Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - Komunitné centrum Nitrianske PravnoVytlačiť
 

Verejný obstarávateľ: Obec Nitrianske Pravno


P o d l i m i t n á     z á k a z k a

bez využitia elektronického trhoviska

(PRÁCE)


SÚŤAŽNÉ PODKLADY


 

Predmet zákazky :

„Komunitné centrum Nitrianske Pravno“

 

 

 

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV


Časť I. INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Časť II. INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY

2. Predmet zákazky

3. Rozdelenie predmetu zákazky

4. Miesto dodania/uskutočnenia/zhotovenia predmetu zákazky

5. Lehoty dodania/uskutočnenia/zhotovenia

6. Zdroj finančných prostriedkov

 

Časť III. INFORMÁCIE O PONUKE

Príprava ponuky

7. Vyhotovenie ponuky

8. Jazyk ponuky

9. Variantné riešenie

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

11. Zábezpeka ponuky

Obsah ponuky

12. Obsah ponuky

13. Ponuka

Predkladanie ponuky

14. Náklady na ponuku

15. Oprávnenie predložiť ponuku

16. Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

18. Lehota viazanosti ponuky

 

Časť IV. INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dorozumievanie a vysvetľovanie

19. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

20. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Otváranie ponúk

21. Otváranie ponúk

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

22. Posúdenie splnenia podmienok účasti

23. Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti

24. Vylúčenie uchádzača

Vyhodnocovanie ponúk

25. Preskúmanie a hodnotenie ponúk

26. Vysvetľovanie ponúk, odôvodnenie nízkej ponuky a osobná konzultácia

27. Vylúčenie ponúk

28. Vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritérií

29. Elektronická aukcia

Prijatie ponuky

30. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk

 

Časť V. INFORMÁCIE O ZMLUVE

31. Typ zmluvy

32. Uzavretie zmluvy

33. Obchodné podmienky

 

Časť VI. SUBDODÁVKY

Časť VII. JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

Časť VIII. PODMIENKY ÚČASTI

 

PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Návrh zmluvy

Príloha č. 3: Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 4: Plná moc v prípade skupiny dodávateľov

Príloha č. 5: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 6: Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 7: Projektová dokumentácia a rozpočet s výkazom výmer

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka