Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanímVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 6115/2018                          V Nitrianskom Pravne dňa 19.09.2018
Podacie číslo SOcÚ: 132/2018/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218

 

V E R E J N Á      V Y H L Á Š K A

 

Vyvesené dňa: .......................

Zložené dňa : ……………… …………………………………..

Meno, podpis a pečiatka


O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním

 

Navrhovateľ SSD, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 17.09.2018 prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, na obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v projektovej dokumentácii označenej názvom „11264-Nitrianske Pravno-Pri ZŠ-Rozšírenie NNK pre IBV“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Stavba pozostáva z objektov:
SO-01 – NN káblové vedenie v dĺ. 180m
PS-01 – Rekonštrukcia TS

Popis stavby:

SO-01 – NN káblové vedenie; z existujúcej trafostanice sa vyvedie nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 mm2, sčasti trasované pod VN vzdušným vedením AlFe, ukončené v novej NN skrini 1-PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X.

PS-01 Rekonštrukcia TS – existujúca trafostanicu 293/ts/nitr.pravno_zs bude zrekonštruovaná v rozsahu demontáže VN poistkových spodkov s VN poistkami, VN bleskoistky, skrine SVS, rozvádzača 4-vývody, prepoja trafo-NNrozvádzača a držiakov rúr a montáže VN poistkového spodku PS-E 25/100+3EK7, VN poistiek 32A, skrine SVS-V, rozvádzača 7-vývodového, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr. Nový prepoj trafo – NN rozvádzač sa zrealizuje káblami 3xNSGAFŐU 1x240mm2-čierny, 1xNSGAFŐU 1x240mm2-zeleno-žltý. Všetky nové zariadenia sa pripoja na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 23. 10. 2018 o 11,00 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Nitrianskom Pravne,
Nám. SNP 360/18 (budova Domu služieb).

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni (pondelok, streda a v piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Navrhovateľ najneskôr na konaní doplní návrh o chýbajúce doklady:

 1. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemkom KN registra „C“ parc. č. 1125 a 1117/8. Podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. k územnému konaniu postačí súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke resp. iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť. K pozemku 1117/8 bol predložený súhlas na vstup na pozemok a nie na uloženia zemného kábla resp. vytvorenia ochranného pásma).
 2. Kópiu Obchodného registra splnomocneného zástupcu;
 3. Záväzné stanovisko resp. rozhodnutie obce Nitrianske Pravno, ako správneho orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny k navrhovaným výrubom krovín o výmere 230m2.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

 

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona sa účastníkom konania doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Doručenie sa uskutoční zverejnením oznámenia na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania.

 

Oznámenie sa doručí na vedomie:

 1. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
 2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 3. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15
 4. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 5. Mária Balčiráková, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 6. Správa ciest TSK Trenčín, Brnianska 3
 7. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2, Prievidza
 8. OÚ Prievidza, OSŽP, OPK, OH, ŠVS
 9. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza

 

 

Oznámenie o začatí územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obci Nitrianske Pravno, na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka