Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytnutie dotácie

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce Nitrianske Pravno

1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté subjektom:


a/ právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je obec, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,

b/ fyzické osoby – podnikateľov na území obce Nitr. Pravno na podporu podnikania a zamestnanosti.

 

Dotácia môže byť poskytnutá len na základe písomnej žiadosti predloženej na Obecný úrad v Nitr. Pravne za predpokladu že žiadateľ:

a/ má sídlo, trvalý pobyt na území obce Nitr. Pravno, resp. pôsobí alebo vykonáva činnosť na území obce Nitr. Pravno

b/ predchádzajúcu poskytnutú dotáciu riadne vyúčtoval a doložil orginálom účtovných dokladov

c/ finančné prostriedky sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám

d/ na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok, 

 

2. Písomná žiadosť musí obsahovať:

 

a/ presné označenie žiadateľa vrátane uvedenia sídla alebo trvalého pobytu.

b/ vyznačenie identifikačných údajov žiadateľa,

c/ v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby /fyzickej osoby – podnikateľa,

d/ doklad preukazujúci oprávnenosť osoby /štatutára/ konať v mene organizácia, ak nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. c/,

e/ podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky, prípadne akcie, na ktoré budú finančné prostriedky použité,

f/ údaje o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru o požadovanú výšku finančných prostriedkov,

g/ formu prezentácie obce pri poskytnutí finančných prostriedkov,

h/ účasť ďalších subjektov na financovaní aktivity, prípadne podiel vlastných finančných prostriedkov.

i/ predložiť výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok /súvaha, výkazy ziskov a strát, pokladničný denník, podľa povahy žiadateľa/ a výpis z účtu k 31. 12. predchádzajúceho roka.

 

3. Žiadosti pre nasledujúci rok žiadatelia predkladajú do 30. 9. bežného roka.


Obecný úrad predloží žiadosti do príslušných komisií OZ do 15. 10. bežného roka a následne budú žiadosti so stanoviskami jednotlivých komisií OZ predložené na rokovanie finančnej komisie, verejného obstarávania a predaja majetku do 15. 11. bežného roka

 

4. Obec si vyhradzuje právo žiadosti zamietnuť, prípadne upraviť výšku pridelenej dotácie voči požadovanej čiastke.

 

5. V prípade poskytnutia dotácie bude žiadateľ písomne upovedomený najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o poskytnutí dotácie.

Obecný úrad zrealizuje úhradu finančných prostriedkov po dohode so žiadateľom.

V prípade zamietnutia žiadosti bude žiadateľ o tejto skutočnosti písomne upovedomený.

 

6. Poverení zamestnanci Obecného úradu v Nitr. Pravne preveria úplnosť predkladaných žiadostí v súlade s ČL. 5 ods. 2. V prípade nekompletnosti žiadosti bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dokladov.

 

Vyúčtovanie dotácií

 

1. Subjekt, ktorému bola schválená dotácia, je povinný vykonať vyúčtovanie

do 30 dní od poskytnutia finančných prostriedkov formou predloženia originálu účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom /napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod./.

 

KDEKDE VYBAVÍM: Obecný úrad, Prednosta úradu - poschodie, číslo dverí 16 

ČASDOBA VYBAVENIA: podľa rozpisu

PoplatokPOPLATOK: bez poplatku

ZákonSÚVISACE VZN : VZN č. 1/2005 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

KONTAKTY

 


 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka