Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - 1ks smrekVytlačiť
 

O B E C    N I T R I A N S K E      P R A V N O

Obecný úrad , Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno


číslo : OcÚNP-125-6546/2019                     V Nitr. Pravne dňa 07.10.2019

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

A

POZVANIE NA ÚSTNE ROKOVANIE

 

Žiadateľ Heldi Andrej podal dňa 04.10.2019 na obec Nitrianske Pravno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 kus smreka rastúceho mimo lesa v zmysle § 47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o ochrane prírody ) a §17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny, ktorý rastie na pozemku KN-C p. č. 983 k.ú. Nitrianske Pravno v budúcom vlastníctve žiadateľa p. Andreja Heldiho (30.09.2019 podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti).
Dňom 07.10.2019 bolo začaté správne konanie.

Obec Nitrianske Pravno zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom v súlade s ustanovením §21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom / a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou/ na deň :

09.10.2019 o 09,00 hod.

so stretnutím ul. Štúrova v Nitrianskom Pravne

 

Poučenie:

Do dokladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Nitrianskom Pravne a pri ústnom pojednávaní.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno alebo elektronicky na e-mail: info@nitrianskepravno.sk, v lehote 7 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke obce www.nitrianskepravno.sk.

V prípade , že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

Mgr. Andrej Richter
starosta obce


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka