Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška: Rozhodnutie - prerušenie územného konania pre k.ú. Nitrianske PravnoVytlačiť
 

O b e c    P r a v e n e c


Podacie číslo obce: 89(173)/2019                                 Nitrianskom Pravne, dňa 27.09.2019
Podacie číslo SOcÚ: 39/2019/SP-5
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/54462018

 

V E R E J N Á          V Y H L Á Š K A

 

 

Vyvesené dňa: ..........................................

Zložené dňa : …….................………… …………………………………..

Meno, podpis a pečiatka

 

R O Z H O D N U T I E

Obec Pravenec ako stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín dňa 04.03.2019 pod číslom OÚ-TN-OVBP2-2019/10117-3/Ma, príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 a ust. §-u § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní o návrhu Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, podaného dňa 15.03.2019 prostredníctvom spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou (ďalej len „navrhovateľ“) na územné rozhodnutie o umiestnení elektronickej stavby v projektovej dokumentácii označenej pod názvom „INS_FTTH_PD_NPRA_O1_Pravenec“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ vyznačených vo výkresoch situácie K1, K2, K3 a K4, v k. ú. Pravenec a v k.ú. Nitrianske Pravno, po uskutočnenom ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 26.09.2019 zistil, že návrh v predloženom rozsahu naďalej neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p r e r u š u j e

do doplnenia návrhu na územné rozhodnutie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu vydanej pod podacím číslom obce 89(173)/2019 (podacie číslo SOcÚ 39/2019/SP-4) dňa 27.09.2019, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.z. do 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

 

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou, pôvodne prostredníctvom Ing. Jaroslava Straku, bytom Pribinova 643/4, Bojnice, podal dňa 15.03.2019 na obci Pravenec, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom „INS_FTTH_PD_NPRA_O1_Pravenec“, umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch KN registra „C“ vyznačených vo výkresoch situácie K1, K2, K3 a K4, v k. ú. Pravenec a v k.ú. Nitrianske Pravno.

Predmetom návrhu je vybudovanie novej optickej telekomunikačnej siete FTTH, ktorou sa pripoja na pevnú sieť spoločnosti Slovak Telekom všetky dostupné budovy, ako aj objekty občianskej vybavenosti, teda zvýšenie dostupnosti a rýchlosti internetových služieb.

Stavebné práce predstavujú výkopy - ryhy 25x60 cm, pretlaky miestnych komunikácií v hĺ. 0,9m, pretlaku chodníkov v hĺ. 0,6m. V obci Pravenec bude novovybudovaný výkop napojený na existujúcu trasu, do ktorej budú zafúknuté mikrotrubičky a následne optický minikábel. Novovybudovaná trasa bude viesť v obci prevažne v zelenom páse miestnych komunikácií tak, aby bolo možné pripojiť zákazníkov. Súčasťou trasy je aj vybudovanie sústavy skriniek POBD s rozmermi cca 150x55x35 cm, ktoré budú situované vo verejnom priestranstve.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Nakoľko návrh na územné rozhodnutie po jeho posúdení neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej elektronickej stavby, stavebný úrad vychádzajúc z vyššie uvedeného, v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom obce 89(173)/2019 (podacie číslo SOcÚ 39/2019/SP-2) zo dňa 10.04.2019 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti bola lehota 90 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia rozhodnutia o prerušení územného konania. Výzva sa zasielala navrhovateľovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania zo dňa 10.04.2019.

Po čiastočnom doplnení podania a s uistením navrhovateľa, že do ústneho podania návrh doplní v zmysle výzvy, obec Pravenec, ako určený stavebný úrad dňa 20.08.2019 oznámila začatie konania o umiestnení stavby a na deň 26.09.2019 nariadila ústne pojednávanie. Oznámenie o umiestnení líniovej stavby, v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania a účastníkom konania, ktorí nie sú stavebnému úradu známi, sa doručovalo v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

Na ústnom pojednávaní prítomný konateľ spoločnosti TTL Group, s.r.o., sa ospravedlnil za nedoplnenie návrhu požadovaným spôsobom s vysvetlením, že bol upovedomený o jeho úplnosti. Zaviazal sa, že čo najskôr uskutoční nápravu a predloží upravený návrh v textovej aj grafickej podobe a doplní chýbajúce doklady v zmysle výzva stavebného úradu. Do zápisnice z konania písomne zbavil plnomocenstva Ing. Jaroslava Straku.

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Nakoľko návrh na územné rozhodnutie ani po uskutočnenom ústnom pojednávaní dňa 26.09.2019 opakovane neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej telekomunikačnej stavby, stavebný úrad vychádzajúc z vyššie uvedeného, v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona opakovane vyzval listom pod podacím číslom obce 89(173)/2019 (podacie číslo SOcÚ 39/2019/SP-4) dňa 27.09.2019 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti je lehota 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Výzva sa zasielala navrhovateľovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania zo dňa 27.09.2019

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad územné konanie prerušil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pokiaľ navrhovateľ v určenej lehote návrh spôsobom požadovaným podľa uvedenej výzvy nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví.

 

P o u č e n i e :

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno podať odvolanie. Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.

 

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec

 

Rozhodnutie o prerušení konania sa doručí účastníkom konania:

  1. Verejnou vyhláškou sa doručí rozhodnutie o prerušení konania o umiestnení líniovej stavby, v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania a účastníkom konania, ktorí nie sú stavebnému úradu známi. Verejná vyhláška sa zverejňuje spôsobom na miestach obvyklých a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie sa doručí na vedomie:

  1. Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, prostredníctvom spoločnosti TTL Group, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou
  2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce (verejná vyhláška)
  3. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce (verejná vyhláška)
  4. Do spisu úradu

 

Rozhodnutie o prerušení územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a obce Pravenec a na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk a obce Pravenec www.obecpravenec.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka