Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konaniaVytlačiť
 

Obec P r a v e n e c


Podacie číslo obce: 484/2018                                   V Nitrianskom Pravne, dňa 28.11.2018
Podacie číslo SOcÚ: 93/2018/SP-5
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A

 

 

Vyvesené dňa: ..........................................
Zložené dňa : …….................…………                                       ………………………………..
                                                                                                      Meno, podpis a pečiatka

 

R O Z H O D N U T I E

Obec Pravenec ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní o návrhu Stredoslovenskej distribučnej, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podanom dňa 02.07.2018 prostredníctvom ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, (ďalej len „navrhovateľ“) na územné rozhodnutie o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom “ 9742-Pravenec-Horné Záhumnie-Zahustenie TS Horné Záhumnie“, na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 2187/1 – orná pôda v mimozastavanom území obce (KN-C parc. č. 3237, 7157, 3238, 6967, 3239, 2340 a 3241), parc. č. 2180 – vodná plocha v mimozastavanom území obce (KN-E parc. č. 7156 a 63/1), v katastrálnom území Nitrianske Pravno a na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 65, 117, 118 – všetky v zastavanom území obce, 2487 – orná pôda v mimo-zastavanom území obce, 196/1 (KN-E parc. č. 196), 161/2, 158, 156/2, 155/2, 153 a 146 – všetky v zastavanom území obce v katastrálnom území Pravenec, po uskutočnenom ústnom pojednávaní zistil, že návrh v predloženom rozsahu aj po jeho čiastočnom doplnení neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na základe písomnej žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie podania zo dňa 19.11.2018, z ktorej vyplynulo, že vlastník pozemku KN-C parc. č. 2487 v k.ú. Pravenec nesúhlasí s umiestnením trafostanice na jeho pozemku, konanie o umiestnení stavby

p r e r u š u j e

do doplnenia návrhu na územné rozhodnutie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu vydanej pod podacím číslom obce 484/2018 (podacie číslo SOcÚ 93/2018/SP-4) zo dňa 28.11.2018, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.z. do 120 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

 

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ, Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, podal dňa 02.07.2018 na obci Pravenec, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v projektovej dokumentácii označenú názvom „9742-Pravenec-Horné Záhumnie-Zahustenie TS Horné Záhumnie“, umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 2187/1 – orná pôda v mimozastavanom území obce (KN-C parc. č. 3237, 7157, 3238, 6967, 3239, 2340 a 3241), parc. č. 2180 – vodná plocha v mimozastavanom území obce (KN-E parc. č. 7156 a 63/1), v katastrálnom území Nitrianske Pravno a na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 65, 117, 118 – všetky v zastavanom území obce, 2487 – orná pôda v mimozastavanom území obce, 196/1 (KN-E parc. č. 196), 161/2, 158, 156/2, 155/2, 153 a 146 – všetky v zastavanom území obce v katastrálnom území Pravenec.

Návrh pozostáva zo stavebných a prevádzkových objektov - SO-01 - VN vzdušné vedenia, SO 02 - VN zemné vedenia, PS.01 - Trafostanica 293/ts/pravenec_zahumnie

SO.03 - NN zemné vedenia, SO.04 - NN vzdušné vedenia.

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Pravenec ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu dňa 30.07.2018 oznámila začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na deň 13.09.2018 nariadila k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím na Obecnom úrade v Pravenci. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. Nitrianske Pravno a v k.ú. Pravenec oznamoval stavebný úrad v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, zverejnenou na úradnej tabuli obcí a na webových sídlach obcí.

Navrhovateľ mal v oznámení o začatí konania určené doplnenie návrhu o chýbajúce doklady, čo na ústnom pojednávaní bolo splnené len sčasti. Navrhovateľ najmä nepreukázal vlastnícke resp. iné právo k pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestnenie kioskovej trafostanice, nepreukázal jasné polohové umiestnenie kioskovej trafostanice a nedoplnil chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Návrh na územné rozhodnutie ani po jeho čiastočnom doplnení na ústnom pojednávaní, uskutočnenom dňa 13.09.2018 neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vychádzajúc z vyššie uvedeného, v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom obce 484/2018 (podacie číslo SOcÚ 93/2018/SP-2) zo dňa 25.09.2018 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti bola lehota 60 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia tohto rozhodnutia. Výzva sa zasielala navrhovateľovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania zo dňa 25.09.2018.

Dňa 19.11.2018 bola stavebnému úradu doručená písomná žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu. Navrhovateľ ako dôvod podania žiadosti uviedol, že vlastník pozemku, na ktorom bolo navrhované umiestnenie trafostanice, nesúhlasí s umiestnením kioskovej trafostanice na jeho pozemku a je nutné upraviť návrh.

Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Návrh na územné rozhodnutie naďalej neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vychádzajúc z vyššie uvedeného, v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom obce 484/2018 (podacie číslo SOcÚ 93/2018/SP-4) zo dňa 28.11.2018 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti je lehota 120 dní odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia tohto rozhodnutia. Výzva sa zasielala navrhovateľovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania zo dňa 28.11.2018.

Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad územné konanie prerušil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pokiaľ navrhovateľ v určenej lehote návrh spôsobom požadovaným podľa uvedenej výzvy nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona územné konanie zastaví.

 

P o u č e n i e :

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno podať odvolanie. Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania.

 

 

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec

 

Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení líniovej stavby sa doručuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. Nitrianske Pravno a v k.ú. Pravenec verejnou vyhláškou, zverejnenou na webovom sídle obcí a na úradnej tabuli obcí

  1. Monika Cagáňová, Pravenec č. 152, 972 16 (vlastník pozemku, na ktorom bolo navrhované umiestnenie trafostanice)

 

Oznámenie sa doručí na vedomie:

  1. Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom ELSPOL-SK, s.r.o., Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
  2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
  3. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce
  4. SOcÚ Nitrianske Pravno

 

Oznámenie o prerušení územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a obce Pravenec, na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk a obce Pravenec www.ocupravenec@stonline.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka