Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí stavebného konania „11264-Nitrianske Pravno-Pri ZŠ-Rozšírenie NNK pre IBV“Vytlačiť
 

Obec Nitrianske Pravno,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno,
pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18


Podacie číslo obce: 6178/2018                              V Nitrianskom Pravne dňa 02.10.2018

Podacie číslo SOcÚ: 140/2018/SP
Vybavuje: Mgr. Budayová

 

Verejná vyhláška

 

Zverejnená dňa:

Zvesená dňa:

 

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

Stavebník, SSD, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, podal dňa 21.09.2018 prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „stavebník“), na stavebný úrad obec Nitrianske Pravno žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „11264-Nitrianske Pravno-Pri ZŠ-Rozšírenie NNK pre IBV“, ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1129, 1125, 1122 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1121 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1120 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1119/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 1118/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5) 1117/1 (KN-C parc. č. 9-1224/5), 2073/3 (KN-E parc. č. 1224), 2073/4, 2073/6, 2073/1(KN-E parc. č. 1225/1), 1117/8, v k. ú. Nitrianske Pravno a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu 2“.

Na líniovú energetickú stavbu je zahájené územné konanie obcou Nitrianske Pravno pod podacím číslom obce 6115/2018 (podacie číslo SOcÚ 132/2018/SP) oznámením zo dňa 19.09.2018.

Projektové riešenie stavby v stavebnom konaní zostáva nezmenené..

Stavba pozostáva z objektov:
SO-01 – NN káblové vedenie v dĺ. 180m
PS-01 – Rekonštrukcia TS

Popis stavby:

SO-01 – NN káblové vedenie; z existujúcej trafostanice sa vyvedie nové NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120 mm2, sčasti trasované pod VN vzdušným vedením AlFe, ukončené v novej NN skrini 1-PRIS 8.1 DIN1 VV 3/5 P2 IP2X.

PS-01 Rekonštrukcia TS – existujúca trafostanicu 293/ts/nitr.pravno_zs bude zrekonštruovaná v rozsahu demontáže VN poistkových spodkov s VN poistkami, VN bleskoistky, skrine SVS, rozvádzača 4-vývody, prepoja trafo-NNrozvádzača a držiakov rúr a montáže VN poistkového spodku PS-E 25/100+3EK7, VN poistiek 32A, skrine SVS-V, rozvádzača 7-vývodového, prepoja trafo-NN rozvádzača a držiakov rúr. Nový prepoj trafo – NN rozvádzač sa zrealizuje káblami 3xNSGAFŐU 1x240mm2-čierny, 1xNSGAFŐU 1x240mm2-zeleno-žltý. Všetky nové zariadenia sa pripoja na existujúcu uzemňovaciu sústavu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

Obec Nitrianske Pravno  ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, v stránkové dni - v pondelok, v stredu a v piatok.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18 v stránkové dni (pondelok a streda), na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na tie námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Navrhovateľ najneskôr v lehote oznámeného konania doplní návrh o chýbajúce doklady:

Preukázať vlastnícke resp. iné právo k stavbou dotknutým pozemkom v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona.

 

 

Ing. Jozef Balčirák
starosta obce Nitrianske Pravno

Konanie sa oznamuje účastníkom konania:

 1. Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona sa pri líniových stavbách upovedomujú účastníci konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční zverejnením oznámenia na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia účastníkom konania.

 

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom a na vedomie:

 1. SSE-D, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina, prostredníctvom spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
 2. Obec Nitrianske Pravno v zastúpení starostom obce
 3. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 15
 4. Ing. Jozef Balčirák, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 5. Mária Balčiráková, Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
 6. PETROSTAV SK, s.r.o., - Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
 7. Správa ciest TSK Trenčín, Brnianska 3
 8. OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2, Prievidza
 9. OÚ Prievidza, OSŽP, ŠVS
 10. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza

 


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka