Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Výrub drevín - začatie správneho konania - areál MŠ v Nitrianskom PravneVytlačiť
 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA
A
UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA


Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno podala dňa 10. 1. 2018 na obec Kľačno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 22 ks stromov – smrek obyčajný - rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stromy rastú na parc. CKN č. 1789/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. obce Nitrianske Pravno LV č. 1. Jedná sa o stromy rastúce v intraviláne obce, v areály Materskej školy, Sládkovičová , Nitrianske Pravno na ploche popri chodníku do škôlky (viď. priložená ortofotomapa). Žiadateľ koná na základe žiadosti o odstránenie – výrub stromov Základnej školy s materskou školou – Grundschule mit Kindergarten, Nitr. Pravno.

Zdôvodnenie žiadosti: Napriek snahe školníka zbaviť stromy snehu sa stáva, že kusy snehu s ľadom dopadajú na chodník a ohrozujú deti, zákonných zástupcov i zamestnancov. Stromy sú napádané škodcami, korene zasahujú pod chodník a spôsobujú na ňom nerovnosti. Stromy je potrebné nahradiť novou výsadbou nižšieho vzrastu.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Kľačno zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Vrábeľom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kľačne, každý pracovný deň počas pracovnej doby.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na obci Kľačno najneskôr do 19. 1. 2018 do 12,00 hod., v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.klacno.eu písomne alebo elektronicky na adrese klacno@prievidzanet.sk prihlásiť za účastníka konania.

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce Kľačno

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka