Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Výzva na predloženie cenovej ponuky - 3490Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko v Obci Nitrianske Pravno ( pri futbalovom ihrisku)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Nitrianske Pravno
IČO: 00318337
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno, SK
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Richter, +421465446233, starosta@nitrianskepravno.sk

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
  Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 71008,77 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 2019 - 2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.9.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7HYhgNyyi41O7DFNnYn4GU
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách


Opis

Oblasť: Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť: Zariadenie a vybavenie ihrísk


1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Nitrianske Pravno
Zastúpený: Mgr. Andrej Richter, starosta
IČO: 00318337
Telefón: +421465446233

2. Druh zákazky:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
37535200-9 – Zariadenie ihrísk

3. Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko v obci Nitrianske Pravno

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

4. Opis zákazky: Ide využitie územia v obci Nitrianske Pravno, výstavbou multifunkčného ihriska podľa špecifikácie a projektovej dokumentácie uvedenej v prílohe č.1 (výkaz výmer) a príloha č.2. Projektová dokumentácia.zip
- Ihrisko musí byť bez údržbové

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 71 008,77 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Nitrianske Pravno

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 31.12.2019

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa prílohy č.1 (výkaz výmer) a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača vyplniť a potvrdiť dokument - "vyhlasenie-uchadzaca.doc" - (nascenované priložiť k
ponuke) - Príloha č.4

12. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

13. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený všetkým uchádzačom.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena na celý predmet zákazky.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.
- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské
technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie,
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú,
národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania
stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami
materiálov, aké sú požadované v zmysle § 42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

Prílohy:
Príloha č.1 Projektová dokumentácia
Príloha č.2 Výkaz výmer
Príloha č.3 Zmluva o dielo
Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Multifunkčné ihrisko v Obci Nitrianske Pravno ( pri futbalovom ihrisku)
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá je pre uchádzčov záväzná.
1,000 celkom

 

Prílohy ku zákazke

Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
Príloha č. 1 - Výkaz výmer.xls Iné 16.8.2019 506,5 kB
Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia.zip Iné 16.8.2019 356,0 kB
Príloha č. 3 - Návrh zmluvných podmienok.doc Iné 3.9.2019 102 kB
Priloha 4 - Vyhlasenie uchadzaca.docx Iné 3.9.2019 19,9 kB

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka