Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno,

Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 1651/2017                                 V Nitrianskom Pravne dňa 25.08.2017
Podacie číslo SOcÚ: 19/2017/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

 

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

Stavebník, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom Ing. Ľubomíra Kollárika, Vápenická 310/18, Prievidza, ktorý splnomocnil Máriu Dubovcovú, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina (ďalej len „stavebník“), podal dňa 01.08.2017 na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Nitrianske Pravno, Ul. Turčianska – zahustenie DTS“, umiestnenej na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1282/1 (pozemky KN registra „E“ parc. č. 3709/3, 3709/4, 3710/2, 6971, 3746, 3745, 3710/1, 3711, 3744/4 (v mimozast. území obce), parc. č. 1701 a 1703 (v zastavanom území) - vzdušná + zemná prípojka VN, parc. č. 1701 – kiosková trafostanica s navrhovanými vývodmi W.1 až W.5, parc. č. 1381/1, 1330/1, 1329, 1331 a 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2) – rekonštrukcia časti NN siete Mlynská ulica, demontáž a znovumontáž NN siete, parc. č. 1321 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1319 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6953), 1451/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6961/2), 1514 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/2), 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1) – nové NN rozvody, prepájajúce Dlhú ulicu s Mlynskou, ukončené v PRIS7, parc. č. 1689 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1701 – 5x navrhované NN káblové vývody z novej TS Dlhá ulica, parc. č. 1701, 1456/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 7158/1), 1614/1 (pozemok KN registra „E“ parc. č. 6954/1) – vzdušné NN rozvody do existujúceho podperného bodu v dĺ. 32 m Dlhá ulica a Turčianska ulica a pozemky dotknuté a dotknuté ochranným pásmom v zmysle výkresu „celková situácia stavby č. 3436 – 02“, v k. ú. Nitrianske Pravno.

Stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 1145/2016 (podacie číslo SOcÚ 402/2016/SP-2) dňa 05.09.2016 (právoplatné 06.10.2016, ktoré bolo zmenené v časti objektu „E SO 02: NN vývody z TS“ novým rozhodnutím o umiestnení stavby dňa 14.06.2017 (právoplatné 14.07.2017) pod číslom obce 1079/2017 (podacie číslo SOcÚ 251/2017/SP-2.

Projektové riešenie stavby je v súlade s citovanými rozhodnutiami o umiestnení stavby.

 

Predmet povoľovania pozostáva z:

Prevádzkový súbor: PS 01: Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 250kVA

Stavebné objekty:
SO 01: VN prípojka
SO 02: NN vývody z TS

Predmetom povoľovania je presmerovanie NN odberov z existujúcej vežovej trafostanice TS 293/ts/nitr.pravno_zornica, ktorá nie je v majetku SSE-D, a.s.. Z uvedeného vyplynula potreba vybudovania novej transformačnej stanice s vyvedením výkonu do existujúcej NN vzdušnej siete a NN káblového rozvodu v predmetnej lokalite obce. Realizáciou stavby sa zabezpečí dostatočné množstvo energie pre existujúcich a budúcich odberateľov v požadovanej kvalite a zvýši sa prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť existujúcej NN siete.

PS 01: Nová kompaktná kiosková trafostanica GRÄEPER s vonkajším ovládaním typu MKP 800 do výkonu 630kVA v prevedení ako koncová s transformátorom 250kVA, VN rozvádzač koncový, NN rozvádzač 7-vývodový – 1ks. Pôdorysný rozmer TS je 1,9 x 2,16 m, súčasťou bude aj okapový chodník.

SO 01: Nová 22 kV VN prípojka z existujúceho VN vzdušného vedenia č. 293 pre novú kioskovú TS v celkovej dĺ. trasy 457 m, vyhotovenej sčasti vzdušným vedením lanami AASC/XLPE-W 3x50 mm2 na predpäťových stožiaroch (115 m) v mimozastavanom území obce, sčasti zemným vedením káblom 22-AXEKVC(AR)E 3x1x70 mm2 (342m) v časti v mimozastavanom území obce a v časti v zastavanom území obce Dlhá ulica, úpravou existujúceho 22kV vzdušného vedenia č. 293, výmeny existujúceho podper. bodu vedenia a znovumontáže existujúcich lán v dĺ. trasy 147 m. VN prípojka končí v navrhovanom VN rozvádzači (rozhranie Dlhej a Turčianskej ulice).

SO 02: 

W.1 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. 3m závesným káblom typu RETILENS 3x95+70mm2 v dĺ. trasy 32m pre napojenie exist. NN siete smer Turčianska. Celk. dĺžka trasy je 35m

W.2 – nový vývod z navrhovanej TS zemným káblom v dĺ. 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom zavesenom na Fe lane smer Turčianska.

W.3 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá č. d. 564/90.

W.4 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 3m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá č. d. 568/82, SR č. 510-01-01.

W.5 – nový vývod z TS zemným káblom v dĺ. trasy 36m, ktorý sa spojí s exist. káblom smer Dlhá ul. Č.d. 505/95, SR 510-01-04.

W.5 – nový NNK prepoj Dlhá a Mlynská zemným káblom v dĺ. trasy 99m, z SR 510-01-03 Dlhá ulica č.d. 501/87, ktorá sa vymení za novú SR, po novú skriňu VRIS2, ktorá sa osadí na ex. JB stĺp na Mlynskej el. parc. č. 1321 ako náhrada za demontovanú skriňu VRIS1 č. S4/2, parc. č. 1316 (demontáž VRIS1).

W.5 – z dôvodu nového miesta umiestnenia vymieňanej SR 510-01-03 budú do novej skrine preústené všetky existujúce káblové vedenia a domové prípojky z exist. Skrine.

W.5 – rekonštrukcia časti exist. NN vzdušnej siete, prepojenie ulc Mlynská a Kukučínova – výmena káblu zavesenom na Fe lane v dĺ. trasy 59m za závesný kábel, zavesený na exist. Predpätých betónových stožiaroch a drevenom stĺpe na železob. Pätke, ktorý sa vymení za nový Jp.

Predĺženie exist. NN káblového vedenia z exist. SR č. 504-05-18 do demontovanej VRIS1 č. S4/2 až po novú VRIS2 zemným káblom v dĺ. 22m

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Obec Nitrianske Pravno  ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, v stránkové dni - v pondelok a v stredu.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18 v stránkové dni (pondelok a streda), na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na tie námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

 

 

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, prostredníctvom Ing. Ľubomíra Kollárika, Vápenická 310/18, Prievidza, ktorý splnomocnil Máriu Dubovcovú, trvale bytom Turie 502, 013 12 Žilina
 2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení Ing. Jozefom Balčirákom starostom obce, ktorá zabezpečí doručenie oznámenia o umiestnení líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. Nitrianske Pravno v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 76/1967 Zb. o správnom poriadku prostr. verejnej vyhlášky.
 3. SSC IVaSC Žilina, Martina Rázusa 8175/104A, 010 01 Žilina
 4. SSC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
 5. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
 6. SPF, Búdkova 36, Bratislava
 7. Obec Nitrianske Pravno ako vlastník pozemkov
 8. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – Ing. Peter Gocál

 

Konanie sa oznamuje dotknutým orgánom:

 1. Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o životné prostredie- OH, OPK, ŠVS
 2. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza
 3. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, Trenčín
 4. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežkova 2
 5. OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6
 6. OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
 7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2
 8. StVPS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
 9. SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava
 10. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava

 

 

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka