Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov Vytlačiť
 

Číslo: 124/2018                                                                        V Kľačne dňa 27. 3. 2018

Oznámenie o  začatí správneho konania

a  

upustenie od ústneho rokovania

 

Obec Nitrianske Pravno, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno podala dňa 27. 3. 2018 na obec Kľačno žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov – smrek obyčajný - rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. IV ods. 7 zákona č. 408/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stromy rastú na parc. CKN č. 1404/1 – ostatné plochy a nádvoria v k.ú. obce Nitrianske Pravno (vlastníctvo zapísané na LV č. 1 parc. EKN č. 90087 k.ú. obce Nitr. Pravno). Jedná sa o stromy rastúce v intraviláne obce – v areáli futbalového ihriska súbežne s hranicou susedného pozemkom parc. CKN č. 1413 (viď. priložená ortofotomapa). Žiadateľ koná na základe žiadosti o odstránenie – výrub stromov spolumajiteľa pozemku parc. CKN č. 1413 pána MUDr. Waltera Stiffela, Nitr. Pravno.

Zdôvodnenie žiadosti: Na základe žiadosti MUDr. Waltera Stiffela, spolumajiteľa susedného pozemku, ktorý argumentuje znehodnocovaním úžitkovej záhrady parc. CKN č. 1413. K žiadosti Obce Nitr. Pravno je pripojené i stanovisko CHKO Ponitrie a stanovisko komisie verejného poriadku pri OZ Nitr. Pravno.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Obec Kľačno zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Vrábeľom v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zákonov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

 

Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Kľačne, každý pracovný deň počas pracovnej doby.

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Obci Kľačno najneskôr do 4. 4. 2018 do 14,00 hod., v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.klacno.eu a na www.nitrianskepravno.sk písomne alebo elektronicky na adrese klacno@prievidzanet.sk prihlásiť za účastníka konania.

 

Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce

 

 

Oznámenie sa doručí:

  1. 1. vlastné
  2. 2. prostredníctvom internetovej stránky obce

 

Vyvesené na www.klacno.eu a na www.nitrianskepravno.sk : 27. 3. 2018

Zvesené zo stránky obce:


 
 


Predpoveď počasia

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
Obec Nitrianske Pravno

webygroup
ÚvodÚvodná stránka