Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie - Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTSVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno

Podacie číslo obce: 1651/2017                                  V Nitrianskom Pravne dňa 29.09.2017
Podacie číslo SOcÚ: 19/2017/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

prostredníctvom Ing. Ľubomíra Kollárika, Vápenická 310/18, Prievidza, ktorý splnomocnil Máriu Dubovcovú, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina
(ďalej len „stavebník“).

Ostatní účastníci konania:

  1. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom starostom obce, ktorá zabezpečí doručenie oznámenia o umiestnení líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. Nitrianske Pravno v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 76/1967 Zb. o správnom poriadku prostr. verejnej vyhlášky.
  2. SSC IVaSC Žilina, Martina Rázusa 8175/104A, 010 01 Žilina
  3. SSC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
  4. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
  5. SPF, Búdkova 36, Bratislava
  6. Obec Nitrianske Pravno ako vlastník pozemkov
  7. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – Ing. Peter Gocál

 

Stavebník podal dňa 01.08.2017 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenú na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329, 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete Mlynská ulica, demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS Dlhá ulica, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m Dlhá ulica a Turčianska ulica a pozemky dotknuté a dotknuté ochranným pásmom v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

Stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2) dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016, ktoré bolo zmenené v časti objektu „E SO 02: NN vývody z TS“ novým rozhodnutím o umiestnení stavby dňa 14.06.2017 (právoplatné 14.07.2017) pod číslom obce 1079/2017 (podacie číslo SOcÚ 251/2017/SP-2).

Obec Nitrianske Pravno ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v stavebnom konaní rozhodol takto:

Stavba
„Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“
 

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúcej z objektov: (stručný opis, kapacita):

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA
Stavebné objekty: SO 01: VN prípojka
SO 02: NN vývody z TS

Predmetom povoľovania je presmerovanie NN odberov z existujúcej vežovej trafostanice TS 293/ts/nitr.pravno_zornica, ktorá nie je v majetku SSE-D, a.s.. Z uvedeného vyplynula potreba vybudovania novej transformačnej stanice s vyvedením výkonu do existujúcej NN vzdušnej siete a NN káblového rozvodu v predmetnej lokalite obce. Realizáciou stavby sa zabezpečí dostatočné množstvo energie pre existujúcich a budúcich odberateľov v požadovanej kvalite a zvýši sa prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť existujúcej NN siete.

PS 01: Nová kompaktná kiosková trafostanica GRÄEPER s vonkajším ovládaním typu MKP 800 do výkonu 630kVA v prevedení ako koncová s transformátorom 250kVA, VN rozvádzač koncový, NN rozvádzač 7-vývodový – 1ks. Pôdorysný rozmer TS je 1,9 x 2,16 m, súčasťou bude aj okapový chodník.

SO 01: Nová 22 kV VN prípojka z existujúceho VN vzdušného vedenia č. 293 pre novú kioskovú TS v celkovej dĺ. trasy 457 m, vyhotovenej sčasti vzdušným vedením lanami AASC/XLPE-W 3x50 mm2 na predpäťových stožiaroch (115 m) v mimozast. území obce, sčasti zemným vedením káblom 22-AXEKVC(AR)E 3x1x70 mm2 (342m) v časti v mimozast. území obce a v časti v zastavanom území obce Dlhá ulica, úpravou existujúceho 22kV vzdušného vedenia č. 293, výmeny existujúceho podper. bodu vedenia a znovumontáže existujúcich lán v dĺ. trasy 147 m. VN prípojka končí v navrhovanom VN rozvádzači (rozhranie Dlhej a Turčianskej ulice).

SO 02:

W.1 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. 3m závesným káblom typu RETILENS 3x95+70mm2 v dĺ. trasy 32m pre napojenie exist. NN siete smer Turčianska. Celk. dĺžka trasy je 35m

W.2 – nový vývod z navrhovanej TS zemným káblom v dĺ. 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom zavesenom na Fe lane smer Turčianska.

W.3 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá č. d. 564/90.

W.4 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá č. d. 568/82, SR č. 510-01-01.

W.5 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 36m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá ul. Č.d. 505/95, SR 510-01-04.

W.5 – nový NNK prepoj Dlhá a Mlynská zemným káblom v dĺ. trasy 99m, z SR 510-01-03 Dlhá ulica č.d. 501/87, ktorá sa vymení za novú SR, po novú skriňu VRIS2, ktorá sa osadí na ex. JB stĺp na Mlynskej el. parc. č. 1321 ako náhrada za demontovanú skriňu VRIS1 č. S4/2, parc. č. 1316 (demontáž VRIS1).

W.5 – z dôvodu nového miesta umiestnenia vymieňanej SR 510-01-03 budú do novej skrine preústené všetky existujúce káblové vedenia a domové prípojky z exist. Skrine.

W.5 – rekonštrukcia časti exist. NN vzdušnej siete, prepojenie ulc Mlynská a Kukučínova – výmena káblu zavesenom na Fe lane v dĺ. trasy 59m za závesný kábel, zavesený na exist. Predpätých betónových stožiaroch a drevenom stĺpe na železob. Pätke, ktorý sa vymení za nový Jp.

Predĺženie exist. NN káblového vedenia z exist. SR č. 504-05-18 do demontovanej VRIS1 č. S4/2 až po novú VRIS2 zemným káblom v dĺ. 22m

v katastrálnom území  Kľačno na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 519 – v mimo-zastavanom území obce (na pozemkoch KN-E parc. č. 9634/1, 9627/1 a 462/21) a parc. č. 1034 – zastavané územie obce (na pozemkoch KN-E parc. č. 9634/1, 463/21, 464/61, 465/21, 466/31, 466/41, 467/1, 468/3, 469, 470/1 a 471), sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

 

kompletné stavebné povolenie v priloženom PDF súbore

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka