Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Vyhlásenie anonymnej architektonickej súťaže Dom kultúry Nitrianske PravnoVytlačiť
 

 

PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE KULTÚRNEHO DOMU:

 


 

VÝSLEDKY

verejnej anonymnej architektonickej súťaže

Dom kultúry Nitrianske Pravno

 

Súťažný návrh číslo 1.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 2.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 3.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 4.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 5.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 6.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 7. (víťazný)

Kultúrny dom

Kultúrny dom Kultúrny domKultúrny dom Kultúrny dom


PDF iconPohľad južný

PDF iconPohľad severný

PDF iconPohľad východný

PDF iconPohľad západný

PDF icon

Pôdorys - 1 podzemné podlažie

PDF iconPôdorys - 1 nadzemné podlažie

PDF iconPôdorys - 2 nadzemné podlažie

PDF iconPôdorys - 3 nadzemné podlažie

PDF iconRez AA

PDF iconRez pozdĺžny

PDF iconRez priečny

PDF iconSituácia 1

PDF iconSprievodná správa - tabuľky

Súťažný návrh číslo 8.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2

Súťažný návrh číslo 9.

PDF iconPanel 1

Súťažný návrh číslo 10.

PDF iconPanel 1

PDF iconPanel 2


 

Obec Nitrianske Pravno

vyhlasuje

verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom:


Dom kultúry Nitrianske Pravno


Súťažné podmienkyObsah súťažných podmienok:

 1. Vyhlásenie súťaže
 2. Organizačné zabezpečenie súťaže
 3. Predmet a účel súťaže
 4. Druh súťaže
 5. Podmienky účasti v súťaži
 6. Zverejnenie súťaže, sprístupnenie podmienok, komunikácia
 7. Súťažné pomôcky
 8. Požiadavky na predmet riešenia
 9. Požadovaný rozsah a obsah súťažného návrhu
 10. Požadovaná úprava súťažného návrhu
 11. Požadovaný spôsob označenia súťažných návrhov
 12. Požiadavky na dokladovú časť
 13. Kritéria hodnotenia a dôvody vylúčenia návrhu zo súťaže
 14. Porota
 15. Ceny a odmeny
 16. Základné lehoty a termíny súťaže
 17. Spôsob a miesto odovzdania súťažných návrhov
 18. Záväznosť výsledkov súťaže a disciplinárna zodpovednosť
 19. Akceptovanie súťažných podmienok a odškodnenie súťažiacich
 20. Autorské práva a zverejnenie súťažných návrhov
 21. Právne predpisy podľa ktorých sa súťaž koná
 22. Schválenie a overenie súťažných podmienok

 

1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Obec Nitrianske Pravno vyhlasuje ku dňu 30.6.2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž s názvom „Dom kultúry Nitrianske Pravno“ na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119-125 zákona) v znení z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č.157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

2. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

2.1 Identifikácia vyhlasovateľa

Obec Nitrianske Pravno
v zastúpení: Ing. Jozef Balčirák, starosta obce
ICO: 00 318 337
DIČ: 2021162748
Adresa: Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
tel.: +421 46/ 54 46 233; e-mail: starosta@nitrianskepravno.sk

2.2 Spracovateľ súťažných podmienok

Ing. arch. Jan Komrska, CSc., Janáčkova 2, 811 08 Bratislava; tel.: +421 904 920 894;
e-mail: archkomrska@gmail.com

2.3 Sekretár súťaže

Drahomíra Chmurová, Obecný úrad, Nám. SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno tel.: +421 465447510, kl. 28; e-mail: chmurova@nitrianskepravno.sk

2.4 Overovateľ súťažných návrhov

Ing. arch. Jan Komrska, CSc., Janáčkova 2, 811 08 Bratislava; tel.: +421 904 920 894;
e-mail: archkomrska@gmail.com

2.5 Overenie súťažných podmienok

Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava
Overovací protokol c.:KA-440/2017 zo dňa: 28.06.2017

3. PREDMET A ÚČEL SÚŤAZE

3.1 Predmet súťaže

Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy kultúrneho domu v lokalite nanámestí v Nitrianskom Pravne.

3.2 Účel súťaže

Účelom súťaže je
- získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského a športovo spoločenského života obce;
- získať spracovateľa projektovej dokumentácie podľa bodu 18.3 týchto súťažných podmienok .

4. DRUH SÚŤAŽE

4.1 Podľa predmetu riešenia

Súťaž sa vyhlasuje ako architektonická a ide v nej o najvhodnejší architektonický návrh budovy kultúrneho domu a architektonických úprav priľahlých exteriérových priestorov na pozemkoch obce.

4.2 Podľa účelu

Súťaž sa súťaž vyhlasuje ako projektová s cenami a odmenami, zaväzujúca vyhlasovateľa po
ukončení súťaže rokovať v priamom rokovacom konaní (podľa písm.h, § 81 zákona VO) o zadaní zákazky na projektovú dokumentáciu s víťazným účastníkom.

4.3 Podľa okruhu účastníkov

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná pre neurčený počet anonymných účastníkov, ktorí spĺňajú
požiadavku autorizácie na predmet súťaže ako aj podmienky osobného postavenia umožňujúce účasť na verejnom obstarávaní.

4.4 Podľa počtu kôl súťaže

Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová..

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

5.1 Účastník súťaže

Účastníkom súťaže je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov (podľa bodu 4, §119 zákona VO ) a spĺňa podmienky uvedené v bode 5.2. Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona VO a splnenie podmienok doloží Čestným prehlásením – súťažná pomôcka 7.3.

5.2. Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti

Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený projektovať na Slovensku podľa §4 a §5 ods.1) písm. a) zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a oprávnenie doloží podľa požiadavky uvedenej v čl.9 a v bode 12.3 týchto súťažných podmienok.

5.3 Osoby vylúčené z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré v zmysle §122 bod (9) zákona VO :

5.3.1 sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré môžu slúžiť pomôcka pri spracovaní súťažného návrhu (najmä územných plánov a ich zmien a doplnkov);

5.3.2 sú členmi, alebo náhradníkmi súťažnej poroty, alebo overovateľmi súťažných podmienok a súťažných návrhov a odbornými znalcami prizvanými súťažnou porotou;

5.3.3 sú blízkymi osobami osôb vylúčených podľa ods. 5.3.1 alebo 5.3.2. Blízkymi osobami podľa zákona VO § 122 bod (9) sa tu rozumejú osoby so spoločným osobným ekonomickým záujmom vo vzťahu ku výsledkom tejto súťaže.

6. ZVEREJNENIE SÚŤAŽE, SPRÍSTUPNENIE PODMIENOK, KOMUNIKÁCIA

6.1 Zverejnenie súťaže

Súťaž je vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie a na internetovej stránke uvo.gov.sk. Oznámenie bude zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.nitrianskepravno.sk a na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk, www.archinfo.sk a České komory architektů www.cka.cz, v Informáciách SKA a v dennej tlači .
Deň vyhlásenia súťaže je dňom sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných pomôcok.
Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom.

6.2 Prihlásenie sa do súťaže

Účasť v súťaži sa neviaže na povinnú registráciu, súťažné podmienky a súťažné pomôcky sú voľne prístupné záujemcom.

6.3 Sprístupnenie súťažných podmienok a pomôcok

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky si môžu súťažiaci bezplatne stiahnuť z internetovej stránky www.nitrianskepravno.sk po vyhlásení súťaže a zaväzujú sa použiť ich výlučne pre účely súťaže. 

6.4 Jazyk súťaže

Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, pomôcky a dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované v tomto jazyku. Účastníci môžu klásť otázky v slovenskom alebo českom jazyku. Vysvetľovanie bude podané v slovenskom jazyku. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.
Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť súťažný návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a dokladov predložených v návrhu súťažiaceho, ktorý je vyhotovený v českom jazyku.
Doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka nemusia byť úradné overené.

6.5 Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a účastníkmi

6.5.1 Dorozumievanie v rámci súťaže bude prebiehať písomne v listinnej alebo elektronickej forme. Dokumenty môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou, kuriérom, alebo e-mailom. V záhlaví dokumentu alebo na poštovej obálke bude uvedený názov súťaže. 

6.5.2 Prostredníkom medzi vyhlasovateľom a účastníkmi je po vyhlásení súťaže až do jej ukončenia výhradne sekretár súťaže uvedený v bode 2.3. Tomuto treba adresovať všetky pripomienky a požiadavky v lehotách stanovených súťažnými podmienkami.

6.5.3 Telefonická komunikácia zo strany účastníka je možná len o organizačných otázkach súvisiacich s požadovanou informáciou, a to na telefónnom čísle sekretára súťaže, uvedenom v bode 2.3, v čase od 7,30 – 15,00 hod ( v piatok len do 14,00 hod) v pracovných dňoch. 

6.5.4 Relevantné oznámenia v rámci priebehu súťaže urcené pre všetkých úcastníkov súťaže, bude vyhlasovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk. Oznámenie o výsledkoch súťaže budú zasielané na spiatočnú adresu, ktorú súťažiaci uvedie v obálke „Spiatočná adresa“ spôsobom uvedeným v bode 11.3.

6.5.5 Pri odovzdaní súťažného návrhu treba zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu anonymity účastníka.

6.6 Vysvetľovanie súťažných podmienok

6.6.1 Súťažiaci môžu k súťažným podmienkam vzniesť otázky spôsobom, ktorý upravuje bod 6.5.1 a v lehote v zmysle bodu 16.3.1. Po tejto lehote už nie je možné podávať k súťaži otázky, resp. na otázky kladené po tejto lehote nebude vyhlasovateľ odpovedať.

6.6.2 Po zozbieraní všetkých otázok sekretárom súťaže vyhlasovateľ v spolupráci s členmi poroty a prizvanými odborníkmi, zodpovie všetky otázky a odpovede zverejní na internetovej stránke vyhlasovateľa v stanovenej lehote.

6.7 Vyhlásenie výsledkov súťaže a zverejnenie návrhov

6.7.1 Vyhlasovateľ súťaže v lehote podľa bodu 16.6 zašle súťažiacim písomné oznámenie o výsledku súťaže vrátane zápisnice z hodnotiaceho rokovania poroty. Súčasne v tejto lehote vyhlási výsledky súťaže oznámením, ktoré bude zverejnené vo Vestníku pre verejné obstarávanie, v Informáciách Slovenskej komory architektov a na jej internetovej adrese www.komarch.sk , na internetovej adrese Ceské komory architektů www.cka.cz, na internetovej stránke vyhlasovateľa www. nitrianskepravno.sk a v celoštátnom periodiku, v ktorom bola súťaž vyhlásená. 

6.7.2 Vyhlasovateľ súťaže v lehote podľa bodu. 16.8 zverejní ocenené a odmenené súťažné návrhy na svojej internetovej stránke www.nitrianskepravno.sk. Originálne panely všetkých hodnotených súťažných návrhov budú vystavené v zasadacej miestnosti obecného úradu. Návrhy budú zverejnené v súlade s bodom 19.2 týchto súťažných podmienok.

6.8 Zápisnice o priebehu súťaže

6.8.1 Zo zasadaní poroty bude vypracovávať sekretár zápisnice s obsahom podľa článku 10 a 11 Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov.

6.8.2 Individuálne výroky porotcov sa v zápisnici uvádzajú len na ich výslovnú žiadosť a po ich autorizácii pred ukončením zasadnutia a to najmä v prípadoch odlišného stanoviska od stanoviska prijatého porotou. Ak niektorý člen poroty odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa dôvod odmietnutia v zápisnici.

7. SÚŤAŽNÉ POMôCKY

7.1 Súťažné pomôcky pre riešenie návrhu

7.1.1 Text súťažných podmienok

7.1.2 Zameranie polohopisu a výškopisu námestia s výškami ríms budov a s vyznačenými bodmi stanovíšť fotografických záberov pre zákres návrhu, dwg.

7.1.3 Pôdorysy, rez a pohľady jestvujúcej budovy obecného domu.

7.1.4 Dve fotografie súčasného stavu z ľudského horizontu z určených stanovíšť – 7.1.2.

7.1.5 Fotografie znázorňujúce súčasný stav budovy obecného úradu a zástavby námestia.

7.2 Súťažné pomôcky pre formu návrhu

Slepá matrica panelu s umiestnením nadpisu a rámčeka 3x3 cm pre poradové číslo návrhu - formát dwg.

7.3. Formulár „Čestné prehlásenie“ o splnení podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.. o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

7.4 Doplňujúce súťažné pomôcky

7.4.1 Ideový zámer výstavby kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne.

7.4.2 Zásady ochrany PZ Nitrianske Pravno – www.pamiatky.sk.

7.4.3 Nitrianske Pravno – budova administratívna (obecný úrad), Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, Ing.arch. Milan Marček a Mgr. Kristína Zvedelová, PhD, september – november 2016.

7.4.4 Rozhodnutie KPÚ Trenčín z 26.06.2017.

8. POŽIADAVKY NA PREDMET RIEŠENIA

8.1 V súťažnom návrhu sa požaduje riešiť ideový návrh urbanisticko-architektonickej úpravy námestia a začlenenie budovy kultúrneho domu do priestoru námestia s rešpektovaním zásad pamiatkovej ochrany - v zmysle doplňujúcich súťažných pomôcok bod 7.4.2, 7.4.3 a 7.4.4 .

8.1.1 Do návrhu úpravy námestia (v rozsahu územia podľa uváženie súťažiaceho) je treba zakomponovať historicky cenné artefakty, najmä tie, ktoré sa pripravujú na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky.

8.1.2 V návrhu úpravy námestia je treba symbolicky pripomenúť historickú požiarnu nádrž, ktorá sa nachádzala severne od budovy úradu na mieste jestvujúcej fontány. Jestvujúcu fontánu nie je nutné zachovať. Nevylučuje sa ani zakomponovanie tohto prvku do budovy kultúrneho domu.

8.1.3 Jestvujúcu tranzitnú dopravu na námestí ako aj dopravnú obsluhu je treba zachovať v daných trasách. V súťažnom návrhu je možné uvažovať s architektonickými úpravami komunikácií. Na námestí je treba umiestniť primeraný počet parkovacích stojísk. Nárazové požiadavky na parkovanie pre návštevníkov podujatí v kultúrnom dome sa budú riešiť mimo námestia.

8.1.4 Je treba navrhnúť umiestnenie vegetácie ako aj zásahy do jestvujúcich vegetačných úprav námestia v rozsahu nevyhnutnom pre zvýšenie účinnosti urbánnych hodnôt priestoru.


8.2 Budovu kultúrneho domu je treba umiestniť zo severnej strany ku jestvujúcej budove obecného úradu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, tak, že musí byť zachovaná jej priestorová dominancia na námestí najmä pri vnímaní zo západu, juhu a východu.

8.3 Spôsob pričlenenia kultúrneho domu ku budove úradu je vecou rozhodnutia súťažiaceho. Je však treba zachovať architektonicky stvárnené bočné rizality zadného priečelia. Nevylučuje sa ani ich uplatnenie v interiéri kultúrneho domu. Jestvujúce nadzemné zvislé obvodové konštrukcie a konštrukcia strechy je treba zachovať.

8.4 Je treba navrhnúť vhodné prepojenie kultúrneho domu a obecného úradu cez chodby na prízemí (1.NP) a na 1.poschodí (2.NP) obecného úradu. Nevylučuje sa ani prepojenie (najmä vizuálne) cez jestvujúce centrálne umiestnené schodište.

8.5 Bezbariérové sprístupnenie podlaží kultúrneho domu je treba navrhnúť tak, aby slúžilo aj pre sprístupnenie 1.poschodia obecného úradu.

8.6 Požaduje sa zachovať zadný služobný vchod do obecného domu do chodby č.108.

8.7 Požaduje sa navrhnúť nástupný a rozptylový priestor pre spoločenské podujatia v exteriéri (s možným prepojením na interiér kultúrneho domu).

8.8 Budova kultúrneho domu môže mať viac nadzemných a jedno podzemné podlažie. Limit
výmery zastavanej plochy ani výšky budovy nie je stanovený číselnou hodnotou, musí však byť zachované dominantné pôsobenie budovy obecného úradu.

8.9 Technická infraštruktúra (inžinierske siete) potrebná pre budovu sa nachádza v priľahlých
uliciach a neovplyvňuje jej architektonické riešenie. Od súťažiacich sa nepožaduje riešiť pripojenie budovy na inžinierske siete.

8.11 Lokalitný program budovy – požadované priestory , odporúčané výmery priestorov sú vedené v súťažnej pomôcke (bod 7.4.1).

8.11.1 Viacúčelová sála pre min. 300 návštevníkov, javisko so šatňami účinkujúcich, sklad kulís a rekvizít, sklady nábytku (3 – 4 miestnosti).

8.11.2 Vstupné priestory – zádverie, vestibul, šatne a WC návštevníkov, prípravňa príležitostného občerstvenia (pozri 18.12.2).

8.11.3 Klubovne, 2 miestnosti.

8.11.4 Kancelária správcu.

8.11.5 Údržbárska dielňa, plynová kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, miestnosť pre odpad.

8.11.6 Komunikácie v nevyhnutnom rozsahu.

8.11.7 Kaviareň so stálou prevádzkou uzatvárateľne prepojená s vestibulom.

8.12 Špecifické požiadavky:

8.12.1 Viacúčelovú sálu je potrebné flexibilne členiť na dve menšie, s členením na 1/3 a 2/3 celkovej plochy.. Oddelenie má význam vizuálny, každá časť musí byť využiteľná samostatne , ale nepredpokladá sa súbežné využívanie pre rôzne aktivity.

8.12.2 Príležitostné občerstvenie sa bude poskytovať z dovezených jedál (catering) a pripravovať na servírovanie v samostatnej miestnosti - prípravni a konzumovať vo vestibule 

8.12.3 Vstup pre účinkujúcich je treba oddeliť od vstupu návštevníkov.

8.12.4 Vnútornú klimatickú pohodu viacúčelovej sály, javiska a vestibulu bude zabezpečovať vzduchotechnika.

8.12.5 Pre vykurovanie kultúrneho domu je treba využiť miestnosť jestvujúcej plynovej kotolne č.114 s jestvujúcim komínom.

9. POŽADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

Grafická časť:

9.1 Návrh urbanistického riešenia námestia (požiadavka bod 8.1) vrátane dvoch rezopohľadov. M = 1: 1 000.

9.2 Pôdorys vstupného podlažia kultúrneho domu s priľahlým exteriérom v rozsahu podľa uváženia súťažiacich v M = 1:200.

9.3 Pôdorysy ostatných nadzemných a podzemných podlaží v M = 1:200.

9.4 Pohľady a rezy v M = 1:200.

9.5 Ideové skice a detaily podľa uváženia súťažiacich

9.6 Dva zákresy do fotografií z určených stanovíšť 7.1.4.

9.7 Min. tri perspektívne zobrazenia: exteriér z ľudského horizontu a z nadhľadu, interiér.

Textová časť:

9.7 Sprievodná správa v rozsahu max.3xA4 s tabuľkou.
Tabuľka bude obsahovať výmery úžitkových plôch všetkých miestností, sumu úžitkových plôch, zastavanú plochu každého podlažia budovy, obostavaný priestor nadzemnej a podzemnej časti budovy, objem základových konštrukcií a celkový obostavaný priestor vrátane základových konštrukcií.

Dokladová časť:

9.8 Požadované doklady: doklad pre komunikáciu, doklad o autorstve a autorizácii, doklad
o osobnom postavení a cenová ponuka sú podrobne popísané v čl.11. Doklady budú uložené v troch obálkach označených podľa bodu 11.3, 11.4 a 11.5.

Elektronická dokumentácia:

9.9 1x CD respektíve DVD médium, ktoré bude obsahovať kompletnú elektronickú dokumentáciu s obsahom zhodným s bodmi 9.1 až 9.7 a to vo formátoch pdf, jpg alebo tiff a to v tlačovej kvalite 300 dpi. Grafické prílohy vyhotovené ako originály budú prevedené do digitálneho tvaru.

9.10 Variantné riešenie

Predloženie variantného riešenia nie je prípustné.

10. POŽADOVANÁ ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

10.1 Súťažný návrh – grafická časť, bude prezentovaný na pevných paneloch (odporúča sa
vyľahčená tzv. kapa doska) s rozmermi - vodorovný rozmer 700 mm, zvislý rozmer 1 000 mm. Grafická časť návrhu 9.1 až 9.6 bude umiestnená na 2 (slovom dvoch ). Panely budú upravené v súlade so súťažnou pomôckou 7.2.

10.2 Pôdorysy, rezy a pohľady budú podané čiernobielou pozitívnou grafikou na čistom podklade bez podtlače. Exteriérová časť výkresu 9.2 ako aj ostatné prílohy môžu byť spracované ľubovoľnou technikou, farebnou alebo čiernobielou. Voľné plochy na predpísaných paneloch budú biele. Grafické prílohy budú vyhotovené ako originál alebo tlač, odporúča sa v matnej alebo pololesklej úprave. Prípustné sú manuálne ako aj počítačové techniky vyhotovenia. Grafické prílohy zhotovené manuálnou technikou je potrebné digitalizovať a napáliť na CD.

10.3 Strany sprievodnej správy s tabuľkou budú pevne zopnuté.

10.4 Doklady a elektronická dokumentácia budú vložené do úplne nepriehľadných obálok, ktoré budú zalepené tak, aby ich bolo možné otvoriť len rozrezaním.

10.5 Panely s grafickou časťou súťažného návrhu, správou, obálkami s dokladmi a obálkou
s elektronickou dokumentáciou budú vložené do tuhého, nepriehľadného a nepriesvitného obalu, ktorý bude uzatvorený a zalepený. Obal bude označený nadpisom „ Súťaž Dom kultúry Nitrianske Pravno – Neotvárať“.

11. POŽADOVANÝ SPôSOB OZNAČENIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

11.1 Podmienky anonymity

Súťažné návrhy budú prezentované anonymne. Žiadna časť súťažného návrhu nesmie obsahovať heslo, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity. Obidva panely budú označené nadpisom a rámčekom podľa pomôcky 7.2.

11.2 Úprava návrhu pre vyznačenie identifikácie 

Rámček 3x3 cm na paneloch musí zostať voľný pre identifikačné číslo, ktorým overovateľ
súťažných návrhov označí súťažné návrhy.

11.3 Obálka s názvom „Spiatočná adresa“

Obálka bude obsahovať doklad pre komunikáciu podľa bodu 12.1 a bude upravená podľa bodu10.4. 

11.4 Obálka s názvom „Autor“

Obálka bude obsahovať doklady o autorstve podľa bodu 12.2, autorizácii podľa bodu 12.3
a osobnom postavení podľa bodu 12.4 a bude upravená podľa bodu 10.4.

11.5 Obálka s názvom „Cenová ponuka“

Obálka bude obsahovať ponuku ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 12.5. 

11.6 Zabezpečenie anonymity súťažného návrhu doručeného poštou

Pokiaľ bude súťažný návrh posielaný poštou, je potrebné podľa zákona o poštových službách v zmysle poštového zákona a smernice c. 132/1998 pri doporučenej zásielke uviesť na obale nápis "Anonymná súťaž , adresa odosielateľa je vo vnútri zásielky".

12. POŽIADAVKY NA DOKLADOVÚ ČASŤ

Súčasťou súťažného návrhu musia byť doklady:

12.1 Doklad pre komunikáciu s účastníkom súťaže, spiatočná adresa, bude obsahovať meno, adresu, telefón a e-mail na ktoré je možné poslať rozhodnutie poroty o udelení cien, odovzdať odkaz a zaslať zápisnicu o priebehu súťaže, prípadne neocenený a neodmenený návrh.

12.2 Doklad o autorstve bude obsahovať mená, adresy s podpismi autorov. V doklade sa uvedie prípadný nesúhlas s uvedením mien na vystavenom diele. Absencia písomného nesúhlasu sa považuje za súhlas.

12.3 Doklad o autorizácii je otlačok autorizačnej pečiatky aspoň jedného z autorov súťažného návrhu podľa §4 a §5 ods.1) písm.a) zákona č.138/1992Zb. v znení neskorších predpisov, alebo sa použije doklad o rovnocennom oprávnení podľa príslušnej legislatívy v niektorom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

12.4 Čestné prehlásenie o splnení podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO – vyplnený formulár pomôcka 7.3.

12.5 Cenová ponuka
Súčasťou súťažného návrhu je ponuka ceny za spracovanie projektovej dokumentácie v členení:
- dokumentácia pre územné konanie,
- dokumentácia pre stavebné konanie, ( vrátane posúdenia energetickej hospodárnosti),
- realizačný projekt s výkazom výmer a rozpočtom,
- autorský dozor.
Cenová ponuka má v súťaži informatívny charakter a bude podkladom pre priame rokovacie
konanie s víťazným účastníkom.

13. KRITÉRIÁ HODNOTENIA A DôVODY VYLÚČENIA NÁVRHU ZO SÚŤAŽE

13.1 Kritéria hodnotenia návrhov:

Súťažné návrhy, ktoré prešli overením a neboli vylúčené zo súťaže budú hodnotené podľa dvoch, váhovo rovnocenných kritérií:

13.1.1 Komplexná architektonická kvalita návrhu budovy kultúrneho domu a jej začlenenia do historického námestia.

13.1.2 Efektívnosť a technická realizovateľnosť budovy a exteriérových úprav.

13.2 Dôvody pre vylúčenie návrhu z posudzovania v súťaži

13.2.1 Porota vylúči z posudzovania súťažný návrh, ktorý nesplnil požiadavky podľa týchto súťažných podmienok ak:
a) nevyhovel požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu, pričom za dôvod na vylúčenie sa považuje aj prekročenie rozsahu súťažného návrhu stanoveného v súťažných podmienkach;
b) nemá požadované časti alebo nie je vypracovaný s požadovanou podrobnosťou alebo technikamí;
c) nebol predložený v termíne na odovzdávanie návrhov, alebo na určenom mieste;
d) bola porušená anonymita účastníka najmä tým, že návrh bol predložený otvorený, alebo v porušenom obale, alebo tým, že na obale bol označený údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu účastníka;
e) nesplnil inú požiadavku podľa týchto súťažných podmienok, najmä ak nepreukázal požadovanú odbornú spôsobilosť, ak predložil variantný súťažný návrh v rozpore so súťažnými podmienkami, ak predložil dva alebo viac súťažných návrhov.

13.2.2 Porota posúdi mieru prípadných nedostatkov v rozsahu, obsahu a forme súťažného návrhu a rozhodne, či súťažný návrh ako celok vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavkám podľa bodu 13.2.1 písm. a).

13.2.3 Súťažiaci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky v bode 13.2.1 je súťažná porota povinná v zmysle čl.13 Súťažného poriadku SKA vylúčiť z riadneho posudzovania.

14. POROTA

14.1 Zloženie poroty
Porota má päť riadnych členov a dvoch náhradníkov a bude zasadať, rokovať a rozhodovať v
tomto zložení:

14.1.1 Riadni členovia poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.arch Marián Grom
2. Peter Znášik

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Akad. arch. Dušan Voštenák, predseda poroty, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
4. Ing. arch. Viktor Šabík, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
5. Ing. arch. RomanTurčan, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

14.1.2 Náhradníci poroty

Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Róbert Kubala

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Ilja Skoček, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov závislých i nezávislých na vyhlasovateľovi. Riadneho člena poroty nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť len osoba spomedzi náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi..

Súťažná porota si môže na úvodnom zasadnutí vyhradiť právo navrhnúť prizvanie ďalších
odborných znalcov podľa potreby avšak len s výslovným súhlasom zástupcu vyhlasovateľa. Táto skutočnosť musí byť uvedená v zápisnici z úvodného zasadnutia poroty.

14.2 Rokovanie a hlasovanie poroty

Rokovania poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia poroty, náhradníci a experti. Porota je
schopná uznášať sa, ak sú prítomní členovia poroty najmenej v počte riadnych členov. Porota prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov členov poroty s právom hlasovať.

15. CENY, ODMENY

15.1 Ceny

V súťaži budú udelené nasledovné ceny:
1. cena vo výške 4 500,- Є, (slovami štyritisícpäťsto eur),
2. cena vo výške 2 800,- Є, (slovami dvetisícosemsto eur),
3. cena vo výške 1 700,- Є, (slovami jedentisícsedemsto eur)

15.2 Odmeny

Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1 000 ,-Є (slovami jedentisíc eur).

15.3 Vyplatenie cien a odmien

Ceny a odmeny sa vyhlasovateľ zaväzuje vyplatiť v lehote podľa čl. 16.7 súťažných podmienok a v zmysle cl. 15.5 ich poukázaním na bankový úcet autora oceneného resp. odmeneného návrhu, v prípade autorských kolektívov podľa pomeru uvedeného súťažiacimi v obálke „Autor“.

15.4 Podmienky pre prípadné rozhodnutie o inom rozdelení cien a odmien, prípadne
neudelenie niektorých cien a odmien

Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení alebo neudelení cien, prípadne o inom rozdelení, prípadne neudelení odmien v plnej výške, najviac však v odchýlke 20% od danej ceny. Toto svoje rozhodnutie musí porota zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia súťaže. Rozhodnutie súťažnej poroty podľa tohto bodu nemôže presiahnuť celkovú výšku cien a odmien, ktorá je stanovená v bodoch 15.1 a 15.2 týchto súťažných podmienok.

15.5 Náležitosti zdanenia cien, odmien udelenych v súťaži

V cenách a odmenách podľa bodu 15.1 a 15.2 je zahrnutá aj daň. Daň priznáva a uhrádza príjemca zdaniteľnej sumy podľa vlastného daňového priznania.

16. ZÁKLADNÉ LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE

16.1 Dátum úvodného zasadnutia súťažnej poroty bol stanovený na 28.03.2017 .

16.2 Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 30.06.2017.

16.3 Lehota k podaniu otázok súťažiacich a k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou

16.3.1. Lehota k podaniu otázok sa stanovuje na 31.08.2017.

16.3.2. Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje na 07.09.2017.

16.4 Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi

Najneskorší termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 29.09.2017 do 14:00 hodiny pre prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu k poštovej alebo inej preprave sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh podaný ku poštovej preprave v rovnakom termíne. Pre splnenie termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina podania zásielky ku poštovej preprave.
Pri každej forme doručenia musí byť zachovaná anonymita súťažiaceho.

16.5 Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty

Dátum zasadania poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje predbežne na 10.10.2017

16.6 Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže

Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže spôsobom v zmysle týchto súťažných podmienok sa
stanovuje na dobu desiatich dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien a odmien, predbežne do 20.10.2017.

16.7 Lehota na preplatenie cien a odmien

Lehota k preplateniu cien a odmien spôsobom podľa cl. 14.3 a 14.5 je stanovená na dobu 30 dní dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, predbežne do 22.11.2017.

16.8 Lehota na zverejnenie súťažných návrhov

Vyhlasovateľ zverejní ocenené a odmenené návrhy spôsobom podľa cl. 6.7.2. Lehota zverejnenia na internetovej stránke je stanovená do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, predbežne do 27.10.2017. Lehota na otvorenie výstavy návrhov je stanovená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže predbežne do 20.11.2017.

17. SPôSOB A MIESTO ODOVZDANIA SÚŤAZNÝCH NÁVRHOV

Súťažné návrhy je možné odovzdať osobne oproti písomnému potvrdeniu od vyhlasovateľa súťaže súťažiacemu, alebo kuriérom pri zachovaní ustanovení týchto súťažných podmienok a to počas posledných piatich pracovných dní pred termínom odovzdania v dobe medzi 8:00 hod. a 14:00 hod a v deň stanoveného termínu odovzdania od 8:00 hod. do 14:00 hod. na adrese sídla vyhlasovateľa, prípadne podaním k poštovej preprave podľa cl. 16.4.

18. ZÁVÄZNOSŤ VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

18.1 Vysledok súťaže

Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.

18.2 Podmienky disciplinárnej zodpovednosti autorizovaných osôb

Ustanovenie týchto súťažných podmienok nie je na prekážku uplatnenia disciplinárnej
zodpovednosti autorizovaných osôb podľa platnej legislatívy Slovenskej komory architektov.

18.3 Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky

Na základe konečných výsledkov súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie
v zmysle § 81 zákona VO s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný, o zákazke na dodanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, realizačný projekt a autorský dozor.
Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR podľa zákona SNR c. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu.
Vyhlasovateľ bude viesť priame rokovacie konanie len s osobou ktorá predloží doklady o osobnom postavení podľa zákona č.343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č.438/2015 Z.z., §32 ods.(2) písm.a),b),c),d) a f).

19. AKCEPTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A ODŠKODNENIE SÚŤAŽIACICH

19.1 Súhlas vyhlasovateľa, sekretára, overovateľa, porotcov a odborných znalcov
s podmienkami súťaže

Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár súťaže , overovateľ súťažných návrhov, členovia poroty a náhradníci ako aj odborní znalci, že sa oboznámili so všetkými podmienkami súťaže a zaväzujú sa , že budú tieto Súťažné podmienky dodržovať a ctiť.

19.2 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže
akoby zmluvy a s rozhodnutiami súťažnej poroty, vykonanými v ich rámci a v súlade s nimi.

19.3 Odškodnenie súťažiacich

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia
súťaže vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže k termínu jej ukončenia primerane odškodní účastníkov súťaže.

20. AUTORSKÉ PRÁVA A ZVEREJNENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

20.1 Autorské práva súťažiacich

Autori súťažných návrhov môžu svoje súťažné návrhy publikovať a môžu ich opäť využiť v inom prípade.

20.2 Zvolenie k použitiu autorského diela pre účely tejto súťaže

Ocenené a odmenené návrhy sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže, s vlastníctvom
neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo. Autori týchto návrhov udeľujú vyhlasovateľovi
súhlas použiť ich autorské diela pre účely tejto súťaže. Použitie autorského diela pre iné účely, ako boli uvedené v týchto Súťažných podmienkach, je viazané na výslovný súhlas autorov. Neocenené a neodmenené návrhy budú po ukoncení výstavy vrátené účastníkom.

20.3 Súhlas súťažiacich so zverejnením autorov a súťažných návrhov

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou,
zverejnením a vystavením svojich súťažných návrhov v rámci propagácie súťaže a jej výsledkov. Súťažiaci, ktorí si prajú, aby boli výsledky zverejnené a návrhy vystavené bez udania autora, uvedú túto skutočnosť prehlásením priloženým do obálky „Autor“. Po vyhlásení výsledkov má súťažiaci právo oznámiť vyhlasovateľovi, aby nezverejnil jeho dielo, alebo aby ho zverejnil anonymne. Toto právo musí autor uplatniť písomne najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

21. PRÁVNE PREDPISY PODĽA KTORÝCH SA SÚŤAZ KONÁ

Súťaž bola pripravená a bude prebiehať ako súťaž návrhov podľa zákona č.343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní v znení zákona č.438/2015 Z.z. osobitne §§ 119 -125 a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č.157/ 2016 Z.z. ako aj v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 11. marca 2015 a ďalej v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

22. SCHVÁLENIE A OVERENIE SÚŤAZNÝCH PODMIENOK

22.1 Overenie Súťažnych podmienok SKA

Tieto Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov listom KA-440/2017 zo dňa 28.06.2017. Osvedčenie o overení sa nacháda u vyhlasovateľa a na úrade Slovenskej komory architektov.

22.2 Schválenie Súťažnych podmienok
Tieto Súťažné podmienky boli schválené vyhlasovateľom a prerokované a odsúhlasené porotou na úvodnom zasadnutí poroty v zmysle cl. 11 súťažného poriadku SKA, ešte pred vyhlásením súťaže konanom 28.03.2017..

 

Námestie - celková situácia (PDF) NÁMESTIE CELKOVÉ-1.pdf NÁMESTIE CELKOVÉ-1.pdf (1.3 MB)
Námestie - celková situácia (DWG) nÁmestie celkovÁ situÁcia.dwg nÁmestie celkovÁ situÁcia.dwg (2.1 MB)
Fotografia námestia - stav v roku 1945 (JPG) Namestie_NPravno_1945.jpg Namestie_NPravno_1945.jpg (248.3 kB)
Odpovede súťažiacim na emailové otázky odpovede súťažiacim.pdf odpovede súťažiacim.pdf (93.1 kB)
Posúdenie súťažných návrhov porotou Posúdenie súťažných návrhov porotou.pdf Posúdenie súťažných návrhov porotou.pdf (36.8 kB)
Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty KD 10.10.2017 Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty KD 10.10.2017.pdf Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty KD 10.10.2017.pdf (77.8 kB)
Súťažný návrh číslo 1. 1-1.pdf 1-1.pdf (9 MB)
Súťažný návrh číslo 1. 1-2.pdf 1-2.pdf (13.7 MB)
Súťažný návrh číslo 2. 2-1.pdf 2-1.pdf (85.7 MB)
Súťažný návrh číslo 2. 2-2.pdf 2-2.pdf (29.2 MB)
Súťažný návrh číslo 3. 3-1.pdf 3-1.pdf (2 MB)
Súťažný návrh číslo 3. 3-2.pdf 3-2.pdf (2.6 MB)
Súťažný návrh číslo 4. 4-1.pdf 4-1.pdf (5.8 MB)
Súťažný návrh číslo 4. 4-2.pdf 4-2.pdf (13.3 MB)
Súťažný návrh číslo 5. 5-1.pdf 5-1.pdf (7.3 MB)
Súťažný návrh číslo 5. 5-2.pdf 5-2.pdf (34.9 MB)
Súťažný návrh číslo 6. 6-1.pdf 6-1.pdf (36.8 MB)
Súťažný návrh číslo 6. 6-2.pdf 6-2.pdf (52.3 MB)
Súbor na stiahnutie 7-rez_AA_1-200.pdf 7-rez_AA_1-200.pdf (13.9 kB)
Súbor na stiahnutie 7-Scene 16.jpg 7-Scene 16.jpg (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie 7-Scene 18.jpg 7-Scene 18.jpg (1.8 MB)
Súbor na stiahnutie 7-Scene_15.jpg 7-Scene_15.jpg (6.6 MB)
Súbor na stiahnutie 7-stanoviste_1.jpg 7-stanoviste_1.jpg (3.7 MB)
Súbor na stiahnutie 7-stanoviste_2.jpg 7-stanoviste_2.jpg (3.5 MB)
Súťažný návrh číslo 8. 8-1.pdf 8-1.pdf (2 MB)
Súťažný návrh číslo 8. 8-2.pdf 8-2.pdf (2.6 MB)
Súťažný návrh číslo 9. 9.pdf 9.pdf (20.8 MB)
Súťažný návrh číslo 10. 10-1.pdf 10-1.pdf (30.4 MB)
Súťažný návrh číslo 10. 10-2.pdf 10-2.pdf (11.8 MB)

 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka