Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí územného konania na odkanalizovanie bytových domov v PorubeVytlačiť
 

O b e c Nitrianske Pravno ,

Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 217/2019-6304                  V Nitrianskom Pravne dňa 25.09.2019
Podacie číslo SOcÚ: 161/2019/SP
Vybavuje : Mgr. Budayová, 046/5446218

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Zverejnená dňa:.............................................
Zvesená dňa:..................................................
.............................................................
Meno, podpis, pečiatka

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

Navrhovateľ, Obec Poruba v zastúpení Ing. Tomášom Tóthom, starostom obce, Poruba č. 95, IČO: 00318426, podal dňa 20.09.2019 na určenom stavebnom úrade obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Obec Poruba – odkanalizovanie obecných nájomných bytov“ (ďalej len „stavba“).

Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1213/24, 1213/41 (KN-E 1334), 1213/44, 1213/1 (KN-E 1334), 1213/16 (KN-E 1334), 1335/14 (KN-E 1335), 1335/12 (KN-E 1335), 1382/18 (KN-E 1336, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2, 1353, 1354, 1361, 1362, 1368, 1369, 1374, 1375, 1382, 1383, 1387, 1388, 1392), 1446/1 (KN-E 1393, 1399/1, 1399/2, 1402, 1407, 1412, 1418, 1421, 1426, 1429, 1434, 1435, 1440, 1441/1, 1441/2, 1446, 1449, 1452, 1453, 1456, 1457, 1461, 1464, 1471, 1474, 1482, 1482, 1485, 1491, 1492, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1505/1 a 1512/1) – všetky v mimozastavanom území obce, parc. č. 3375/1 (KN-E1532/1) a 3375/2 – v zastavanom území obce v katastrálnom území Poruba.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši odvedenie splaškových vôd z dvoch obecných bytových domov a troch vedľa stojacich rodinných domov kanalizačnou stokou navrhnutou potrubím z PVC DN 300 celkovej dĺžky 702 metrov s min. tuhosťou SN8 napojenou do čerpacej stanice ČS1-PO, budovanej v obci Poruba v rámci projektu „Aglomerácia Nedožery-Brezany“, ktorý rieši odvádzanie splaškových vôd z obcí Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba. Na stoke je navrhnutých 16 prefabrikovaných kanalizačných šachiet s vnútorným priemerom 1,0 m, osadených vo vzdialenosti max. 50 metrov. Kanalizačné odbočenie k bytovkám je navrhnuté z PVC rúr DN200 min. sklon 10-20%o, ukončené revíznou šachtou PVCDN400 s poklopom. Navrhovateľ plánuje odovzdať do majetku StVS, a.s. Banská Bystrica.

Obec Nitrianske Pravno ako určený stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracovisko v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu, podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 24. 10. 2019 o 11,00 h

so stretnutím na Obecnom úrade v Porube.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, Pracovisku v Nitrianskom Pravne, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni - v pondelok, v stredu a piatok a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo na zastupovanie.

Upozornenie pre navrhovateľa: najneskôr na ústnom pojednávaní doplniť stavebnému úradu:

 • Záväzné stanovisko SSD, a.s. k udeleniu výnimky z ochr. pásma VN a NN rozvodov
 • Chýbajúce záväzné stanovisko dotknutých orgánov (OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor; OÚ Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, obce Poruba ako správcu miestnych a účelových komunikácií)
 • Kópiu z listu vlastníctva na pozemky KN registra „C“ parc. č. 3375/2 a KN-E1532/1 z OÚ Prievidza, katastrálneho odboru (resp. z portálu verejnej správy)
 • Kópiu z katastrálnej mapy pozemkov registra „C“ a kópiu mapy určeného operátu KN registra „E“ z OÚ Prievidza, katastrálneho odboru

 

Andrej Richter
starosta obce Nitrianske Pravno

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Obec Poruba v zastúpení Ing. Tomášom Tóthom, starostom obce
 2. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 3. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. OÚ Prievidza, OSŽP, ŠVS, G. Švéniho 3H, Prievidza
 2. SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
 3. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, G. Švéniho 3H, Prievidza
 4. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, Prievidza
 5. Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
 6. Obec Poruba ako cestný správny orgán
 7. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 8. Do spisu stavebného úradu

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka