Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním „10434 – Nitrianske Pravno – Solka – Rekonštrukcia 293/ts/solka_obec“Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 4653/2018                              V Nitrianskom Pravne dňa 24.05.2018
Podacie číslo SOcÚ: 59/2018/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním

 

Navrhovateľ SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 16.05.2018 prostredníctvom spoločnosti MONDEZ, s.r.o., Nám. Hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, na obci Nitrianske Pravno, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii označenú názvom „10434 – Nitrianske Pravno – Solka – Rekonštrukcia 293/ts/solka_obec“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 188 (KN-E 3093/2), parc. č. 194/1 (KN-E 3093/2) – SO-10 vzdušné vedenie VN - demontáž; parc. č. 187 (KN-E 3093/2), parc. č. 186 (KN-E 3092/1, 6988/2, 3093/2) - SO-11 Vedenie VN – káblové; parc. č. 188 ((3093/2) a 194/1 (KN-E 3093/2) - SO-14 Trafostanica stožiarová –PTS 400 vrátane VN vzdušného vedenia - demontáž; parc. č. 188 (3093/2), 186 (KN-E 3092/1) a parc. č. 181 (3092/1) - SO-14 Trafostanica 22/0,4kV – kiosková; parc. č. 186 (KN-E 3092/1), parc. č. 194/1 (KN-E 3093/2, 6988/2 a 3092/1) a parc. č. 187 (KN-E 3092/1), parc. č. 180/1 (3092/1, 7155/6), parc. č. 177, parc. č. 199/6 (7155/6, 106/1 79/1) - SO-20 Vzdušné vedenia NN – demontáž a montáž; parc. č. 186 (KN-E 3092/1), parc. č. 180/1 (KN-E 3092/1, 7155/6), parc. č. 177 a parc. č. 199/6 (3092/1, 7155/6, 106/1 a 79/1) - SO-21 Vedenia NN – káblové, v k. ú. Solka a v zmysle výkresu „koordinačný výkres stavby 03_CSS_002“.

Stavba pozostáva z objektov:
Stavebné objekty:

 • SO-10 Vedenie VN - vzdušné
 • SO-11 Vedenie VN – káblové
 • SO-14 Trafostanica stožiarová –PTS 400
 • SO-14 Trafostanica 22/0,4kV – kiosková
 • SO-20 Vzdušné vedenia NN
 • SO-21 Vedenia NN - káblové

 

Popis stavby:

SO-10 Vedenie VN – vzdušné: demontáž existujúceho vzdušného vedenia v dĺ. trasy 19 m a demontáž existujúceho VN odpojovača.

SO-11 Vedenie VN – káblové: montáž odpínaného káblového zvodu na existujúci PB č. 1.B. Pre odbočenie do novej TS sa použije vedenie 3xNA2XS(F)2Z 70/16 RM v dĺ. trasy 108m.

SO-14 Trafostanica stožiarová –PTS 400: pozostáva z demontáže stožiarovej transformačnej stanice PTS 400.

SO-14 Trafostanica 22/0,4kV – kiosková: montáž novej kioskovej transformačnej stanice s VN rozvádzačom, s transformátorom.

SO-20 Vzdušné vedenia NN: Predstavuje demontáž existujúceho vzdušného vedenia 4x35, 3x50, 3x95 medzi p.b.č. TS2+3+4 v dĺ. 68 m, demontáž existujúceho vedenia verejného osvetlenia v dĺ. 68m; demontáž výzbroje vzdušného vedenia na podperných bodoch č. 3, 4; demontáž a opätovná montáž existujúceho vzdušného vedenia 3x50, 3x95 medzi p.b.č. 4+5 v dĺ. trasy 41m; demontáž a opätovná montáž vedenia verejného osvetlenia medzi p.b.č. 4+5 v dĺ. trasy 41m s príslušenstvom.

Ďalej predstavuje montáž vzdušného vedenia 3x50 medzi p.b.č. 3+4 v dĺ trasy 37m; montáž novej výstroje podperných bodov na p.b.č. 4; montáž rozvodnice s príslušenstvom.

SO-21 Vedenia NN – káblové: montáž nového zemného káblového vývodu z navrhovanej TS na p.b.č. 4 káblom (N)AYY-J 3káble 3x95 v chráničke dĺ. trasy 6m, vyvedené na p.b.č.4 a (N)AYY-J 4x70 v dĺ. trasy 6m.

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Nitrianske Pravno ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), podľa ustanovenia § 36 ods.1 a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na

 

deň 26. 06. 2018 o 10,00 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Nitrianskom Pravne,
Nám. SNP 360/18 (budova Domu služieb).

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, v stránkové dni (pondelok, streda a v piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Navrhovateľ najneskôr na konaní doplní návrh o chýbajúce doklady:

 1. Preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemkom KN registra „C“ parc. č. 180/1 (pod ktorou je KN-E parc. č. 7155/6), KN registra „C“ parc. č. 199/6 (pod ktorou sú pozemky KN-E parc. č. 79/1, 106/1 a 7155/6) a KN registra „C“ parc. č. 177 v k.ú. Solka. Podľa ust. § 3 ods. 1 písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. k územnému konaniu postačí súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke resp. iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť.
 2. Záväzné stanovisko vlastníka verejného osvetlenia s navrhovanou demontážou a následnou montážou;
 3. Záväzné stanovisko správneho orgánu na úseku ochrany prírody a krajiny k navrhovaným výrubom;
 4. Kópiu Obchodného registra navrhovateľa (nie z internetovú portálu);
 5. Chýbajúce záväzné stanoviská dotknutých orgánov (OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor – umiestnenie TS na ornej pôde; súhlas OÚ Prievidza OSŽP – ŠVS – súhlas podľa § 27 vodného zákona; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina ).

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

Oznámenie sa doručí účastníkom konania:

 1. Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona sa účastníkom konania doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby. stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Doručenie sa uskutoční zverejnením oznámenia na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie sa doručí na vedomie:

 1. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, prostredníctvom spoločnosti MONDEZ, s.r.o., Nám. Hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
 2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 3. Tatiana Marcinová, Hečkova 1280/45, Bojnice
 4. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15
 5. Ján Žigmund, Solná 722/4, Nitrianske Pravno
 6. Daniela Žigmundová, Solná 722/4, Nitrianske Pravno
 7. Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín
 8. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 6, Prievidza
 9. OÚ Prievidza, OSŽP, OPK, OH, ŠVS
 10. OÚ Prievidza, PaLO, Mariánska 6, Prievidza
 11. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80
 12. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
 13. SSE - D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 14. SOcÚ Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno

 

Oznámenie o začatí územného konania sa zverejňuje na úradnej tabuli obci Nitrianske Pravno, na webovom sídle obce Nitrianske Pravno www.nitrianskepravno.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 16.11.2018

meniny má: Agnesa

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka