Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom hrobového miesta

Prenájom hrobového miesta

Právo užívať hrobové miesto, teda výkop jamy, pochovanie zosnulého, stavebné úpravy - vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Bez platnej uzavretej nájomnej zmluvy, resp. uhradeného nájomného nie je možné akékoľvek zasahovanie do hrobového miesta, teda ani pochovanie zosnulého.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  Vzor nájomnej zmluvy. 

Potrebné doklady: 

  • občiansky preukaz nájomcu hrobového miesta

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, Evidencia hrob. miest - 1.poschodie, číslo dverí 22 

ČASDOBA VYBAVENIA: na počkanie

PoplatokPOPLATOK: vyhotovenie zmluvy - bez poplatku

Výška poplatkov za prenájom hrobových miest na 10 rokov:
(poplatok je možné uhradiť prevodom na účet, kartou alebo v hotovosti v pokladni úradu)

  • jednohrob 20,00 €
  • dvojhrob 40,00 €
  • trojhrob 60,00 €
  • detský hrob 6,67-13,34 €
  • urnové miesto 6,67 €
  • atypické hroby 6,67€/m2

 

KONTAKT A ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Výňatok z prevádzkového poriadku pohrebiska:

1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto.

2) Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.

3) Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, a nájomné ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.

4) Nájomné sa uhrádza prevádzkovateľovi pohrebiska – Obci Nitrianske Pravno.

5) Nájomca je povinný oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest.

6) Evidencia je vedená v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

7) Situačné plány jednotlivých pohrebísk sú uložené u prevádzkovateľa pohrebísk a umiestnené aj v informačných tabuliach príslušných cintorínov. Každé hrobové miesto má pridelené svoje číslo. 


Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta je povinný:

a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie

b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebných na vedenie evidencie hrobových miest

c) vykonávať stavebné úpravy hrobového miesta a jeho okolia len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska

2) Nie je dovolené:

a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety

b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.

3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve nájomcu hrobového miesta, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady nájomcu.

4) Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka