

 

R o z h o d n u t i e

 

Navrhovateľ Obec Poluvsie v zastúpení Martinom Šujanom, starostom obce,
so sídlom 972 16 Poluvsie č. 251, IČO: 00318418

(ďalej len navrhovateľ).

 

Ostatní účastníci konania:

 • COOP Jednota Prievidza – spotrebné družstvo, A. Hlinku 437, Prievidza
 • Oznámenie územného rozhodnutia neznámym fyzickým a právnickým osobám, resp. účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy, a ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom KN-C parc. č. 204/2 a 244/3 v k.ú. Poluvsie v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – verejnou vyhláškou

 

Navrhovateľ podal dňa 05.04.2018 (s doplnením dňa 15.05.2018) na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“, súp. č. 251 (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 208/1, 208/2 a 243/2 v katastrálnom území Poluvsie, presný rozsah dotknutých pozemkov je zakreslený vo výkrese situácie č. výkresu „C“.

Obec Nitrianske Pravno ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní, podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:

 

rozhodnutie o umiestnení stavby súp. č. 251

„Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“,

(ďalej len „stavba“)

 

na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie

Poluvsie

parcela číslo 208/1, 208/2 a 243/2.

 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje presný rozsah dotknutých pozemkov.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: spoločnosť PROart s.r.o., Ing. Mário Klopan, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 4581*Z*I1, so sídlom Kpt. Nálepku 613/10, Nedožery-Brezany v architektonicko-stavebnej časti; Ing. Elelna Tínesová, špecialista požiarnej ochrany, registr. číslo 12/2017 BČO, bytom A. Bednára 1/6, Prievidza v časti protipožiarnej ochrany; spoločnosť KohútPRO, s.r.o., Ing. Rastislav Kohút, autorizovaný stavebný inžinier technických, technologických a energetických vybavení stavieb, číslo osv. 5299*I4, so sídlom Štúrova 314/14, Nitrianske Rudno; a spoločnosť EL-PROJEKT, s.r.o., Alfréd Laluha, elektrotechnik špecialista, so sídlom Pod Hrádkom 27A, Prievidza. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši zmenu stavby, na liste vlastníctva označenú názvom „Kultúrny dom, Požiarna zbrojnica, Obecný úrad“ súp. č. 251. Sanácia pozostáva zo stavebných úprav, spočívajúcich z búracích prác v zmysle projektovej dokumentácie (nový dverný otvor, odstránenie pôvodnej prístavby) a následne z prístavby dvojgaráže, konštrukčne a funkčne prepojenej s pôvodným objektom. Prístavba je navrhnutá ako samostatný dilatačný celok, prízemný o pôdorysnom rozmere 12 070 x 5000 mm, prestrešený plochou strechou, ktorou sa rozširuje priestor pre garážovanie vozidiel techniky dobrovoľného hasičského zboru Poluvsie. Objekt je napojený na existujúce prípojky vody, elektriny a plynu, odkanalizovanie je do existujúcej, kapacitne vyhovujúcej žumpy. Prístup do objektu zostáva pôvodný z miestnej komunikácie. V garáži je navrhnutých 5 kusov plynových vykurovacích telies MODRATHERM, s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu cez stenu, čím je potrebné rozšírenie rozvodov domovej plynoinštalácie. Zmena stavby ďalej predstavuje rozšírenie vnútorných rozvodov elektriny, zabezpečenie objektu pred bleskom a vnútorné rozvody splaškovej kanalizácie.

2) Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Poluvsie na pozemkoch podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení vo výkrese situácie.

Polohové umiestnenie stavby:

Zmena stavby bude osadená v zmysle výkresu dokumentácie pre územné rozhodnutie „situácia“ č. výkresu „C“ vypracovanej Ing. Máriom Klopanom, autorizovaným stavebným inžinierom pre konštrukcie pozemných stavieb č. osv. 4581*Z*I1.

Ľavý predný roh prístavby hasičskej zbrojnice (pri pohľade z miestnej komunikácie parc. č. 209/1 v k.ú. Poluvsí bude osadený vo vzdialenosti 7050 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 243/3 a vo vzdialenosti 14930 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 244/3. Osadenie voči pevnému opornému bodu stĺpu elektrického vedenia vzdušného je vo vzdialenosti 2800 mm.

Ľavý zadný roh prístavby hasičskej zbrojnice (pri pohľade z miestnej komunikácie parc. č. 209/1 v k.ú. Poluvsí bude osadený vo vzdialenosti 7050 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 243/3 a vo vzdialenosti 2860 mm od spoločnej hranice so susedným pozemkom parc. č. 244/3.

Výškové umiestnenie stavby:

±0,00 (podľa výkresu „pohľady – navrhovaný stav“, č. výkresu D1.08“ je úroveň podlahy existujúceho I.NP, ktorá je totožná s úrovňou podlahy I.NP prístavby. Max výška prístavby je + 3,840 m, čo je výška atiky.

3) Napojenie stavby na pozemné komunikácie:

Zostáva nezmenené z miestnej komunikácie parc. č. 209/1 v k.ú. Poluvsie.

4) Napojenie stavby na siete technického vybavenia:

Napojenie na prípojky elektriny, vody, plynu a spôsob odkanalizovania do existujúcej žumpy zostáva nezmenený.

5) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2018/9768-2/35410 zo dňa 18.04.2017:

 • Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod číslom ORHZ-PDI-1182-001/2017 zo dňa 13.12.2017

 • S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok.
 • Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2018/002644 zo dňa 16.01.2018:

 • Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
 • Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-PD-OSZP-2018/002620, zo dňa 17.01.2018:

 • Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej komunikácie.
 • Rešpektovať existujúce vodné stavby, ich ochranné pásma a vyjadrenia ich vlastníkov.
 • Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody a ďalšie súvisiace normy.
 • Existujúca žumpa musí byť kapacitne postačujúca a technicky vyhovujúca. Ku kolaudácii stavby predložiť doklad o skúške vodotesnosti žumpy vykonanú oprávnenou osobou.
 • Odpadové vody akumulované v žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona. Vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd je zakázané.
 • Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
 • Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
 • Pri prípadnom zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami určenými v prílohe 1 vodného zákona rešpektovať § 39 zákona č. 364/2004 Z.z., vyhlášku MV č. 96/2004 Z.z., vyhlášku MŽP č. 100/2005 Z.z. a STN EN 858.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2018/002642-002, zo dňa 12.01.2018:

 • V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. a požiadať o súhlas na výrub obec Poluvsie.
 • Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 42-321/Vi-2018, zo dňa 05.02.2018:

 • K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu súhlasíme.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600040722, zo dňa 14.02.2018:

 • SSE-D, a.s. nemá výhrady k Vášmu stavebnému zámeru, avšak je potrebné dodržať minimálne bezpečné vzdialenosti podľa normy STN 33 3300, ktoré sa v projektovej dokumentácii neuvádzajú.
 • V prípade budov a konštrukcií so schodnou strechou je bezpečná vzdialenosť t.j. vodorovná vzdialenosť medzi zvislou rovinou preloženou krajným vodičom a najbližšou časťou stavby (vrátane jej vysunutých častí) meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča minimálne 2 m.
 • Termínom „Schodná strecha“ sa rozumie: každá budova, rodinný dom, ktorý má pochôdznu strechu, čiže sa to týka aj Vášho prípadu. Na uvedené skutočnosti je potrebné dbať pri projektovaní Vašej nehnuteľnosti.
 • Pri nedodržaní vyššie uvedeného sa SSE-D, a.s. zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činností, vykonávaných v rozpore s ust. Zákona o energetike č. 251/2012 a príslušnými STN a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti vykonal. Zároveň si bude nárokovať úhradu nákladov, prípadne vzniknutých v súvislosti s vykonanými prácami.
 • Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
 • Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame späť spolu s týmto vyjadrením.
 • Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6611801400 zo dňa 17.01.2018:

 • Platnosť vyjadrenia je do 17.07.2018.
 • Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) a spoločnosti Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI Slovakia, s.r.o.
 • Toto vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii. V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
 • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.o ochrane proti rušeniu.
 • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti, ktorým je Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk,+421465432144.
 • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektron. komunikáciách v platnom znení.
 • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 • Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144, 0903590377. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeob. podmienky ochrany SEK sp. Slovak Telekom, a.s.
 • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 • Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 • Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci záujmové územia žiadateľa.

Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava pod č. TD/KS/365/2018/Kr zo dňa 15.05.2018:

 • Existujúci pripojovací plynovod STL DN 25, prevádzkový tlak 300 kPa.
 • Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike.
 • Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými objektmi a inžinier. sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
 • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
 • stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 70210, 90601,
 • Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 9005880518.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

 • Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
 • Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 • Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 • Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 • Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 • Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 • Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727.
 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP).
 • stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

6) Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania a dotknutých organizácii:

a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami, osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie stanovenými vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom v stavebnom konaní.

b) Stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie predmetného územia musí byť v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby.

c) Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

d) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.

f) Ku stavebnému konaniu predložiť Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané oprávnenou právnickou osobou na posúdenie projektovej dokumentácie stavby podľa § 14 ods. 1 písm. d) citovaného zákona.

e) Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

O d ô v o d n e n i e :

 

 

Navrhovateľ, Obec Poluvsie v zastúpení Martinom Šujanom, starostom obce, Poluvsie č. 251, IČO: 00318418, podal dňa 05.04.2018 na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, Poluvsie“, súp. č. 251 (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 208/1, 208/2 a 243/2 v katastrálnom území Poluvsie.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Nitrianske Pravno ako určený stavebný úrad, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý pre obec zabezpečuje výkon stavebného úradu, oznámila dňa 05.04.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  na deň 10.05.2018 nariadila k veci ústne pojednávanie. Neznámym fyzickým osobám a neznámym právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom KN-C parc. č. 204/2 a 244/3 v k.ú. Poluvsie bolo oznámenie o začatí územného konania doručované v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prostredníctvom verejnej vyhlášky. Obec Poluvsie upozornila Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno na skutočnosť, že vlastník pozemkov KN-C parc. č. 204/2, 244/2, 244/3, 244/4 a stavby súp. č. 253 na parc. č. 253 v k.ú. Poluvsie dňa 23.03.2018 zomrel, k čomu doručila aj oznámenie o úmrtí.

Stavebný úrad v oznámení o začatí konania určil navrhovateľovi, aby najneskôr na ústnom pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady, rozsah ktorých uviedol stavebný úrad v oznámení. Požadované podklady boli navrhovateľom predložené v lehote oznámeného územného konania, okrem stanoviska od Slovenského plynárenského priemyslu-distribúcia, a.s. Bratislava s vysvetlením, že do lehoty ústneho pojednávania nebolo navrhovateľovi ešte doručené. Súčasne obratom preukázal, že osadenie stavby nezasahuje do ochranného pásma vzdušného vedenia NN verejných rozvodov elektriny, čím splnil podmienku stanoviska Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina zo dňa 14.02.2018. V oznámenom územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu stavby preukázal iné vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..

Chýbajúce stanoviská boli doplnené dňa 15.05.2018.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Okresný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod Prievidza; SSE- D, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s., Bratislava; SPP-D, a.s. Bratislava a obec Poluvsie ako cestný správny orgán. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Obec Nitrianske Pravno posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby.

Navrhovateľ obec Poluvsie je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

 

Ing. Jozef Balčirák

starosta obce Nitrianske Pravno

 

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
2. Dokumentácia overená stavebným úradom

 

Rozhodnutie sa doručí:

 1. Navrhovateľovi - obec Poluvsie v zastúpení starostom obce (zabezpečí zverejnenie rozhodnutia na úradnej tabuli a na webovom sídle obce)
 2. Obec Nitrianske Pravno (zabezpečí zverejnenie rozhodnutia na úradnej tabuli a na webovom sídle obce)
 3. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného povolenia
 4. Do spisu stavebného úradu

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka