Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - 9742-Pravenec-Horné Záhumnie-Zahustenie TS Horné ZáhumnieVytlačiť
 

O b e c Pravenec,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13


Podacie číslo obce: 484/2018                              V Nitrianskom Pravne, dňa 30.07.2018
Podacie číslo SOcÚ: 93/2018/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/54462018

 

V E R E J N Á        V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N I E

o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

spojené s miestnym zisťovaním

 

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, podal dňa 02.07.2018 na obci Pravenec, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v projektovej dokumentácii označenú názvom:

„9742-Pravenec-Horné Záhumnie-Zahustenie TS Horné Záhumnie“

umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 2187/1 – orná pôda v mimozastavanom území obce (KN-C parc. č. 3237, 7157, 3238, 6967, 3239, 2340 a 3241), parc. č. 2180 – vodná plocha v mimozastavanom území obce (KN-E parc. č. 7156 a 63/1), v katastrálnom území Nitrianske Pravno a na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 65, 117, 118 – všetky v zastavanom území obce, 2487 – orná pôda v mimozastavanom území obce, 196/1 (KN-E parc. č. 196), 161/2, 158, 156/2, 155/2, 153 a 146 – všetky v zastavanom území obce v katastrálnom území Pravenec.

Stavba pozostáva z objektov:

SO-01 - VN vzdušné vedenia

SO 02 - VN zemné vedenia

PS.01 - Trafostanica 293/ts/pravenec_zahumnie

SO.03 - NN zemné vedenia

SO.04 - NN vzdušné vedenia

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby stavby.

SO-01 - VN vzdušné vedenia – k.ú. Nitrianske Pravno: navrhovaná VN prípojka vzdušná pre novú trafostanicu v úseku medzi podpernými bodmi VN.1 – VN.3 v dĺ. 115m káblom 3x(PAS 1x50 22kV) bude realizovaná odbočením z existujúcej vzdušnej linky č. 293. Existujúci podperný bod sa v mieste odbočenia nahradí novým PB typu JB 10,5/15kN.

SO 02 - VN zemné vedenia; k.ú. Pravenec: vedené z VN.3 zemným káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/25 12,7/22kV do novej trafostanice v dĺ. 194 m.

PS.01 - Trafostanica 293/ts/pravenec_zahumnie; k.ú. Pravenec: Trafostanica pre zahustenie je navrhnutá ako distribučná kiosková priebežná s vonkajším ovládaním Gräper typu MKP 800 s osadením vo vzdialenosti 10 m od parc. č. 117. Menovitý výkon transformátora bude 250 kVA. Na strane NN bude osadený 6 vývodový NN rozvádzač. Vonkajšie rozmery TS budú 2160x1900x2350 mm, riešená ako polozapustená, s výškou v nadzemnej časti 1670 mm. TS tvorí kompaktný celok, zložený z dvoch monolitických častí – základovej vane, bočných stien a plochej steny. Osadenie TS je navrhované na vyrovnaný zhutnený výkop.

SO.03 - NN zemné vedenia; k.ú. Pravenec: z novej TS z vývodov FU1 a FU2 sa vyvedú nové zemné káblové vedenia 2x (N)AYY 3x240+120SM/SM, ktoré sa ukončia v navrhovanej istiacej skrini PRIS8 pri č.d. 115 (parc. KN-C č. 161/2).

SO.04 - NN vzdušné vedenia: návrh rieši rekonštrukciu existujúcich NN vzdušných vedení medzi podpernými bodmi NN.1 až NN.4 v dĺ. 99 m. Holo-vodičové vedenia NN Alfe sa vymenia za izolovaný samonosný kábel s VO typu RETILENS 3x150+952x16, ktorý sa pripojí z navrhovanej istiacej skrine PRIS8 pri RD č. 115. JB NN.1 a NN.4 sa vymenia za nové. Exist. vzdušná sieť smer VRIS2 pri č.d. 99 bude pripojená z novej istiacej PRIS8 novým káblom. Na PB č. NN.4 sa exist. VRIS1 vymení za novú VRIS2č.1 pri RD č. 142. Existujúca vzdušná sieť smer č.d. 139 bude pripojená z novej istiacej skrine VRIS2 č. 1 pri č.d. 142 novým káblom. Vymenený bude aj exist. dvojitý podperný bod č. NN.5 za nový, na ktorom dôjde k výmene istiacej skrine na VRIS1 č.3 pri č.d. 83. Zvody ku skriniam budú vyhotovené novými káblami. Domové prípojky na PB, ktoré nemajú istenie, budú vybavené novými HDS – prípojkové skrine typu SPP2, SPP5 a SPP6. Exist. rekonštruované vzdušné prípojkové vedenia sa nahradia novými samonosnými káblami NFA2X 4x16 a ukončia sa na nástrešníkoch rodinných domov.

Obec Pravenec ako stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín dňa 18.01.2018 pod číslom OÚ-TN-OVBP2-2018/4929-2/Ma, príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 a ust. §-u § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, pracoviska v Nitrianskom Pravne, ktorý zabezpečuje pre obec výkon stavebného úradu podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

deň 13. 09. 2018 o 10,30 hod.

so stretnutím na Obecnom úrade v Pravenci.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisku Nitrianske Pravno, v stránkové dni (pondelok, streda a piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods.3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 sa doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Navrhovateľ najneskôr na konaní doplní návrh o:

0. Doklad, ktorým preukážete úhradu správneho poplatku za podaný návrh v zmysle položky 59 písm.a) odsek 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok);

1. Výkres situácie doplniť o detail umiestnenia PRIS 8 na definovanom pozemku v k.ú. Pravenec;

2. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemku, na ktorom je navrhované umiestnenie PRIS8 (pri rodinnom dome súp. č. 115, parc. č. 161/2); pokiaľ je umiestnenie PRIS8 navrhované na pozemku komunikácie KN-E 196, vlastnícke právo, iné právo resp. súhlas preukázaný je.

3. Preukázať, že navrhovaná stavba je v súlade UPD obce Nitrianske Pravno a obce Pravenec;

4. Zosúladiť umiestnenie objektu trafostanice a jej ochranného pásma (rozpor situačný výkres stavby č. 01 predložený v dokumentácii pre územné rozhodnutie a pre vydanie stanoviska StVPS, a.s. Banská Bystrica);

5. Preukázať splnenie podmienky OÚ Prievidza, OSŽP, štátnej vodnej správy v bode 4.

6. Doplniť chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Slovak Telekom – predložené stanovisko nie je platné a obec Pravenec ako cestný správny orgán k uloženiu sietí v telese komunikácie).

 

Ing. Róbert Mikulášik

starosta obce Pravenec

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

 1. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. Nitrianske Pravno a v k.ú. Pravenec oznámi stavebný úrad v súlade s ust. § 36 ods. 4 verejnou vyhláškou, zverejnenou na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce
 2. Monika Cagáňová, Pravenec č. 152, 972 16

 

Oznámenie sa doručí na vedomie:

 1. Stredoslovenská distribučná, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom ELSPOL-SK, s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
 2. Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
 3. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14,
  971 66 Prievidza
 4. OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor
 5. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 6. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce
 7. SOcÚ Nitrianske Pravno

 

Oznámenie o začatí územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obce Nitrianske Pravno a obce Pravenec, na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk a obce Pravenec www.ocupravenec@stonline.sk" target="_blank" title="Položka bude otvorená v novom okne">www.ocupravenec@stonline.sk tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.1.2019

meniny má: Kristína

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka