Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Iné dokumenty a smernice

Rokovací poriadok Obecnej rady v Nitrianskom Pravne

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 14 zák. č. 369/90 b. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva tento

ROKOVACÍ PORIADOK

OBECNEJ RADY V NITRIANSKOM PRAVNE

 

§ 1

Príprava rokovania obecnej rady

 

 1. Termíny rokovaní obecnej rady sa stanovujú časovým harmonogramom práce /pracovný plán/ obecnej rady.
 2. Zasadnutia obecnej rady zvoláva a vedie starosta obce.
  V čase jeho neprítomnosti v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Štatútu obce Nitr. Pravno tieto úlohy vykonáva zástupca starostu obce.

 

§ 2

Časový harmonogram rokovaní obecnej rady

 

 1. Časový harmonogram rokovaní schvaľuje obecná rada na svojom prvom zasadnutí v tom ktorom kalendárnom roku.
 2. Obsah rokovaní vychádza z uznesení obecného zastupiteľstva, potrieb obce a obyvateľov obce, ďalej z podnetov, odporúčaní starostu obce, komisií obecného zastupiteľstva.
 3. Program konkrétneho rokovania obecnej rady schvaľuje obecná rada na návrh starostu.
  Návrh programu zostavuje starosta za spolupráce a súčinnosti s prednostom obecného úradu.
 4. Správy, návrhy, podnety a odporúčania môžu obecnej rade predkladať: starosta, zástupca starostu, prednosta obecného úradu, hlavný kontrolór obce, členovia obecnej rady, predsedovia komisií obecného zastupiteľstva a poslanci.

 

§ 3

Príprava materiálov na rokovanie obecnej rady

 

 1. Za prípravu materiálov a ich včasné predloženie zodpovedná predkladateľ.
 2. Ak majú materiál predložiť viacerí predkladatelia, za jeho prípravu a včasné predloženie zodpovedá ten predkladateľ, ktorý bol určený za gestora, resp. ten ktorý je uvedený na prvom mieste.
 3. Materiály, resp. odborné podklady určené na rokovanie musia byť vypracované prehľadne, vecne správne a terminologicky presne. Musia byť stručné, pritom však úplné a musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenie.
   

  Materiály musia obsahovať:
  - názov materiálu
  - spracovateľa materiálu
  - odôvodnenie predkladaného návrhu – písomne, prípadne ústne
  - návrh na uznesenie, resp. návrh na prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce

 4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za jeho súlad z hľadiska formálnych a právnych náležitostí a tiež za to, že je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Pokiaľ návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, treba uviesť výhody aj nevýhody jednotlivých variantov a ktoré riešenie odporúča spracovateľ materiálu.

 

§ 4

Rokovanie obecnej rady

 

 1. 1. Rokovanie obecnej rady vedie a riadi starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu. 
 2. Starosta po otvorení rokovania zistí počet prítomných členov a dá schváliť program rokovania. Pokiaľ sú určité doplňujúce body, dá o nich hlasovať a podľa výsledku hlasovania ich zaradí resp. nezaradí do programu. 
  Zároveň starosta určí overovateľov zápisnice.
 3. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 4. Zasadnutia obecnej rady sú zásadne neverejné.
 5. Na rokovanie obecnej rady sa zúčastňujú s hlasom poradným hlavný kontrolór obce a prednosta obecného úradu.
  Podľa programu rokovania a povahy prerokúvanej problematiky sa zasadnutia obecnej rady zúčastňujú aj predkladatelia materiálov, predsedovia komisií obecného zastupiteľstva a ďalší pozvaní hostia.
 6. Starosta udeľuje k jednotlivým bodom programu slovo predkladateľovi, potom členom obecnej rady a ostatným účastníkom rokovania.
 7. Členovia obecnej rady majú právo vznášať dotazy, pripomienky, názory na správnosť rozborov a riešení predkladaných materiálov, žiadať doplnenie a vysvetlenie, predkladať doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy.
  Po skončení diskusie - ak to vyžadujú okolnosti – udelí starosta konečné slovo predkladateľovi.
  Potom výsledok sformuluje do návrhu uznesenia.
 8. Mimoriadne zasadnutie obecnej rady môže byť zvolané: 
   - na prerokovanie závažných úloh obce
   - pri slávnostných príležitostiach

 

§ 5

Hlasovanie obecnej rady

 

 1. O návrhu uznesenia obecnej rady dáva hlasovať starosta obce.
 2. Hlasuje sa zásadne zdvihnutím ruky. Každý člen obecnej rady môže navrhnúť, aby sa hlasovalo prostredníctvom hlasovacích lístkov.
 3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov obecnej rady.
 4. Ak sú predložené viaceré alternatívy návrhu uznesenia, hlasuje sa najskôr o variante odporúčanej na schválenie. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.
 5. Ak obecná rada neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadnu z navrhovaných alternatív, starosta určí tzv. „dohodovaciu skupinu /komisiu/“, ktorá vypracuje nový návrh uznesenia.
  Ak ani tento návrh uznesenia obecná rada neschváli, starosta predloží vec na rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

§ 6

Uznesenia obecnej rady

 

 1. Obecná rada prijíma k jednotlivým bodom programu uznesenia.
 2. Uznesenia majú charakter odporúčaní ak to umožňuje zákon.
 3. Uznesenia musia terminologicky presne a právnicky jasne formulovať ciele a úlohy vo vzťahu k príslušným nositeľom. 
  Úlohy a lehoty, v ktorých sa majú úlohy plniť, musia byť reálne a splniteľné.
 4. Uznesenia obecnej rady podpisuje starosta obce a prednosta obecného úradu.

 

§ 7

Plnenie uznesení obecnej rady

 

 1. Uznesenia sa vyhotovujú písomne a zasielajú sa do 5 dní po zasadnutí obecnej rady príslušným nositeľom. 
 2. Kontrolu plnenia uznesení vykonávajú starosta, členovia obecnej rady, komisie obecného zastupiteľstva, prednosta obecného úradu.

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Z každého rokovania obecnej rady sa vyhotovuje písomná zápisnica, v ktorej sa uvedie kto rokovanie viedol, program rokovania, stručný obsah a prijaté uznesenia. 
  Súčasťou je prezenčná listina členov obecnej rady.
  Zápisnicu podpisuje starosta obce, overovatelia a prednosta obecného úradu.
 2. Všetky materiály z rokovaní obecnej rady sa archivujú. Archivovanie materiálov zabezpečuje obecný úrad.
 3. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.
 5. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento rokovací poriadok dňa 13. 12. 2007.
 6. Schválením tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecnej rady schváleného Obecným zastupiteľstvom v Nitr. Pravne dňa 19. 1. 1995.
 7. Ak sú jednotlivé ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku neplatné z dôvodu rozporu s vyššou právnou normou, alebo sa v budúcnosti takýmito stali, tak tým nesmie byť narušená platnosť ostatných ustanovení. V tomto prípade platí vyššia právna norma.

 

 

V Nitr. Pravne dňa 13. 12. 2007

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obceIlustračný obrázok


 


Predpoveď počasia

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka