Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN vyhľadávanie

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Schválené: 10.12.2016

Účinnosť: 1.1.2016

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskom Pravne na základe § 6 a § 11 a v zmysle § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NITRIANSKE PRAVNO
Č. 9/2015

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len „VZN“ ) sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý upravuje správu a prevádzkovanie pohrebísk v Obci Nitrianske Pravno, Solka a Vyšehradné.

Článok 2

Prevádzkovanie pohrebiska

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
  Obec Nitrianske Pravno, Nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno
  Zastúpený: Ing. Jozef Balčirák, starosta obce
  Bankové spojenie: VÚB Prievidza
  Číslo účtu: 15121-382/0200
  IČO: 318 337
  DIČ: 2021162748
 2. Prevádzkovanie pohrebiska:
  Nasledovné práce sa budú zabezpečovať zmluvne s prevádzkovateľom pohrebnej služby:
  a) správa márnice a domov smútku na pohrebiskách
  b) vykopanie a zasypanie hrobu
  c) vykonávanie exhumácie

  Práce zabezpečované obcou Nitrianske Pravno:
  vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk
  správu pohrebísk
  údržbu komunikácii a zelene na pohrebiskách
   

Článok 3

Rozsah platnosti

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebiská:

a) V Nitrianskom Pravne

b) V Solke

c) Vo Vyšehradnom


Článok 4

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

  a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie

  b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest

  c) vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta a jeho okolia len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska
   
 2. Nie je dovolené:

  a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety

  b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.
   
 3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve nájomcu hrobového miesta, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
   
 4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.


 

Článok 5

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní sa správať primerane k piete miesta.
 2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky mimo miesto na to určené, požívať alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.
 3. Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez osobitného upozornenia.
   

Článok 6

Prístup na pohrebisko

 

 1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby a to v nasledujúcom čase:

  od 1. apríla do 30. septembra  7,00 – 20,00 hod.
  od 1. októbra do 31. marca  7,00 – 18,00 hod.
  Počas dní od 29. októbra do 6. novembra je pohrebisko otvorené v čase od 7,00 do 22,00 h.
   
 2. Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
   
 3. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom pohrebnej služby.
 4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je pohrebisko prístupné počas otváracích hodín. Pre vstup motorového vozidla na komerčné účely je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
   
 5. Dom smútku je prístupný nezmluvnej pohrebnej službe za účelom uloženia ľudských pozostatkov, alebo ľudských ostatkov po dohovore so zmluvným  prevádzkovateľom pohrebnej služby.
   

Článok 7

Užívanie hrobového miesta

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto.
 2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
 3. Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, a nájomné ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
 4. Nájomné sa uhrádza prevádzkovateľovi pohrebiska – Obci Nitrianske Pravno.
 5. Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest.
 6. Evidencia je vedená v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
 7. Situačné plány jednotlivých pohrebísk sú uložené u prevádzkovateľa pohrebísk a umiestnené aj v informačných tabuliach príslušných cintorínov. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo.
   

Článok 8

Stavebné úpravy hrobových miest


1. Vonkajšie rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

jednohrob:    120 x 250 cm
dvojhrob:    230 x 250 cm
trojhrob:    350 x 255 cm
detský hrob ( dieťa do 3 rokov ):   80 x 120 cm
detský hrob ( dieťa od 3 do 10 rokov ):   100 x 160 cm

urnový hrob 70 x 70 cm

2. Po vybudovaní hrobového príslušenstva musia zostať priechodné vnútorné otvory  hrobového miesta minimálne o rozmeroch:

jednohrob:     90 x 220 cm
dvojhrob:   2 x otvor   90 x 220 cm
trojhrob: 3 x otvor   90 x 220 cm
detský hrob: ( dieťa do 6 rokov ):  nestanovuje sa
detský hrob: ( dieťa do 14 rokov ): nestanovuje sa

3. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, min. 30 cm široké.

4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek a urnových hrobov na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.  Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska a uhradenie príslušného poplatku uvedeného v čl. 13 „Cenník služieb“.

6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.

7. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa, alebo odnášať z pohrebiska časti náhrobkov hrobiek alebo iných stavieb.

 

Článok 9

Práce na pohrebisku

 

 1. Vykonávať pochovávanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, či zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska. Výrub drevín povoľuje Obec Nitrianke Pravno. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť.
 2. Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len osoby na to oprávnené s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby pozostatky zosnulých uložili do hrobu iné osoby (rodinný príslušníci, hasiči, policajti, vojaci, atď.) Spopolnené pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové miesto iné osoby.
 3. Výkopové a iné prác, najmä obkladanie a formovanie hrobov, môžu vykonávať fyzické a právnické osoby v zmysle oprávnenia živnostenským listom alebo koncesiou na danú činnosť, alebo občania po dohode s prevádzkovateľom.
 4. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska a týmto VZN –Prevádzkový poriadok pohrebiska.

 

Článok 10

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebných služieb

 

 1. Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú oprávnení uskutočňovať:

  a) konečnú úpravu ľudských pozostatkov pri dodržaní predpísaných hygienických nariadení

  b) prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

  c) vykonávať iné činnosti podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu
   
 2. Prevádzkovatelia pohrebných služieb sú povinní:

  a) začatie akejkoľvek činnosti pohrebnej služby na pohrebisku vopred oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska

  b) vykonávať činnosti súvisiace s pohrebom v zmysle platného zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

  c) usmerňovať pozostalých a smútočných hostí od času ich príchodu k pohrebnému obradu ( nasmerovanie do rozlúčkovej miestnosti, obradnej miestnosti, prevzatia vencov, smútočných kytíc a ich uloženie k rakve... )

  d) priviesť na pohrebisko, kde bude pochovanie uskutočnené, rakvu s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami s dostatočným časovým predstihom, avšak najmenej dve hodiny pred začiatkom samotného obradu
   
 3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska

 

Článok 11

Dĺžka tlecej doby

 

 1. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.
 2. Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

 

Článok 12

Dostupnosť prevádzkového poriadku pohrebísk.

 

VZN –Prevádzkový poriadk pohrebísk bude dostupné v informačných tabuliach na pohrebiskách v Nitrianskom Pravne, v Solke a vo Vyšehradnom. Obec Nitrianske Pravno – OcÚ zabezpečí zverejnenie VZN na internetovej stránke obce Nitrianske Pravno.

 

Článok 13

Cenník služieb

 

Ceny sú uvedené s DPH:   

1) Výška poplatkov za prenájom hrobových miest na 10 rokov:

 • jednohrob           20,00 €
 • dvojhrob             40,00 €
 •  trojhrob              60,00 €     
 • detský hrob     6,67-13,34 €
 • urnové miesto     6,67 €
 •  atypické hroby  6,67€/m2      


2) Nájomné musí byť uhradené na celú tleciu dobu ( v prípade už zaplateného  nájomného, nájomca doplatí chýbajúcu časť nájmu za tleciu dobu )

 

Článok 14

Sankcie

 

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ak nepôjde o trestný čin.
 2. Priestupky voči nájomcom hrobových miest a návštevníkom pohrebísk prejednáva  obec a môže za ne uložiť pokutu do 663 €.
 3. Ostatné priestupky a správne delikty prejednáva a pokuty za ne ukladá úrad verejného zdravotníctva aj obec.
   

Článok 15

Prechodné ustanovenia


Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.


Článok 16

Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne skutočnosti neupravené týmto VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk sa riadia ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z.
 2. Ruší sa VZN č. 9/2012 o poriadku pre pohrebiská, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ v Nitrianskom Pravne uzn. č. 8/2012 dňa 13.12. 2012.
 3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nitr. Pravne č. 7/2015 zo dňa 10. 12. 2015 a nadobúda účinnosť 15 dní odo dňa jeho zverejnenia.
 4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

 

V Nitrianskom Pravne 10. 12. 2015

 

Ing. Balčirák Jozef
starosta obce

 

 

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ N. Pravno dňa a zverejnené na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk dňa 26. 11. 2015.

Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nitr. Pravno dňa …...........

 

 Predpoveď počasia

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka